Výzkumný projekt TA ČR

TAČR

Společnost GaREP je řešitelem výzkumného projektu v rámci programu Beta TA ČR. Projekt „Výzkum socioekonomických předpokladů cestovního ruchu“ je řešen v období srpen 2012 až listopad 2013.

Je založen na poznání a docenění funkčního partnerství jako klíčového kroku k odstranění endogenních bariér rozvoje a posílení významu cestovního ruchu v oblastech k tomu vhodných a pro zvýšení konkurenceschopnosti tohoto odvětví, jeho subjektů cestovního ruchu (aktérů) i celých regionů.

Hlavním záměrem řešení předkládaného projektu k naplnění jeho cílů je:

– vypracovat metodický přístup a doporučení k vnitřní organizaci aktérů CR – vymezit jejich role a vztahy a navrhnout mechanismus a ekonomické zajištění jejich spolupráce a to vše formou koncepčních přístupů na úrovni státního a regionálního strategického plánování,

– provést účelový rozbor přístupů k prostorovému a organizačnímu uspořádání jevů, procesů a aktivit a formulovat jejich klíčové rysy a vztahy pro budoucí koordinace rozvoje odvětví CR,

– zformulovat role aktérů CR (místní občané, podnikatelé, pracovníci veřejné správy) při jeho rozvoji, navrhnout zásady jejich vzájemné spolupráce a jejich rozvoje,

– zpracovat organizačně-ekonomický rámec fungování „modelové“ organizace CR a navrhnout systém její spolupráce na bázi partnerství s ostatními aktéry.