Výzkumný projekt TA ČR

TAČR

Společnost GaREP je řešitelem výzkumného projektu v rámci programu Omega TA ČR. Projekt Mechanismy spolupráce měst a obcí ve vztahu k novým integrovaným přístupům EU je řešen v období let 2014 až 2015.

Projekt reaguje na nově stanovené integrované přístupy nesoucí s sebou nové nástroje regionálního rozvoje (např. integrované územní investice – ITI, integrovaný plán rozvoje území – IPRÚ nebo místní rozvoj vedený komunitami – CLLD) a kladoucí výrazně vyšší nároky na schopnost konstruktivní spolupráce obcí, měst a jejich dalších partnerů. Svým zaměřením napomáhá zavedení a rozvinutí nových postupů spolupráce měst a obcí při rozvoji svých území, resp. při rozvoji regionů (širšího území sídelních aglomerací, regionálních center a jejich zázemí, místních akčních skupin). Díky zlepšení mechanismů spolupráce a efektivnímu uplatnění integrovaných přístupů na základě výsledků projektu dojde k posílení pozice a konkurenceschopnosti regionů ČR v rámci EU.