Dopracování SCLLD: aktuální nabídka pro MAS

Vzhledem ke skutečnosti, že každá Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) projde kontrolou formálních náležitostí, věcným hodnocením a hodnocením přijatelnosti podle kritérií stanovených v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (MPIN), který je závazný, nabízíme dopracování Vaší strategie CLLD. Strategie, které nebudou v souladu se zmíněným metodickým pokynem, nebude možné realizovat.

Letak_implCLLD2