Nabízíme zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání

GaREP, spol. s r.o. nabízí pomoc se zpracováním Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP), které vnímáme jako důležitý nástroj pro zlepšení kvality vzdělávání a řešení místně specifických problémů.

LetakMAP2

V souvislosti se zpracováním MAP Vám nabízíme:

Vypracování kompletních analýz:

–        zpracování a interpretace stávajících známých dat;

–        zpracování přehledných kartogramů;

–        vyhodnocení základního dotazníkového šetření realizovaného MŠMT;

–        příprava a vyhodnocení doplňujícího dotazníkového šetření;

–        analýzy existujících strategií a strategických záměrů;

–        vymezení prioritních oblastí a klíčových problémů a zpracování SWOT analýzy.

 

Dohodu o prioritách:

–        strategický rámec MAP – formulace vize, cílů a indikátorů na základě analýz, závěrů z workshopů, pracovních skupin a dalších setkání (včetně popisu vazeb na existující strategie);

–        průběžný sběr, zjišťování a třídění investičních potřeb z území;

–        návrh investičních priorit;

–        přípravu podkladů pro vytváření dohod k investičním potřebám.

 

Akční plánování:

–        sestavení šablony pro tvorbu akčního plánu, návrh opatření a jejich naplnění relevantními aktivitami;

–        nastavení indikátorů pro zajištění měřitelnosti na úrovni opatření;

–        tvorbu logických rámců aktivit spolupráce.

 

Budování znalostních kapacit:

–        sestavení plánu vzdělávacích aktivit.

 

Průřezovými činnostmi při tvorbě a realizaci MAP jsou:

–        pomoc s oslovením a aktivizací relevantních aktérů z území a jejich proškolení o smyslu MAP, průběžná aktivizace relevantních aktérů z území;

–        příprava podkladů pro workshopy, pracovní skupiny a pro jednání řídícího výboru a realizačního týmu;

–        zpracování komunikační strategie;

–        tvorba průběžných evaluačních zpráv.

 

Dále nabízíme:

–        facilitaci jednání pracovních skupin a workshopů,

–        zpracování studie proveditelnosti v případě nadstandardního nebo excelentního vzdělávacího prostoru;

–        závěrečnou evaluační zprávu,

–        vybrané vzdělávací aktivity.

 

 Možnými formami spolupráce jsou:

  • faktura za služby provedené společností GaREP, spol. s r.o.;
  • částečný pracovní úvazek pracovníka GaREP, spol. s r.o. ve vaší instituci.

 

Cena, případně délka a velikost úvazku: dohodou dle požadovaného objemu prací.

V případě jakýchkoli dotazů nebo zájmu o osobní setkání nás neváhejte nezávazně kontaktovat na adrese garep@garep.cz nebo telefonicky +420 607 268 183.