Reference

Zadavatel: označit vše
obec
kraj
státní správa
podnikatel
nezisková organizace
Jihomoravský kraj
Město Choceň
Město Rudná
Město Letovice
ob
dobrovolný svazek obcí
místní akční skupina
Město Tišnov
Obec Pastviny
Statutární město Brno
Obec Opolany
Typ zakázky: označit vše
vzdělávání
strategické plánování
expertní poradenství
výzkum
projekty
vydavatelství
evaluace
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009-2005
2004-1994
Řadit podle:
Název Rok Zadavatel
Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2018 2019 Jihomoravský kraj Kraje

Popis: Předmětem díla je souhrnný analytický dokument z oblasti vývoje a prognózy zaměstnanosti Jihomoravského kraje s názvem „Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2018“, databáze dotazníkového šetření a časových řad, popřípadě další výstupy díla. Dílem se rozumí zejména:

1. vytvoření databáze dotazníkového šetření:

2. doplnění databáze časových řad vývoje počtu zaměstnanců podniků v okresech za rok 2018,

3. zhotovení analytického dokumentu Průzkum v těchto verzích:

4. zpracování průřezové PowerPoint prezentace zaměřené na nejdůležitější zjištění a výstupy průzkumu zaměstnanosti,

5. prezentování dokumentu Průzkum na maximálně dvou akcích (jednání nebo seminář) pořádaných objednatelem v Brně.

Souhrnná informace o naplňování programu rozvoje JMK na období 2014–2017 za rok 2017 2018 Jihomoravský kraj Kraje

Hodnocení naplňování Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2014–2017 za rok 2017 je součástí průběžného monitoringu a evaluace naplňování střednědobého strategického dokumentu Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017.

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021 2017―2018 Jihomoravský kraj Kraje

Cílem zakázky bylo vytvoření programu rozvoje kraje na další čtyřleté období v návaznosti na strategii rozvoje kraje 2020. Součástí zakázky bylo vyhodnocení předchozího programu rozvoje kraje a vyhodnocení dosavadního naplňování strategie rozvoje kraje 2020, dále také vytvoření komunikační strategie při realizaci programu rozvoje kraje a pozičního dokumentu kraje pro programové období kohezní politiky EU 2021–2027. Zakázka zahrnovala i zajištění vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA).

Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR pro území Jihomoravského kraje – aktualizace 2016 2016 Jihomoravský kraj Kraje

Projekt RAP zahrnoval:

1. ověření aktuálnosti databáze projektových záměrů Regionálního akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR pro území Jihomoravského kraje (dále jen RAP), aktivní komunikace s jednotlivými nositeli projektových záměrů (telefonické ověření);

2. posouzení správnosti zařazených jednotlivých projektových záměrů k jednotlivým specifickým cílům a prioritním osám aktuálních verzí operačních programů 2014-2020 (ESIF);

3. zpracování tabulkové a textové části RAP na základě výchozích dokumentů;

4. u projektových záměrů, které nejsou financovatelné z ESIF, zpracování průmětu na zdrojové financování z národních dotačních programů vyhlašovaných pro rok 2016, v případě neexistence zdrojového financování navrhnout na základě souhlasných projektových záměrů témata k iniciaci vzniku dotačních programů.

Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025 2015―2016 Jihomoravský kraj Kraje Státní správa

V rámci zakázky vznikla Strategie rozvoje lidských zdrojů a její krátkodobý realizační plán na roky 2016-2017.

Strategie obsahuje tyto části:
A. Zhodnocení naplňování „Strategie rozvoje lidských zdrojů 2006-2016“ za období od roku 2006 do 31. 12. 2014
B. Analytická část SRLZ
B.1. Situační analýza
B.2. Problémová analýza – hlavní odvětvové a územní disparity kraje
B.3. SWOT analýza
C. Ekonomický profil kraje z hlediska klíčových odvětví a požadavků zaměstnavatelů
D. Strategická část
E. Finanční rámec a zdroje financování
F. Implementace SRLZ
G. Přílohy
H. Stručná verze SRLZ

Krátkodobý realizační plán obsahuje tyto části:
A. Analytická část
B. Návrhová část – priority, opatření a aktivity
C. Finanční plán KRP SRLZ (do roku 2017)
D. Naplňování a řízení KRP SRLZ
E. Vyhodnocování a monitoring KRP SRLZ (naplňování a řízení)
F. Komunikační akční plán KRP SRLZ
G. Přílohy
H. Stručná verze KRP SRLZ

 

Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2014―2015 Olomoucký kraj Kraje

Cílem projektu bylo zpracování „Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje včetně posouzení jeho vlivu na životní prostředí“. Jde o strategický koncepční dokument k podpoře rozvoje kraje ve střednědobém horizontu na období 2015–2020. Dílčí části Programu rozvoje kraje jsou:

 • Analytická část (vyhodnocení základních statistických dat o Olomouckém kraji, vývoje v posledních 5 letech a stanovení prognóz).
 • Návrhová část (stanovení dlouhodobých a střednědobých rozvojových priorit Olomouckého kraje, sestavení oblastí podpory pro Olomoucký kraj, vazby na kohezní politiku).
 • Akční plán realizace včetně odpovědnosti jednotlivých odborů KÚOK, návrhu alokací a návrhu způsobu každoročního hodnocení plnění.
 • Posouzení vlivu na životní prostředí (SEA).
Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území JMK 2014―2015 Jihomoravský kraj Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území JMK (dále IPRZÚ) vznikl v rámci projektu „Vytvoření rámce nástrojů vedoucích ke zkvalitnění strategického plánování a k podpoře účasti veřejnosti na rozvoji Jihomoravského kraje“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00047 spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Cílem IPRZÚ je analyzovat klíčové problémy a procesy, které mají zásadní vliv na zaostávání území, a zaměřením návrhové části napomoci Jihomoravskému kraji v efektivním řízení a strategickému rozhodování o podpoře rozvoje území s propojením využitelnosti Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v novém programovém období 2014–2020.

Dokument se skládá ze tří částí:

Analytická část obsahuje zhodnocení současné situace jednotlivých znevýhodněných regionů, rozbor jejich potřeb a problémů. Jsou v ní uvedeny také návaznosti na strategické dokumenty na úrovni národní, krajské i mikroregionální.

V návrhové části je specifikován soubor obsahově a časově provázaných aktivit a projektových záměrů včetně odhadu jejich finanční náročnosti a vazeb na Integrovaný regionální operační program (IROP) a tematické operační programy (TOP). Důraz je kladen na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost.

Implementační část se týká mechanismů naplňování IPRZÚ, tedy nastavení způsobu realizace aktivit. Specifikuje konkrétní nástroje pro realizaci, vhodné způsoby spolupráce i mechanismy sledování a hodnocení naplňování IPRZÚ.

IPRZÚ jsou zpracovány pro devět vymezených znevýhodněných území – jedná se o správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Břeclav, Bučovice, Hodonín, Ivančice, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Veselí nad Moravou a Znojmo. Tato území byla definována na základě Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 (Priority 4). Znevýhodněné části kraje jsou chápány jako množina regionů zasažených různými problémy a „znevýhodněními“. Zahrnují tedy regiony strukturálně postižené, hospodářsky slabé či výrazně periferní.

Koncepce rozvoje kulturního a náboženského turismu v Jihomoravském a Zlínském kraji 2015 Mendelova univerzita v Brně, FRRMS Kraje

Koncepce rozvoje kulturního a náboženského turismu v Jihomoravském a Zlínském kraji vypracování obsahuje:

 1. vymezení kulturního a náboženského turismu,
 2. analýzu turistického potenciálu Jihomoravského a Zlínského kraje se zaměřením na kulturní a náboženskou turistiku včetně popisu cyrilometodějských památek,
 3. regionálně geografickou analýzu turistického potenciálu nejvýznamnějších poutních obcí v Jihomoravském a Zlínském kraji,
 4. popis aktérů náboženského turismu (pro analýzu byly zpracovány výsledky dotazníkového šetření s 1 222 osobami),
 5. návrh rozvoje náboženské turistiky (návrh tras náboženského turismu, identifikace míst pro zastavení na Cyrilometodějské turistické cestě).
Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014–2020 2013―2014 Jihomoravský kraj Kraje

Cílem projektu bylo zpracování „Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014–2020“. Dílčí části Programu rozvoje jsou:

 1. Zhodnocení naplňování Programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje 2007–2013 za období let 2007–2012
 2. Analytická část
 3. Programová část PRCR JMK 2014+
 4. Finanční rámec PRCR JMK 2014+
 5. Implementace PRCR JMK 2014+
 6. Přílohy
 7. Hodnocení Ex-ante
 8. Posouzení vlivu Programu na životní prostředí
Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2014–2020 2013 KÚ Jihomoravského kraje Kraje

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje je hlavním dokumentem, podle něhož se bude koordinovat rozvoj cestovního ruchu na území kraje v období let 2014–2020.

Obsahuje tyto části:

A. Zhodnocení naplňování programu rozvoje cestovního ruchu jihomoravského kraje 2007–2013

B. Analytická část

C. Programová část

D. Finanční rámec

E. Implementace

F. Přílohy

G. Hodnocení ex-ante

H. Posouzení vlivu programu na životní prostředí

Vyhodnocení komplexního dotazníkového šetření v obcích Jihomoravského kraje k 31. 12. 2012 2013 KÚ Jihomoravského kraje Kraje

Účelem zakázky bylo vyhodnocení komplexního dotazníkového šetření, které Jihomoravský kraj provedl v obcích v roce 2012, a srovnání výsledků s minulým šetřením realizovaným o 10 let dříve.  Předmětem zakázky bylo vytvoření odborné studie a souboru mapových příloh.

Šetření se týkalo těchto oblastí:

– technická infrastruktura (elektrická energie, plyn, vodovody a kanalizace, ČOV),
– občanská vybavenost (obchod a služby, zdravotnická péče, sociální péče, školství),
– rozvojové předpoklady (investiční akce, priority a bariéry rozvoje, prostory pro podnikání, bytová výstavba),
– cestovní ruch (ubytovací zařízení, cykloturistika, individuální rekreace, vodní plochy)
– kultura (kulturní zařízení, spolková činnost).

Souhrnná informace o naplňování Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013 za rok 2012 2013 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2011 2012 KÚ Jihomoravského kraje Kraje

Cílem zakázky bylo zpracování souhrnného analytického materiálu z oblasti vývoje zaměstnanosti Jihomoravského kraje, který byl zpracován na základě vyplněných dotazníků předaných objednatelem zhotoviteli. Počet zpracovaných dotazníků činil 2 988 ks.

Součástí zakázky byla aktualizace databáze ekonomických subjektů v MS Excel, zpracování stručné verze i kartografických výstupů. Vybrané údaje byly zpracovány do úrovně okresů. Zpracované výsledky byly v rámci zakázky představeny vedoucím kontaktních pracovišť Úřadu práce České republiky na území Jihomoravského kraje a ředitelům okresních hospodářských komor Jihomoravského kraje.

Souhrnná informace o naplňování Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013 za rok 2011 2012 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Vzdělávací kurz „Strategické plánování pro zaměstnance Krajského úřadu Zlínského kraje“ 2012 KÚ Zlínského kraje Kraje

Uskutečněn byl dvoudenní vzdělávací kurz „Strategické plánování“ v rozsahu 8 výukových hodin denně,  cílovou skupinou byli pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje. V rámci kurzů byly probírány obecné principy strategického plánování, specifika strategického plánování ve veřejné správě včetně praktických aplikací a příkladů dobré a špatné praxe a finančních aspektů plánování. Důraz byl kladen i na využití metod a informačních zdrojů, jakož i na rozbor nástrojů a implementačních procesů.

Vzdělávací kurz „Strategické plánování pro projektové manažery obcí Zlínského kraje“ 2012 KÚ Zlínského kraje Obce Kraje

Uskutečněn byl dvoudenní vzdělávací kurz „Strategické plánování“ v rozsahu 8 výukových hodin denně,  cílovou skupinou byli projektoví manažeři obcí Zlínského kraje. V rámci kurzů byly probírány obecné principy strategického plánování, specifika strategického plánování ve veřejné správě včetně praktických aplikací a příkladů dobré a špatné praxe a finančních aspektů plánování. Důraz byl kladen i na využití metod a informačních zdrojů, jakož i na rozbor nástrojů a implementačních procesů.

 

Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2010 2011 KÚ Jihomoravského kraje Kraje

Cílem zakázky bylo zpracování souhrnného analytického materiálu z oblasti vývoje zaměstnanosti Jihomoravského kraje, který byl zpracován na základě vyplněných dotazníků předaných objednatelem zhotoviteli. Počet zpracovaných dotazníků činil 2 800 ks.

Součástí zakázky byla aktualizace databáze ekonomických subjektů v MS Excel, zpracování stručné verze i kartografických výstupů. Vybrané údaje byly zpracovány do úrovně okresů. Zpracované výsledky byly v rámci zakázky představeny ředitelům úřadů práce (kontaktních pracovišť) a ředitelům okresních hospodářských komor Jihomoravského kraje.

Souhrnná informace o naplňování Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013 za rok 2010 2011 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč 2011-2027 2011―2011 Město Lázně Bohdaneč Kraje

Předmětem zakázky bylo zpracování Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč 2011 – 2027. Dílo obsahovalo analytickou část (situační analýza, šetření názorů klíčových aktérů, SWOT analýza) a návrhovou část (vize, priority, cíle; dále způsob zajištění realizace). Před vlastním zpracování vytvořil realizátor metodiku procesu tvorby dokumentu.

V rámci procesu zpracování realizátor ve spolupráci s městským úřadem zajistil zpracování a vyhodnocení názorů obyvatel města (dotazníkové šetření s 218 respondenty), větších místních zaměstnavatelů (zahrnuto 90 % pracovní síly ve městě), všech neziskových organizací působících ve městě a klientů lázní (92 respondentů).

Externí konzultanti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad pro aktivity absorpční kapacity 2010―2011 Regionální rada NUTS II Jihozápad Kraje

V rámci plnění předmětu zakázky byl zpracován koncepční dokument s názvem „Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)“ se zaměřením na rozvoj cestovního ruchu a identifikovány hospodářsky slabé oblasti regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad.

Analýzy byly zpracovány problémovým přístupem, tedy s důrazem na skutečnosti, které v území tvoří problémy a jež je potřeba řešit. Na jejich základě byly definovány hlavní hospodářsky slabé oblasti regionu soudržnosti Jihozápad. Byly vymezeny jak obecně ekonomicky slabé oblasti, tak také oblasti s nízkou úrovní, ale vysokým potenciálem pro cestovní ruch.

Ve vazbě na zpracovaný dokument byly následně ze strany zpracovatele zajištěny aktivity na podporu absorpční kapacity vybraných oblastí podpory. Zpracovatel poskytoval konzultace, spolupracoval a aktivně se účastnil a vystoupil na sérii seminářů pro hodnotitele a žadatele v rámci výzvy vypsané na základě doporučení z IPRÚ.

Evaluace GG OP VK v kraji Vysočina 2009―2011 KÚ Vysočina Kraje

V rámci plnění zakázky bylo zpracováno celkem 9 evaluačních zpráv, které přinesly odpovědi na evaluační otázky, sdružené do čtyř tematických okruhů:

1. Věcné zaměření

2. Finanční hodnocení

3. Proces implementace

4. Udržitelnost grantových projektů

Série hloubkových evaluačních zpráv obsahovala zhodnocení výsledků a výstupů grantových projektů dle dílčích výzev a aktivit realizovaných v rámci administrace jednotlivých globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina.

Synergie v přístupu k rozvoji venkova: návrh strukturovaného komplexu postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na venkově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj 2008―2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Cílem tohoto projektu bylo vypracovat strukturované a účelově uspořádané soubory opatření a nástrojů prokazatelně vedoucí ke zlepšení podmínek pro kvalitní život na venkově, k rozvinutí možností podnikání v agrárním sektoru při zlepšení dopadu hospodářských činností na krajinu.

Výsledkem předkládaného projektu je soubor metodických doporučení (nástrojů, opatření a přístupů) pro oživení hospodářských, sídelních a environmentálních funkcí venkova v souladu s principy trvalé udržitelnosti. Doporučení vycházejí z identifikace vzájemných vazeb a možností pozitivního rozvoje vztahu mezi hlavními činiteli v oblasti rozvoje venkova, tj. zejména mezi významnými institucemi, představiteli obcí a podnikateli působícími ve venkovském prostoru.

V rámci projektu bylo provedeno dotazníkové šetření s 1 070 obyvateli regionu Boskovicko. Byly uspořádány čtyři odborné workshopy s aktéry rozvoje venkova. Byly vydávány čtyři odborné monografie „Synergie ve venkovském prostoru“ s dílčími výsledky výzkumu, které jsou distribuovány relevantním aktérům rozvoje venkova.

Rozvojový interaktivní audit – metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech 2007―2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Projekt „Rozvojový interaktivní audit“ si kladl za cíl vypracovat metodiku umožňující regionálním aktérům ve vzájemné součinnosti uspořádat jejich přístup k poznání a pochopení významu regionálních disparit a nastavit vhodné nástroje regionální politiky umožňující žádoucím způsobem dynamizovat rozvoj regionu.

Významnou součástí řešení projektu byla analýza stavu strategického plánování a řízení na úrovni obcí a krajů. Byly analyzovány strategie a programy rozvoje krajů a hodnoceny jejich implementační mechanismy.

Výsledná přístup rozvojového interaktivního auditu stanoví fáze, složky a hlavní oblasti rozvojového interaktivního auditu jako metodického nástroje, efektivně podporujícího regionální rozvoj. Byly navrženy inovace procesu strategického plánování a řízení rozvoje.

V rámci projektu vznikly 4 monografie věnované podpoře regionálního rozvoje, řada odborných článku a 3 certifikované metodiky (metodiky č. 111-ÚÚR-175-2012/01-WD-39-07-1 „RoIA – Inovativní přístup k plánování rozvoje obcí“, č. 14-ÚÚR-200-2012/02-WD-39-07-1 „RoIA – Nastavení implementačních procesů koncepčních dokumentů na krajské a obecní úrovni s cílem snížení implementačních deficitů“, č. 15-ÚÚR-200-2012/03-WD-39-07-1 „RoIA – Přístupy k vymezování regionů vyžadujících specifickou podporu na krajské úrovni“.

Od roku 2010 se projekt v rámci schváleného rozšíření věnoval možnostem podpory ekonomického rozvoje na krajské a obecní úrovni ze strany veřejné správy. V rámci tohoto rozšíření bylo zkoumáno fungování infrastruktury na podporu podnikání, možnosti spolupráce podnikatelů a územní samosprávy a možnosti aktivizace podnikatelského potenciálu.

Analýza socioekonomického rozvoje Jihočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Kraje
Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Kraje
Průmět Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013 do eGovernment strategie Jihomoravského kraje 2010 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Průmět Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013 a Programu hospodářského rozvoje a sociálního rozvoje Trnavského samosprávného kraje 2009–2015 s důrazem na identifikaci oblastí přeshraniční spolupráce v krátkodobé a dlouhodobém horizontu 2010 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2009―2010 KÚ Zlínského kraje Kraje
Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013 2009 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Aktualizace akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje 2008 KÚ Libereckého kraje Kraje
Vyhodnocovací zpráva o stavu cestovního ruchu v Libereckém kraji 2008 KÚ Libereckého kraje Kraje
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2007-2013 2007―2008 KÚ Královéhradeckého kraje Kraje
Socioekonomický rozvoj regionů v ČR – kartografická vizualizace vybraných indikátorů – Katalog 2004―2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa
Venkovský prostor a jeho oživení – specifické místní zdroje a možnosti jejich využití a specifické místní problémy a možnosti jejich řešení – aplikace v regionu NUTS 2 Jihovýchod 2004―2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace
Aktualizace Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 KÚ Libereckého kraje Kraje
Program rozvoje Jihomoravského kraje 2006 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Územní prognóza Jihomoravského kraje 2005 UAD STUDIO (zakázka pro KÚ Jihomoravského kraje) Kraje
Stručná verze prezentační publikace za území NUTS II Jihovýchod 2004 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Analýza návštěvnosti a profil návštěvníka ve vybraných turist. regionech Libereckého kraje – Máchův kraj a Jizerské hory 2003 KÚ Libereckého kraje Kraje
Aktualizace Programu rozvoje Jihomoravského kraje a aktuální vyhodnocení finanční alokace jednotlivých opatření SROP a Operačních programů v průniku s opatřeními PRJMK 2003 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Situační analýza demografických trendů v Jihomoravském kraji a směry jejich podpory 2003 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Aktualizace PRK Vysočina a programový doplněk pro rok 2004 2003 KÚ Vysočina Kraje
Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje – II. etapa, návrhová část 2003 KÚ Libereckého kraje Kraje
Dopracování regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod 2001―2002 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Kraje Státní správa
Zpřesnění východisek pro výběr priorit rozvoje kraje a stanovení oblastí cílené regionální politiky 2002 KÚ Vysočina Kraje
Studie přeshraničních vazeb Libereckého kraje – návaznost na důležité rozvojové záměry sousedících krajů a regionů 2002 Kraje
Program rozvoje okresu Třebíč 2001 OkÚ Třebíč Kraje
Aktualizace a zpřesnění ROP regionu NUTS II – Jihovýchod v návaznosti na Program rozvoje Jihlavského kraje 2000 KrÚ Jihlavského kraje Kraje
Strategie rozvoje Olomouckého kraje 1999 Okresní úřad Olomouc Kraje

Spolupráce s Vysokou školou ekonomickou v Praze

Expertní studie k programu optimalizace sítě středních škol na okrese Bruntál 1997 Školský úřad Bruntál Kraje
Expertní studie k programu optimalizace sítě středních škol na okrese Třebíč 1997 Školský úřad Třebíč Kraje
Katalog objektů a ploch využitelných pro podnikání v okrese Brno – venkov 1996 Okresní úřad Brno-venkov Kraje
Expertní stanovisko k materiálu „Hospodářský a sociální rozvoj okresu Vyškov“ z r. 1993 1996 Okresní úřad Vyškov Kraje
Podnikatelské prostředí okresu Brno-venkov 1994 Okresní úřad Brno-venkov Kraje
Expertní stanovisko k předpokladům vytvoření nového okresu Kyjov 1994 Městský úřad Kyjov Obce Kraje
Expertní stanovisko k předpokladům vytvoření nového okresu Boskovice 1994 Městský úřad Boskovice Obce Kraje