Publikační činnost

Monografie

monografie garep final s obalkou Integrované nástroje rozvoje území: vývoj, současnost, nové impulzy Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Programové období Evropské unie 2014–2020 s sebou přináší řadu nových přístupů. Jednou z klíčových změn je posílení územní dimenze, tj. územního zacílení jednotlivých rozvojových nástrojů. Součástí územní dimenze je uplatnění tzv. integrovaných nástrojů, které slouží k provázanějšímu rozvoji městských i venkovských regionů.

Česká republika má pro programové období EU 2014–2020 stanoveny tři integrované nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ).

První dva uvedené nástroje vychází přímo z Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1303/2013 o společných ustanoveních evropských strukturálních a investičních fondů. Všechny nástroje jsou potom zakotveny v Dohodě o partnerství pro programové období 2014–2020 uzavřené mezi Českou republikou a Evropskou unií. Vlastní způsob uplatnění nástrojů je rozpracován v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (schválen usnesením vlády ČR č. 682 ze dne 27. srpna 2014, resp. verze 2 z vydané 10. listopadu 2015; dále „MPIN“). V MPIN je stanovena závazná struktura, obsah a mechanismy fungování nástrojů; nicméně plánování a realizace souvisejících či návazných aktivit spolupráce je na zvážení nositelů integrovaných nástrojů (místní akční skupiny v případě CLLD a města v případě ITI a IPRÚ) a aktérů působících na území integrovaných nástrojů.

Publikace soustřeďuje aktuální informace o integrovaných nástrojích. Jejím cílem je širší reflexe související problematiky a zamyšlení nad budoucím využitím integrovaných nástrojů.

První kapitola rekapituluje vývoj integrovaných přístupů a hodnotí jejich fungování. Ve druhé kapitole je zachycena situace ve vybraných státech EU a srovnání jednotlivých národních přístupů. Třetí kapitola charakterizuje přípravu integrovaných nástrojů v podmínkách České republiky, přibližuje nastavení těchto nástrojů a zachycuje způsoby jejich uplatnění. Ve čtvrté kapitole jsou zařazeny podněty a doporučení k dalšímu posílení integrovaných nástrojů a zejména k jejich využití na podporu spolupráce obcí.

Vzor citace: BINEK, J., CHMELAŘ, R., ŠILHAN, Z., SVOBODOVÁ, H., SYNKOVÁ, K., ŠERÝ, O., GALVASOVÁ, I, BÁRTA, D. Integrované nástroje rozvoje území: vývoj, současnost, nové impulzy. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2015. 1. vydání, 128 s., ISBN 978-80-905139-7-6.

Synergie Synergie ve venkovském prostoru Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Publikace byla vytvořena v rámci výzkumného úkolu Ministerstva zemědělství ČR s označením QH82249 „SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova“ řešeného týmem společnosti GaREP, spol. s r. o., v rámci Programu výzkumu v agrárním sektoru 2007–2012, jako čtvrtá a závěrečná ze série publikací rozvíjejících téma synergie.

Zaměřuje se na propojení hlavních témat a poznatků výzkumu s ohledem na „synergické“ působení aktérů rozvoje venkova. Jednou z nosných linií je pohled na venkov z hlediska jeho funkcí a vztahů mezi těmito funkcemi. Zdůrazňuje činnosti, u nichž je potřebné a také reálné rozvíjet synergické přístupy při realizaci rozvojových záměrů ve venkovském prostoru. Reflektuje při tom kompetence veřejné správy i dalších aktérů a zachycuje existující omezení spolupráce, včetně návrhů vybraných řešení.

Vzor citace: SVOBODOVÁ, H., KONEČNÝ, O., BINEK, J., CHABIČOVSKÁ, K., HOLEČEK, J., GALVASOVÁ, I., VĚŽNÍK, A., HYNEK, A. Synergie ve venkovském prostoru. 1. vyd. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011. 114 s. ISBN 978-80-904308-8-4.

Publikace_RIA Rozvojový interaktivní audit Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Publikace je závěrečným výstupem z řešení výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WD-39-07-1 s názvem „Rozvojový interaktivní audit“.

Shrnuje klíčové poznatky projektu týkající se procesu strategického plánování ve formě návodného hodnoticího přístupu. Byla koncipována tak, aby mohla sloužit nejen jako inspirace a zdroj nových informací, ale i jako určitá metodická opora při zlepšování plánovacích procesů. Struktura publikace vychází ze základních fází procesu strategického plánování.

Publikace je určena představitelům obcí, krajů i svazků obcí, úředníkům územních samosprávných celků a široké odborné veřejnosti zabývající se rozvojem obcí a regionů. Představuje modifikovaný přístup k plánování ve veřejné správě s důrazem na procesy na obecní a krajské úrovni.

Vzor citace: BINEK, J., GALVASOVÁ, I., CHABIČOVSKÁ, K., HOLEČEK, J., SVOBODOVÁ, H., HALÁSEK, D., NOVOSÁK, J. Rozvojový interaktivní audit. 1. vyd. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011. 150 s. ISBN 978-80-904308-9-1.

Synergie_Pristupy Synergie ve venkovském prostoru – Přístupy k řešení problémů rozvoje venkovských obcí Obce Podnikatelé Neziskové organizace

Publikace Synergie ve venkovském prostoru – Přístupy k řešení problémů rozvoje venkovských obcí představuje druhou z řady monografií publikovaných v rámci výzkumného projektu pro Ministerstvo zemědělství ČR s označením QH82249 „SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova“ řešeného v letech 2008–2011.

Publikace si klade za cíl stát se oporou představitelů venkovských obcí při zvládání různých rozvojových problémů a při řízení rozvoje jejich obce.

Představuje hlavní oblasti, v nichž dochází ve venkovském prostoru ke kumulaci problémů. Poukazuje na důsledky těchto problémů a nabízí řadu opatření, doporučení a nápadů pro jejich řešení. U jednotlivých problémů jsou jako příklady dobré praxe představovány úspěšná rozvojová řešení.

Vzor citace: BINEK, J., SVOBODOVÁ, H., HOLEČEK, J., GALVASOVÁ, I., CHABIČOVSKÁ, K. Synergie ve venkovském prostoru – Přístupy k řešení problémů rozvoje venkovských obcí. 1. vyd. Brno: GaREP Publishing, 2010. 120 s. ISBN 978-80-904308-4-6.

Spoluprace_obci Spolupráce obcí jako faktor rozvoje Obce Podnikatelé Neziskové organizace

Publikace shrnuje poznatky výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR WB-07-05 Spolupráce obcí jako faktor rozvoje, realizovaného v letech 2005–2006.

Publikace „Spolupráce obcí jako faktor rozvoje“ se zabývá významem a možnostmi vzájemné spolupráce obcí a otázkami spolupráce obcí s dalšími subjekty. Charakterizuje nejvýznamnější formy spolupráce, identifikuje problémové oblasti a předkládá řadu konkrétních podnětů k jejich zlepšení a řešení a námětů k zamyšlení. Jejím hlavním cílem je přispět obcím k rozvinutí jejich úspěšné spolupráce a umožnit jim co nejlépe poznat a realizovat jejich rozvojové záměry v daném území. Tato publikace se může stát užitečným pomocníkem nejen představitelů veřejné správy (starostů, manažerů různých svazků obcí i úředníků veřejné správy), ale i dalších subjektů veřejného a soukromého sektoru.

Vzor citace: GALVASOVÁ, I., BINEK, J., CHABIČOVSKÁ, K., HOLEČEK, J., HALÁSEK, D. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje. 1. vyd. Brno: Georgetown, 2007. 140 s. ISBN 80-251-20-9.

Metodiky

TB030MMR002 - METODIKA2-Reseni_dusledku_FINAL Metodika předcházení a řešení důsledků zmenšování obcí a měst Obce Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Cílem metodiky je zformulovat opatření, která mohou státní správa a územní samosprávy činit pro řešení či předcházení zmenšování měst. Konkrétním typům opatření souvisejícím se zmenšováním měst jsou přiřazeny typové nástroje. V metodice jsou také uvedeny aktivity realizované v modelových městech, které slouží jako příklady dobré praxe.

Vzor citace: SVOBODOVÁ, Hana, BINEK, Jan, ŠERÝ, Ondřej, BÁRTA Daniel, CHMELAŘ, Roman, ŠILHAN, Zdeněk, GALVASOVÁ, Iva. Metodika předcházení a řešení důsledků zmenšování obcí a měst. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2015. 24. ISBN 978-80-905139-6-9.

TB030MMR002 - METODIKA1-Identif_pricin-FINAL Metodika identifikace příčin procesu zmenšování obcí a měst Obce Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Cílem metodiky je stanovit způsob určení zmenšujících se měst a jejich klasifikace dle intenzity zmenšování a vývoje v zázemí města a zformulovat postup pro určení hlavních příčin zmenšování obcí a měst.

Metodika bude především analytickým nástrojem pro regionální politiku na národní a místní úrovni při realizaci hlavních principů Strategie regionální politiky ČR na období 2014–2020.

Vzor citace: SVOBODOVÁ, Hana, BINEK, Jan, ŠERÝ, Ondřej, BÁRTA Daniel, CHMELAŘ, Roman, ŠILHAN, Zdeněk, GALVASOVÁ, Iva. Metodika identifikace příčin procesu zmenšování obcí a měst. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2015. 28 s. ISBN 978-80-905139-5-2.

Metodika OMEGA Metodika pro zlepšení komplexních podmínek realizace společných rozvojových aktivit (projektů) obcí a měst a zvýšení efektivity jejich spolupráce Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Metodika napomůže spolupracujícím subjektům lépe využít pozitivní efekty spolupráce, protože bude charakterizovat různé mechanismy, které je vhodné aplikovat v určitých situacích – typy spolupracujících subjektů, způsob jejich zapojení a vzájemné komunikace, prostorový dosah spolupráce apod. – a společnými projekty tak výrazněji přispívat k efektivnějšímu rozvoji celého území. Bude obsahovat tři moduly, které budou vycházet z odlišností a zároveň i doplňkovostí jednotlivých integr. nástrojů.

Vzor citace: BINEK, J., CHMELAŘ, R., SVOBODOVÁ, H., ŠILHAN, Z., GALVASOVÁ, I. Metodika pro zlepšení komplexních podmínek realizace společných rozvojových aktivit (projektů) obcí a měst a zvýšení efektivity jejich spolupráce (certifikovaná metodika – osvědčení MMR č. 009/2015). Brno: GaREP, spol. s r.o. 28 s., ISBN 978-80-905139-8-3. 

Metodika-spoluprace_venkov Přístupy k posílení spolupráce a synergie ve venkovských mikroregionech Obce Podnikatelé Neziskové organizace

Cílem metodiky je posílit rozvojové efekty venkovských mikroregionů a podpořit efektivnější uplatnění nástrojů rozvoje venkova. Metodika reaguje na nedoceněný význam spolupráce ve venkovském prostoru (platí to ovšem obecně) a rezervy ve fungování jednotlivých forem spolupráce se zapojením veřejné správy.

Metodika je určena pro využití dobrovolnými svazky obcí, místními akčními skupinami venkovskými obcemi a případně dalšímu formami spolupráce ve venkovském prostoru.

Vzor citace: BINEK, J., GALVASOVÁ, I., SVOBODOVÁ, H., CHABIČOVSKÁ, K., HOLEČEK, J. Přístupy k posílení spolupráce a synergie ve venkovských mikroregionech. Metodika s osvědčením č. 1/2012 o uznání uplatněné certifikované metodiky v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“ Brno: GaREP, spol. s r.o., 2012. 20 s. ISBN 978-80-905139-4-5.

Sborníky

Neziskové organizace

Svobodová, H. (ed.): Prostorovosti: místa, území, krajiny, regiony, globiny. Sborník příspěvků z workshopu uskutečněného 26. 1. 2011 v Liberci [CD-ROM]. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011. 142 s. ISBN 978-80-904308-7-7.

Dne 26. 1. 2011 se sešli v Liberci geografové tří měst – Bratislavy, Brna a Liberce z univerzitních pracovišť a soukromých firem na 2. workshopu věnovaném klíčové otázce geografie, za niž považují koncept prostorovosti – WORKSHOP PROSTOROVOST 2011. Šlo o setkání více generací, významně byli zastoupeni mladí z doktorského studia.

Obce Kraje Státní správa Neziskové organizace

Svobodová, H., Chabičovská, K. (eds.) Sborník příspěvků z konference „Teorie a metody uplatnitelné v praxi“ uskutečněné 2. 12. 2010 ve Křtinách [CD-ROM]. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-904308-5-3.

Sborník shrnuje příspěvky a vybrané prezentace z konference „Teorie a metody uplatnitelné v praxi regionálního rozvoje“, konané dne 2. 12. 2010 ve Křtinách. Tato konference je v pořadí druhá, která byla uspořádána společností GaREP, spol. s r. o. v rámci řešení výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR WD-39-07-1 Rozvojový interaktivní audit.

Účelem konference bylo konfrontovat různé pohledy odborné veřejnosti na metody a postupy užívané při plánování či realizaci rozvoje regionů. Za účasti odborníků z veřejné, akademické i soukromé sféry byly diskutovány vybrané teoreticko-metodologické aspekty regionálního rozvoje – a to nejen z pohledu teoretického, ale také v souvislosti s jejich uplatňováním v praxi. Pozornost byla věnována také některým specifikům regionálního rozvoje venkovského prostoru.

Odborné články

Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Binek, J., Chmelař, R., Opravil, Z., Svobodová, H. Cooperation and Mutual Relationships of Cities and their Hinterland with Regard to Functioning of the EU Integrated Development Instruments. Quaestiones geographicae, 35(2), p. 59–69, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016. ISSN 0137–477X. doi: 10.1515/ quageo–2016–0015

Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Svobodová, H., Binek, J. Zhodnocení aktuálního vývoje integrovaných nástrojů ITI/IRPÚ. Obec & finance. 1/2015. s. 29–30. ISSN 1211-4189.

Obce Státní správa Neziskové organizace

Binek, J. Integrované přístupy – nová výzva pro meziobecní spolupráci. In Obec a finance, Praha: TRIADA, spol. s r. o., roč. 2014, č. 1. http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6643210

Obce Podnikatelé Neziskové organizace

Binek, J. Plánování rozvoje jako důležitý proces pro posílení participace v obcích. Konference Občanská participace na venkově Olomouc, 26. – 27. září 2012.

Obce Kraje Podnikatelé Neziskové organizace

Holeček, J. Tourism Organization as a Platform for the Coordination and Development of Tourism in the Region. In Proceedings of 3rd International PhD Students Conference – New Economic Challenges. Brno: ESF MU 2011.

Obce Podnikatelé Neziskové organizace

Svobodová, H. Realita postavení místních akčních skupin v rozvoji venkova České republiky – cíle, aktivity, bariéry – pohledem geografa v praxi. Ostrava: Geografie pro život ve 21. století. XXII. sjezd České geografické společnosti Ostrava 2010.

Obce Podnikatelé Neziskové organizace

Svobodová, H., Chabičovská, K. Představení synergického modelu aktérů rozvoje venkova. In XIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2010. od s. 239–245, x s. ISBN 978-80-210-5210-9.

Obce Kraje Podnikatelé Neziskové organizace

Holeček, J. Partnerství subjektů cestovního ruchu jako možnost rozvoje disparitních regionů. In Cestovní ruch pro 21. století. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2008. ISBN 978-80-7041-179-7.

Obce Podnikatelé Neziskové organizace

Galvasová, I., Holeček, J. Rozvoj venkovské turistiky založený na vzájemné synergii aktérů rozvoje ve venkovském prostoru. In XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. od s. 199-205, 393 s. ISBN 978-80-210-4625-2.