Reference

Zadavatel: označit vše
obec
kraj
státní správa
podnikatel
nezisková organizace
Jihomoravský kraj
Město Choceň
Město Rudná
Město Letovice
ob
dobrovolný svazek obcí
místní akční skupina
Město Tišnov
Obec Pastviny
Statutární město Brno
Obec Opolany
Typ zakázky: označit vše
vzdělávání
strategické plánování
expertní poradenství
výzkum
projekty
vydavatelství
evaluace
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009-2005
2004-1994
Řadit podle:
Název Rok Zadavatel
Místního akčního plánu vzdělávání II pro ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice 2018 MAS Horňácko a Ostrožsko Obce Neziskové organizace

Předmětem zpracování zakázky bylo vypracování vybraných částí Místního akčního plánu vzdělávání II ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice (dále jen „MAP II“), konkrétně a) Návrh procesu a obsahu aktualizace dokumentu MAP v rámci projektu MAP II; b) Příprava dotazníkového šetření pro aktualizaci analytické části 2018; c) Zapracování dotazníkového šetření do analytické části a aktualizace analytické části s ohledem na rozšíření území MAP II.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ 2016 MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ Obce Podnikatelé Neziskové organizace

Cílem zakázky bylo zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horňácko a Ostrožsko pro období 2014–2020 2016 Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko Obce Podnikatelé Neziskové organizace

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horňácko a Ostrožsko pro období 2014–2020 (SCLLD) má čtyři základní části:

1)      Popis území a zdůvodnění výběru – základní rámec fungování MAS

2)      Analytická část – zachycení situace v území

3)      Strategická část – stanovení směřování rozvoje a způsobů naplňování rozvoje

4)      Implementační část – stanovení mechanismů a podpory naplňování SCLLD a vazeb mezi programovými rámci

Metodická podpora tvorby a kompletace Metodiky na téma Uplatňování principu LEADER 2015 Místní akční skupiny Zlínského kraje Obce Neziskové organizace

Předmětem projektu bylo zajištění metodické podpory tvorby a kompletace Metodiky na téma Uplatňování principu LEADER, organizační struktura MAS a proces výběru projektů apod. (dále „Metodika“) v rámci projektu Uplatňování principu Leader 7 MAS ZK

Plnění zahrnovalo následující činnosti:

1. Návrh podrobné osnovy Metodiky a postupu tvorby metodiky

2. Zpracování jednotné šablony pro sběr informací od zapojených MAS

3. Seskupení informací o uplatňování principu Leader

4. Metodické pokyny pro formulaci částí Metodiky s doporučeními a příklady dobré praxe.

5. Seskupení doporučení a příkladů dobré praxe

6. Kompletace pracovní verze metodiky

7. Účast na společných jednáních zapojených MAS.

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území JMK 2014―2015 Jihomoravský kraj Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území JMK (dále IPRZÚ) vznikl v rámci projektu „Vytvoření rámce nástrojů vedoucích ke zkvalitnění strategického plánování a k podpoře účasti veřejnosti na rozvoji Jihomoravského kraje“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00047 spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Cílem IPRZÚ je analyzovat klíčové problémy a procesy, které mají zásadní vliv na zaostávání území, a zaměřením návrhové části napomoci Jihomoravskému kraji v efektivním řízení a strategickému rozhodování o podpoře rozvoje území s propojením využitelnosti Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v novém programovém období 2014–2020.

Dokument se skládá ze tří částí:

Analytická část obsahuje zhodnocení současné situace jednotlivých znevýhodněných regionů, rozbor jejich potřeb a problémů. Jsou v ní uvedeny také návaznosti na strategické dokumenty na úrovni národní, krajské i mikroregionální.

V návrhové části je specifikován soubor obsahově a časově provázaných aktivit a projektových záměrů včetně odhadu jejich finanční náročnosti a vazeb na Integrovaný regionální operační program (IROP) a tematické operační programy (TOP). Důraz je kladen na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost.

Implementační část se týká mechanismů naplňování IPRZÚ, tedy nastavení způsobu realizace aktivit. Specifikuje konkrétní nástroje pro realizaci, vhodné způsoby spolupráce i mechanismy sledování a hodnocení naplňování IPRZÚ.

IPRZÚ jsou zpracovány pro devět vymezených znevýhodněných území – jedná se o správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Břeclav, Bučovice, Hodonín, Ivančice, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Veselí nad Moravou a Znojmo. Tato území byla definována na základě Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 (Priority 4). Znevýhodněné části kraje jsou chápány jako množina regionů zasažených různými problémy a „znevýhodněními“. Zahrnují tedy regiony strukturálně postižené, hospodářsky slabé či výrazně periferní.

Zpracování Integrované strategie území MAS Za humnama 2014 MAS Za humnama Neziskové organizace

Popis projektu:

Cílem projektu Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Za humnama bylo:

1. Popis území a zdůvodnění výběru (úvodní část) – Grafické a textové doladění textů zpracovaných MAS s ohledem na dikci následujících částí

2. Analytická část

–        Vyhodnocení stavu území (socioekonomická analýza) –     Sestavení analytických kapitol na základě dodaných podkladů.

–        Názory aktérů na stav území – Zpracování celkového vyhodnocení názorů různých aktérů a srovnání názorů různých skupin aktérů.

–        Rozvojový potenciál území – Zpracování základního textu na základě podkladů od MAS.

–        Analýza rozvojových potřeb – Zpracování základního textu

–        SWOT analýza – Sestavení návrhu.

3. Strategická část

–        Mise, vize, cíle (včetně indikátorů), priority, vazby na strategické dokumenty – Zpracování návrhu na základě analytické části a jednání s aktéry.

–        Návrh konkrétních opatření – Spolupráce na doformulování opatření, případné úpravy vize, cílů a stanovení návaznosti a provázanosti cílů, zpřesnění indikátorů.

4. Implementační část

–        Vytvoření finančního rámce a časového harmonogramu – Sestavení kapitoly dle dodaných podkladů. Metodické vedení při sběru informací o plánovaných projektech.

–        Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu – Návrh způsobu průběžného sledování a vyhodnocování rozvoje území a plnění indikátorů.

Součástí prací je facilitace jednoho setkání aktérů rozvoje z území MAS po zpracování rámcového návrhu strategické části.

Metodická spolupráce při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí 2014 Luhačovské Zálesí, o.p.s. Neziskové organizace

Cílem projektu byla metodická spolupráce při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí, který obsahovala následující činnosti:

–        Vyjádření ke zpracované analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a doporučení na úpravy.

–        Zpracování základní osnovy strategické a implementační části SCLLD s doporučeními k obsahu a způsobu zpracování jednotlivých částí a její postupná konkretizace.

–        Zpracování návrhu harmonogramu a postupu prací při tvorbě strategické a implementační části SCLLD.

–        Průběžné osobní, mailové a telefonické konzultace v případě, naskytnou-li se nějaké nejasnosti v průběhu zpracování.

–        Metodická doporučení pro zapojení komunity (aktérů z území) do tvorby SCLLD.

–        Spolupráce při formulaci vybraných textů. Připomínkování jednotlivých částí tvořeného dokumentu SCLLD a formulace návrhů na úpravy.

Zpracování Integrované strategie území MAS Východní Slovácko 2014 MAS Východní Slovácko Neziskové organizace

Cílem projektu bylo je zpracování Integrované strategie území MAS Východní Slovácko, která obsahuje následující části:

1. Analytická část

1.1 Vyhodnocení stavu území – socioekonomická analýza (základní zhodnocení aktuální situace v území MAS a současných vývojových trendů)

1.2 Názory aktérů na stav území (vyhodnocení dotazníkového šetření obyvatel a srovnání zjištění s výsledky socioekonomické analýzy).

1.3 Rozvojový potenciál území

1.4 Analýza rozvojových potřeb

1.5 SWOT analýza

 

2. Strategická část

2.1 Mise, vize, cíle, priority

2.2 Vazby na jiné strategické dokumenty

 

Facilitace dvou setkání aktérů rozvoje z území MAS.

Zpracování Integrované strategie území MAS Horňácko a Ostrožsko 2014 MAS Horňácko a Ostrožsko Neziskové organizace

Cílem projektu bylo zpracování Integrované strategie území MAS Horňácko a Ostrožsko (dále jen „ISÚ“), která obsahuje následující části:

1. Popis území a zdůvodnění výběru (úvodní část) – Grafické a textové doladění textů zpracovaných MAS s ohledem na dikci následujících částí

2. Analytická část

 • Vyhodnocení stavu území (socioekonomická analýza) – Zpracování analytických kapitol.
 • Názory aktérů na stav území – Metodické zajištění šetření názorů obyvatel, podnikatelů a neziskových organizací a zpracování celkového vyhodnocení názorů.
 • Rozvojový potenciál území – Zpracování základního textu na základě podkladů od MAS.
 • Analýza rozvojových potřeb – Zpracování základního textu
 • SWOT analýza – Sestavení návrhu.

3. Strategická část

 • Mise, vize, cíle (včetně indikátorů), priority, vazby na strategické dokumenty – Zpracování návrhu na základě analytické části a jednání s aktéry.
 • Návrh konkrétních opatření – Rozpracování priorit, případné úpravy vize, cílů a stanovení návaznosti a provázanosti cílů, facilitace při setkání aktérů

4. Implementační část

 • Vytvoření finančního rámce a časového harmonogramu – Sestavení kapitoly na základě analýzy absorpční kapacity, tj. vyhodnocení informací o plánovaných projektech. Metodické vedení při sběru informací o plánovaných projektech.
 • Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu – Návrh způsobu průběžného sledování a vyhodnocování rozvoje území a plnění indikátorů, mechanismy výběru projektů s ohledem na plnění indikátorů

Součástí analytických prací je zhodnocení naplňování minulé strategie MAS.

Strategie rozvoje mikroregionu Hrotovicko na období 2015–2021 2014 Dobrovolné sdružení regionu Hrotovicka Neziskové organizace

Cílem projektu bylo zpracování koncepčního dokumentu „Strategie rozvoje mikroregionu Hrotovicko na období 2015–2021“, která obsahuje následující části:

A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Profil regionu (Základní charakteristika regionu, Vyhodnocení rozvojových činností jednotlivých obcí a svazku obcí v minulých letech)

A.2 SWOT analýza

A.3 Problémová analýza

 

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Vize, priority, cíle

B.2 Opatření a aktivity (programová část) – konkretizace strategické části

B.3 Podpora realizace strategie

Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Svitava 2014 MAS Svitava Neziskové organizace

Cílem projektu bylo metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Svitava:

 

Úvodní metodické zaškolení pracovníků MAS (v rozsahu 4 hodiny)

Zpracování základní osnovy Integrované strategie území (ISÚ) MAS a její postupná konkretizace

1. Popis území a zdůvodnění výběru (úvodní část) – Doporučení k obsahu, komentář ke zpracovanému textu

2. Analytická část

–     Vyhodnocení stavu území (socioekonomická analýza) –        návrh obsahu, doporučení ke způsobu zpracování a sběru podkladů, komentář ke zpracovanému textu.

–     Názory aktérů na stav území – základní návrh dotazníků a metodické vedení při šetření názorů obyvatel, podnikatelů a neziskových organizací.

–     Rozvojový potenciál území – komentář ke zpracovanému textu.

–     Analýza rozvojových potřeb – komentář ke zpracovanému textu.

–     SWOT analýza – metodická doporučení, komentář ke zpracovanému textu.

3. Strategická část

–     Mise, vize, cíle (včetně indikátorů), priority, vazby na strategické dokumenty – návrh vazeb a pojetí, komentář ke zpracovanému textu.

–     Návrh konkrétních opatření – komentář ke zpracovanému textu.

4. Implementační část

–          Vytvoření finančního rámce a časového harmonogramu – metodické vedení při sběru informací o plánovaných projektech, návrh způsobu zpracování kapitoly, komentář ke zpracovanému textu.

–          Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu – návrh obsahu a způsobu zpracování, komentář ke zpracovanému textu.

Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Valašsko – Horní Vsacko 2014 Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o.s. Neziskové organizace

Popis projektu:

Cílem projektu Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Valašsko – Horní Vsacko bylo:

Vytvoření metodiky tvorby ISÚ Valašsko – Horní Vsacko

–          Zpracování základní osnovy Integrované strategie území (ISÚ) s doporučeními k obsahu a způsobu zpracování jednotlivých částí ISÚ a její postupná konkretizace.

–          Zpracování návrhu harmonogramu a postupu prací.

Metodické vedení v průběhu vytváření ISÚ

–          Metodické vedení při tvorbě jednotlivých částí ISÚ včetně definování náplně jednotlivých bodů.

–          Metodické vedení při realizaci zjišťování názorů obyvatel a konzultace dotazníků

–          Metodická doporučení pro zapojení komunity (aktérů z území) do tvorby ISÚ.

–          Průběžné osobní, mailové a telefonické konzultace v případě, naskytnou-li se nějaké nejasnosti v průběhu zpracování.

–          Sledování aktuálních informací týkajících se změn v metodice, nařízení vlády, schválení postupů tvorby strategických dokumentů.

–         Připomínkování jednotlivých částí tvořeného dokumentu ISÚ.

Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Podbrněnsko 2014 MAS Podbrněnsko Neziskové organizace

Popis projektu:

Cílem projektu Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Podbrněnsko bylo:

Vytvoření metodiky tvorby ISÚ MAS Podbrněnsko (I. etapa)

–          Zpracování základní osnovy Integrované strategie území (ISÚ) s doporučeními k obsahu a způsobu zpracování jednotlivých částí ISÚ a její postupná konkretizace.

–          Zpracování návrhu harmonogramu a postupu prací.

–          Úvodní metodické zaškolení pracovníků MAS.

Metodické vedení v průběhu vytváření ISÚ (II. etapa)

–          Metodické vedení při tvorbě jednotlivých částí ISÚ včetně definování náplně jednotlivých bodů.

–          Metodické vedení při realizaci zjišťování názorů obyvatel a poskytnutí vzorů dotazníků

–          Metodická doporučení pro zapojení komunity (aktérů z území) do tvorby ISÚ.

–          Průběžné osobní, mailové a telefonické konzultace v případě, naskytnou-li se nějaké nejasnosti v průběhu zpracování.

–          Sledování aktuálních informací týkajících se změn v metodice, nařízení vlády, schválení postupů tvorby strategických dokumentů.

–         Připomínkování jednotlivých částí tvořeného dokumentu ISÚ.

Metodické vedení Strategie komunitně vedeného vedeného rozvoje pro území MAS Bohdanečsko na období 2014–2020 2014 MAS Bohdanečsko, z.s. Neziskové organizace

Cílem projektu „Metodické vedení Strategie komunitně vedeného vedeného rozvoje pro území MAS Bohdanečsko na období 2014–2020“ bylo odborné metodické vedení a oponentura formou průběžných konzultací a expertních stanovisek k podkladům při dokončování a kompletaci analytické a návrhové části pro Integrovanou strategii území v rámci Strategie komunitně vedeného rozvoje pro území MAS Bohdanečsko na období 2014–2020.

Zpracování dílčích částí Integrované strategie rozvoje území MAS Otevřené zahrady Jičínska na období 2014–2020 2014 MAS Otevřené zahrady Jičínska Neziskové organizace

V rámci zakázky byly zpracovány vybrané části Integrované strategie rozvoje území pro občanské sdružení Otevřené zahrady Jičínska pro období 2014 – 2020. Jedná se o tyto dílčí části:  východiska pro návrhovou část, vize, mise a principy MAS, priority rozvoje a rámcové cíle, opatření.

Metodická spolupráce při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj 2014 MAS Havlíčkův Kraj, o. p. s. Neziskové organizace

Popis projektu:

Cílem projektu Metodická spolupráce při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj:

 • Vyjádření ke zpracované analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a doporučení na úpravy.
 • Zpracování základní osnovy strategické a implementační části SCLLD s doporučeními k obsahu a způsobu zpracování jednotlivých částí a její postupná konkretizace.
 • Zpracování návrhu harmonogramu a postupu prací při tvorbě strategické a implementační části SCLLD.
 • Průběžné osobní, mailové a telefonické konzultace v případě, naskytnou-li se nějaké nejasnosti v průběhu zpracování.
 • Metodická doporučení pro zapojení komunity (aktérů z území) do tvorby SCLLD.
 • Připomínkování jednotlivých částí tvořeného dokumentu SCLLD a formulace návrhů na úpravy. Spolupráce při formulaci vybraných textů.
 • Pomoc s definováním indikátorů.
 • Metodická doporučení a tvorba finančního a časového harmonogramu.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jižní Haná 2014 MAS Jižní Haná o.p.s. Neziskové organizace

Popis projektu:

1. Popis území a zdůvodnění výběru (úvodní část) – Grafické a textové doladění textů zpracovaných MAS s ohledem na dikci následujících částí

2. Analytická část

 • Vyhodnocení stavu území (socioekonomická analýza) – metodické vedení při zpracování analýz, komentáře a doplnění kapitol vytvořených MAS.
 • Názory aktérů na stav území – metodická pomoc s vyhodnocením a s tvorbou kapitoly.
 • Rozvojový potenciál území – metodická pomoc se zjišťováním informací, komentáře a doplnění kapitoly vytvořené MAS.
 • Analýza rozvojových potřeb – metodická pomoc s vymezením potřeb, komentáře a doplnění kapitoly vytvořené MAS.
 • SWOT analýza – metodická pomoc s formulací výroků.

3. Strategická část

 • Mise, vize, cíle (včetně indikátorů), priority, vazby na strategické dokumenty – metodická pomoc s formulacemi, komentáře a doplnění kapitoly vytvořené MAS.
 • Návrh konkrétních opatření – metodická pomoc s formulacemi, komentáře a doplnění kapitoly vytvořené MAS.

4. Implementační část 

 • Vytvoření finančního rámce a časového harmonogramu – Sestavení kapitoly na základě analýzy absorpční kapacity, tj. vyhodnocení informací o plánovaných projektech. Metodické vedení při sběru informací o plánovaných projektech.
 • Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu – Návrh způsobu průběžného sledování a vyhodnocování rozvoje území a plnění indikátorů, mechanismy výběru projektů s ohledem na plnění indikátorů

Součástí prací je také účast na jednom setkání aktérů rozvoje z území MAS.

Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s. 2014 MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s. Neziskové organizace

Cílem projektu bylo:

–        Kompletace analýzy území MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s.

–        Poradenství při zformování strategické části dokumentu (vytyčení cílů, opatření, priorizace, měřitelných indikátorů ke stanoveným cílům).

–        Poradenství při tvorbě finančního plánu.

–        Poradenství při tvorbě harmonogramu.

–        Implementace strategie.

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne pod Veľkou Javorinou a Bradlom 2014 Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo Neziskové organizace

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne pod Veľkou Javorinou a Bradlom je koncepční dokument, který formuluje pro delší časový horizont přístup zdejšího přeshraničního regionu a jeho aktérů k podpoře rozvoje zdejšího cestovního ruchu. Stanovuje strategickou vizi a cíle rozvoje regionu jako celku a jeho funkčních částí (slovenská a česká část) a specifikuje důležité priority a opatření, která mohou vést k naplnění vytyčených cílů. Tento záměr vyplynul z dlouhodobé snahy o koordinovaný rozvoj území s důrazem na cestovní ruch, a to na obou stranách hranice – na české i slovenské straně – na úrovni zdejších mikroregionů a místních akčních skupin.

Výuka na Katedře geografie PřF UPOL, předmět Regionální rozvoj a praxe 2011―2014 Univerzita Palackého v Olomouci Neziskové organizace

Společnost GaREP, spol. s r.o. od letního semestru akademického roku 2010/2011 každoročně na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého zajišťuje výuku předmětu „Regionální rozvoj a praxe“.

Předmět je určen studentům navazujícího magisterského studia oboru Regionální geografie. Věnuje se současné praxi regionální politiky na různých prostorových úrovních a klíčovým jevům regionálního rozvoje České republiky. Na konkrétních příkladech ilustruje problémové aspekty současného vývoje a rozvíjí dovednosti praktické aplikace poznatků spolu s kritickým pohledem na regionální politiku ČR a s interpretací regionálních rozvojových procesů. Náplň předmětu se skládá z přednášek a z praktických cvičení.

Hlavními tématy jsou: strategické plánování, regionální politika ČR, regionální politika krajů, rozvoj obcí, nástroje rozvoje, rozvoj venkova, rozvoj cestovního ruchu, spolupráce obcí, dotační politika.

Výzkum socioekonomických předpokladů cestovního ruchu 2012―2013 Technologická agentura ČR Státní správa Neziskové organizace

Projekt je založen na poznání a docenění funkčního partnerství jako klíčového kroku k odstranění endogenních bariér rozvoje a posílení významu cestovního ruchu a pro zvýšení konkurenceschopnosti tohoto odvětví.

Hlavním záměrem řešení bylo:

– vypracovat metodický přístup a doporučení k vnitřní organizaci aktérů CR – vymezit jejich role a vztahy a navrhnout mechanismus a ekonomické zajištění jejich spolupráce a to vše formou koncepčních přístupů na úrovni státního a regionálního strategického plánování,

– provést účelový rozbor přístupů k prostorovému a organizačnímu uspořádání jevů, procesů a aktivit a formulovat jejich klíčové rysy a vztahy pro budoucí koordinace rozvoje odvětví CR,

– zformulovat role aktérů CR (místní občané, podnikatelé, pracovníci veřejné správy) při jeho rozvoji, navrhnout zásady jejich vzájemné spolupráce a jejich rozvoje,

– zpracovat organizačně-ekonomický rámec fungování „modelové“ organizace CR a navrhnout systém její spolupráce na bázi partnerství s ostatními aktéry.

Vzdělávací kurz „Strategické plánování pro zástupce MAS Zlínského kraje“ 2013 Zlínský kraj Obce Neziskové organizace

V rámci kurzů byly probírány obecné principy strategického plánování, specifika strategického plánování ve veřejné správě včetně praktických aplikací a příkladů dobré a špatné praxe a finančních aspektů plánování. Důraz byl kladen i na využití metod a informačních zdrojů, jakož i na rozbor nástrojů a implementačních procesů, to vše ve vazbě na proces tvorby strategického dokumentu.

Elektronická verze dotazníkového šetření MAS Podještědí 2013 MAS Podještědí Neziskové organizace

Předmětem zakázky bylo převedení dotazníku MAS do elektronické podoby umožňující on-line vyplňování, a následné vyhodnocení výsledků formou souhrnných tabulek.

Synergie v přístupu k rozvoji venkova: návrh strukturovaného komplexu postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na venkově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj 2008―2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Cílem tohoto projektu bylo vypracovat strukturované a účelově uspořádané soubory opatření a nástrojů prokazatelně vedoucí ke zlepšení podmínek pro kvalitní život na venkově, k rozvinutí možností podnikání v agrárním sektoru při zlepšení dopadu hospodářských činností na krajinu.

Výsledkem předkládaného projektu je soubor metodických doporučení (nástrojů, opatření a přístupů) pro oživení hospodářských, sídelních a environmentálních funkcí venkova v souladu s principy trvalé udržitelnosti. Doporučení vycházejí z identifikace vzájemných vazeb a možností pozitivního rozvoje vztahu mezi hlavními činiteli v oblasti rozvoje venkova, tj. zejména mezi významnými institucemi, představiteli obcí a podnikateli působícími ve venkovském prostoru.

V rámci projektu bylo provedeno dotazníkové šetření s 1 070 obyvateli regionu Boskovicko. Byly uspořádány čtyři odborné workshopy s aktéry rozvoje venkova. Byly vydávány čtyři odborné monografie „Synergie ve venkovském prostoru“ s dílčími výsledky výzkumu, které jsou distribuovány relevantním aktérům rozvoje venkova.

Rozvojový interaktivní audit – metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech 2007―2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Projekt „Rozvojový interaktivní audit“ si kladl za cíl vypracovat metodiku umožňující regionálním aktérům ve vzájemné součinnosti uspořádat jejich přístup k poznání a pochopení významu regionálních disparit a nastavit vhodné nástroje regionální politiky umožňující žádoucím způsobem dynamizovat rozvoj regionu.

Významnou součástí řešení projektu byla analýza stavu strategického plánování a řízení na úrovni obcí a krajů. Byly analyzovány strategie a programy rozvoje krajů a hodnoceny jejich implementační mechanismy.

Výsledná přístup rozvojového interaktivního auditu stanoví fáze, složky a hlavní oblasti rozvojového interaktivního auditu jako metodického nástroje, efektivně podporujícího regionální rozvoj. Byly navrženy inovace procesu strategického plánování a řízení rozvoje.

V rámci projektu vznikly 4 monografie věnované podpoře regionálního rozvoje, řada odborných článku a 3 certifikované metodiky (metodiky č. 111-ÚÚR-175-2012/01-WD-39-07-1 „RoIA – Inovativní přístup k plánování rozvoje obcí“, č. 14-ÚÚR-200-2012/02-WD-39-07-1 „RoIA – Nastavení implementačních procesů koncepčních dokumentů na krajské a obecní úrovni s cílem snížení implementačních deficitů“, č. 15-ÚÚR-200-2012/03-WD-39-07-1 „RoIA – Přístupy k vymezování regionů vyžadujících specifickou podporu na krajské úrovni“.

Od roku 2010 se projekt v rámci schváleného rozšíření věnoval možnostem podpory ekonomického rozvoje na krajské a obecní úrovni ze strany veřejné správy. V rámci tohoto rozšíření bylo zkoumáno fungování infrastruktury na podporu podnikání, možnosti spolupráce podnikatelů a územní samosprávy a možnosti aktivizace podnikatelského potenciálu.

ROVNĚ do práce! (OP LZZ) 2010 Krajská hospodářská komora jižní Moravy Podnikatelé Neziskové organizace
Schola naturalis (GG OP VK) 2010 ZŠ Ostrov u Macochy Obce Neziskové organizace
Inovativní medializace zapojení žen do vědy a výzkumu jako faktor posílení znalostní společnosti a rovných příležitostí, a zvýšení konkurenceschopnosti v podmínkách rozvoje přírodovědných oborů 2008―2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Státní správa Neziskové organizace
Venkovský prostor a jeho oživení – specifické místní zdroje a možnosti jejich využití a specifické místní problémy a možnosti jejich řešení – aplikace v regionu NUTS 2 Jihovýchod 2004―2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace
Spolupráce obcí jako faktor rozvoje – efektivnost a formy spolupráce obcí při přípravě a zabezpečení rozvojových projektů – aplikace v regionu NUTS 2 Jihovýchod 2005―2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace
Vaňkovka – centrum interaktivního vzdělávání (předběžná studie proveditelnosti pro projekt financovaný z fondů EU cestou programu SROP 2004 Občanské sdružení Vaňkovka Podnikatelé Neziskové organizace
Dlouhodobý plán gymnázia Brno – Bystrc, Vejrostova 2 2003 Gymnázium Brno-Bystrc, Vejrostova 2 Obce Neziskové organizace
Nadstavba objektu školy – zázemí pro školu v přírodě 2002 Obec Hodov Obce Neziskové organizace

program SAPARD

Průzkum budoucích kvalifikačních potřeb v Brněnském kraji s důrazem na možnosti uplatnění absolventů středních škol 1999 Školský úřad Brno Státní správa Neziskové organizace