Pracovní tým

Základem odborné všestrannosti firmy je tým specialistů v oborech ekonomie, právo, sociální geografie, sociologie a informatiky, a dále dlouholetá spolupráce s experty z vysokoškolských pracovišť – zejména z Masarykovy univerzity v Brně (Ekonomicko-správní fakulta, Přírodovědecká fakulta, Právnická fakulta, Fakulta sociálních studií), z Vysokého učení technického v Brně (zejména Fakulta podnikatelská), Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci i z Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské TU Ostrava. Potřebné znalosti a zkušenosti jsou čerpány rovněž z přímé spolupráce s představiteli institucí veřejné správy i hospodářské sféry v různých územích, pro která firma pracuje při analýzách regionálních problémů a zpracovávání rozvojových programových dokumentů.

Vedení firmy:

Ing. Jan Binek, Ph.D.

DSC_4924

Majitel, jednatel a ředitel firmy, ekonom. Absolvent doktorského studijního programu Veřejná ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Praxe získána při realizaci analytických prací pro subjekty veřejné správy (obce, svazky obcí, kraje), odborná specializace v oblasti strategického plánování, regionálního rozvoje, regionálního managementu, veřejné ekonomie. Koordinátor a člen řešitelského týmu GaREP pro realizaci výzkumných projektů v oblasti regionální politiky a regionálního rozvoje pro MMR ČR, MZe ČR, MŠMT ČR a TA ČR.
Ve firmě působí od roku 2003.

RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

profil_Svobodova

Majitelka a jednatelka firmy; geografka. Zároveň působí jako odborná asistentka na katedře geografie PdF MU. Absolvent postgraduálního studia na Přírodovědecké fakultě MU ve studijním programu Regionální geografie a regionální rozvoj. Praxe získána v realizaci analytických prací pro subjekty veřejné správy (obce, svazky obcí, kraje) a v managementu projektů pro subjekty veřejné správy. Odborná specializace v oblasti regionálního rozvoje, rozvoje venkova a zemědělství. Člen řešitelského týmu GaREP pro realizaci výzkumných projektů v oblasti regionální politiky a regionálního rozvoje pro MMR ČR, MZe ČR, MŠMT ČR a TA ČR.
Ve firmě působí od roku 2008.

 

Ing. Zdeněk Šilhan

DSC_4908

Majitel a jednatel firmy; ekonom. Absolvent Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, studijní program Hospodářská politika a správa. Aktuálně pokračuje ve studiu v doktorském studijním programu Hospodářská politika a správa na téže fakultě.  Odborná specializace v oblasti rozvoje obcí, regionů a MAS, ekonomických analýz. Je specialistou na zpracování projektových žádostí. Člen řešitelského týmu GaREP pro realizaci výzkumných projektů v oblasti regionální politiky a regionálního rozvoje pro  TA ČR.
Ve firmě působí od roku 2014.

 

Zaměstnanci:

RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Sery_mala

Geograf, absolvent postgraduálního studia na Přírodovědecké fakultě MU ve studijním programu Regionální geografie a regionální rozvoj. Odborná specializace v oblasti průmyslu a trhu práce.
Ve firmě působí od roku 2014.

 

Ing. Markéta Chaloupková

Ekonomka, studentka postgraduálního studia na Ekonomicko-správní fakultě MU ve studijním programu Veřejná ekonomie. Praxe získaná při realizaci zakázek pro subjekty veřejné i soukromé správy. Odborná specializace v oblasti regionální ekonomie a správy, veřejné ekonomie a strategického plánování.
Ve firmě působí od roku 2018.

 

RNDr. Kateřina Synková (aktuálně na MD)

Geografka, zpracovala rigorózní práci v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě MU na téma „Vymezování problémových regionů v rámci krajů“. Praxe získána v realizaci analytických prací pro subjekty veřejné správy (obce, svazky obcí, kraje) a v managementu projektů pro subjekty veřejné správy. Odborná specializace v oblasti lidských zdrojů, regionální politiky, zpracování statistických dat, urbánní problematiky. Člen řešitelského týmu GaREP pro realizaci výzkumných projektů v oblasti regionální politiky a regionálního rozvoje pro MMR ČR, MZe ČR, MŠMT ČR a TA ČR.
Ve firmě působí od roku 2005. 

 

Zakladatelé firmy:

PhDr. Iva Galvasová

Má dlouhodobé zkušenosti s problematikou regionálního rozvoje, veřejnou správou a evropskými záležitostmi. Původním zaměřením je sociolog. Založila a 22 let vedla firmu GaREP, spol. s r.o. jako ředitelka a jednatelka.  Dlouholetou výzkumnou i pedagogickou praxi získala a rozvíjela v rámci Výzkumného ústavu ekonomiky a řízení nevýrobní sféry MU v Brně a Výzkumného ústavu rozvoje oblastí a měst v Ostravě. V letech 1998–1999 byla členem poradního sboru náměstka pro regionální politiku MMR ČR. Je expert a hodnotitel pro projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů a v průběhu existence firmy zastávala pozici vedoucí různých projektů pro veřejnou i soukromou sféru z oblasti regionálního rozvoje. Dále působí od roku 2004 jako koordinátor a řešitel výzkumných projektů v oblasti regionální politiky a regionálního rozvoje pro MMR ČR, MZe ČR, MŠMT ČR a TA ČR.
Je zakladatelkou firmy.

 

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Právník, působí jako docent pracovního práva na na katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zároveň je lektorem pro úředníky veřejné správy, předsedá a je členem komisí pro obhajoby doktorských disertačních prací, člen sboru zprostředkovatelů pro řešení kolektivních pracovních sporů při MPSV ČR, člen komise Legislativní rady vlády. Odborná specializace v oblasti pracovního práva, sociální politiky, trhu práce, lidských zdrojů.
Je zakladatelem firmy.