Reference

Pozn.: Barevné označení u jednotlivých referencí odpovídá cílové skupině, pro kterou byla zakázka převážně určena.
Zadavatel: označit vše
obec
kraj
státní správa
podnikatel
nezisková organizace
Jihomoravský kraj
Město Choceň
Město Rudná
Město Letovice
ob
dobrovolný svazek obcí
místní akční skupina
Město Tišnov
Obec Pastviny
Statutární město Brno
Obec Opolany
Typ zakázky: označit vše
vzdělávání
strategické plánování
expertní poradenství
výzkum
projekty
vydavatelství
evaluace
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009-2005
2004-1994
Řadit podle:
Název Rok Zadavatel
Strategický plán rozvoje obce Opolany 2019 Obec Opolany Obce

Předmětem díla podle této smlouvy je zpracování Strategického plánu rozvoje obce Opolany (dále jen „Strategický plán“). Dílo „Strategický plán“ bude obsahovat následující části:

A. Analytická část

A.1 Charakteristika obce

Stručné zachycení situace a problémů v členění dle následujících oblastí: území, obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura, občanská vybavenost, životní prostředí, správa obce.

K jednodušší interpretaci budou získaná data zpracována do grafických přehledů tj. tabulek, grafů, či kartogramů. Důraz bude kladen na stručnost a přehlednost.

A.2 Východiska pro návrhovou část

Výsledky šetření názorů obyvatel.

Shrnutí silných stránek obce, problémů obce, potenciálních rozvojových příležitostí a ohrožení (SWOT analýza).

B. Návrhová část

B.1 Vize a cíle rozvoje obce

Dlouhodobá představa o směřování rozvoje obce (na období 10–20 let; dle rozhodnutí zastupitelstva) – rámec pro konkrétní opatření a aktivity.

Dlouhodobé cíle – konkrétní mezníky, k nimž obce směřuje (slouží ke kontrole, zda uskutečňované aktivity skutečně posouvají obec žádoucím směrem).

B.2 Opatření a aktivity

Opatření seskupují konkrétní činností (aktivity) strategického plánu dle témat.

B.3 Podpora realizace dokumentu

Určení způsobu práce se strategickým plánem po jeho schválení, postup sledování a vyhodnocování jeho realizace, a způsob aktualizace.

Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2018 2019 Jihomoravský kraj Kraje

Popis: Předmětem díla je souhrnný analytický dokument z oblasti vývoje a prognózy zaměstnanosti Jihomoravského kraje s názvem „Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2018“, databáze dotazníkového šetření a časových řad, popřípadě další výstupy díla. Dílem se rozumí zejména:

1. vytvoření databáze dotazníkového šetření:

2. doplnění databáze časových řad vývoje počtu zaměstnanců podniků v okresech za rok 2018,

3. zhotovení analytického dokumentu Průzkum v těchto verzích:

4. zpracování průřezové PowerPoint prezentace zaměřené na nejdůležitější zjištění a výstupy průzkumu zaměstnanosti,

5. prezentování dokumentu Průzkum na maximálně dvou akcích (jednání nebo seminář) pořádaných objednatelem v Brně.

Mid term evaluace realizace Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI 2019 Statutární město Brno Obce Státní správa

Předmětem zpracování mid-term evaluace strategie bylo

1. Zhodnocení procesů implementace integrované strategie

1.1 Metodický přístup zpracování části 1

1.2 Fungování implementačních struktur integrované strategie

1.3 Řízení změn integrované strategie

1.4 Příprava harmonogramu výzev a výzev nositele

1.5 Sběr, projednání a změny projektových záměrů

1.6 TOP 3 záležitosti ztěžující administraci ITI z pohledu nositele

1.7 TOP 3 záležitosti usnadňující administraci ITI z pohledu nositele

1.8 Shrnutí části 1

2. Zhodnocení realizace integrované strategie

2.1 Metodický přístup zpracování části 2

2.2 Platnost východisek pro realizaci integrované strategie

2.3 Soulad cílů a opatření integrované strategie s aktuálními problémy a potřebami

2.4 Dostatečnost alokace finančních prostředků pro řešení problémů

2.5 Naplnění strategických cílů a vize strategie

2.6 zájem žadatelů o realizaci opatření integrované strategie

2.7 Naplňování integrovanosti na úrovni strategie a projektů

2.8 Shrnutí části 2

3. Případové studie na integrovaná řešení

3.1 Východiska k případovým studiím

3.2 Případové studie

4. Přehled plnění finančních plánů a indikátorů

Závěry a doporučení

Aktualizace Programu rozvoje obce Pastviny 2019 Obec Pastviny Obce

Zpracování aktualizace dokumentu zahrnovalo

A. Zhodnocení naplňování Programu rozvoje obce z roku 2014 (vyhodnocení naplnění cílů, míra plnění aktivit, zhodnocení práce s dokumentem)

B. Aktualizace analytické části ve struktuře Programu rozvoje obce z roku 2014.

B.1 Charakteristika obce

B.2 Východiska pro návrhovou část

Výsledky šetření názorů obyvatel.

Shrnutí silných stránek obce, problémů obce, potenciálních rozvojových příležitostí a ohrožení (SWOT analýza)

C. Návrhová část

C.1. Aktualizace vize a cílů rozvoje obce

Vize je dlouhodobou představou o směřování rozvoje obce (na období 10–20 let; dle rozhodnutí zastupitelstva) – rámec pro konkrétní opatření a aktivity.

Dlouhodobé cíle – konkrétní mezníky, k nimž obce směřuje (slouží ke kontrole, zda uskutečňované aktivity skutečně posouvají obec žádoucím směrem).

C.2 Opatření a aktivity

Opatření seskupují konkrétní činností (aktivity) PRO podle témat.

C.3 Podpora realizace PRO

Určení způsobu práce s PRO po jeho schválení, postup sledování a vyhodnocování jeho realizace, a způsob aktualizace.

Zpracování Strategického plánu pro město Tišnov 2021–2025 2018―2019 Město Tišnov Obce Státní správa

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření strategického dokumentu rozvoje města Tišnova pro období 2021–2025. Strategický plán se skládá z následujících části:

 1. Analytická část

A.1 Charakteristika města

A.2 Východiska pro návrhovou část

A.2.1 Zhodnocení naplňování strategického plánu 2014–2020

A.2.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli

A.2.3 Názory aktérů na rozvoj města

A.2.4 Vazby na koncepce

A.2.5 SWOT analýza

 1. Návrhová část

B.1 Vize rozvoje a strategické cíle

B.2 Specifikace priorit a opatření

B.3 Podpora realizace plánu

Místního akčního plánu vzdělávání II pro ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice 2018 MAS Horňácko a Ostrožsko Obce Neziskové organizace

Předmětem zpracování zakázky bylo vypracování vybraných částí Místního akčního plánu vzdělávání II ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice (dále jen „MAP II“), konkrétně a) Návrh procesu a obsahu aktualizace dokumentu MAP v rámci projektu MAP II; b) Příprava dotazníkového šetření pro aktualizaci analytické části 2018; c) Zapracování dotazníkového šetření do analytické části a aktualizace analytické části s ohledem na rozšíření území MAP II.

Zpracování programů rozvoje obcí mikroregionu Horňácko a rozvinutí vzájemné spolupráce 2018 Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko, z. s. Obce

Předmětem zakázky bylo zpracování programů rozvoje obcí mikroregionu Horňácko včetně a) zpracování průzkumu občanské vybavenosti a technické a dopravní infrastruktury obcí Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Nová Lhota, Suchov, Tasov, Velká nad Veličkou; b) hodnocení vazeb mikroregionu Horňácko na dokumenty a činnosti Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko; c) doporučení pro návrhovou část – návrh aktivit ke zlepšení situace regionu a k posílení spolupráce obcí mezi sebou, s dalšími aktéry v regionu i na celém území Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko.

Zpracování strategických plánů obcí Mikroregionu Mohelnicko 2017―2018 Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko Obce

Předmětem zakázky bylo zpracování 9 strategických rozvojových plánů obcí. Konkrétně se jednalo o následující dokumenty:

 • Strategický rozvojový plán obce Líšnice,
 • Strategický rozvojový plán města Loštice,
 • Strategický rozvojový plán obce Mírov,
 • Strategický rozvojový plán obce Palonín,
 • Strategický rozvojový plán obce Pavlov,
 • Strategický rozvojový plán obce Police,
 • Strategický rozvojový plán obce Stavenice,
 • Strategický rozvojový plán obce Třeština
 • Střednědobý strategický rozvojový plán obce Klopina.

 

Strategické rozvojové plány obcí byly zpracovány v následujícím rozsahu:

 • analýza území,
 • SWOT analýza,
 • analýza problémů a potřeb,
 • strategické priority,
 • návrh opatření,
 • popis tvorby týmu místních aktérů, seznam členů, popis způsobu práce, zápisy z jednotlivých schůzek a fotodokumentace,
 • vyhodnocení dotazníkového šetření s obyvateli.
Zpracování programů rozvoje obce pro obce Mikroregionu Hustopečsko 2018 DSO Mikroregion Hustopečsko Obce

Předmětem zpracování zakázky bylo zpracování programů rozvoje obcí mikroregionu Horňácko a rozvinutí vzájemné spolupráce“ realizovanou objednatelem pro Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko. V rámci zakázky byl zpracován průzkum občanské vybavenosti a technické a dopravní infrastruktury obcí Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Nová Lhota, Suchov, Tasov, Velká nad Veličkou, vazby mikroregionu Horňácko na dokumenty a činnosti Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko a doporučení pro návrhovou část – návrh aktivit ke zlepšení situace regionu a k posílení spolupráce obcí mezi sebou, s dalšími aktéry v regionu i na celém území Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko.

Zpracování akčního plánu rozvoje města Dobříš pro roky 2019 – 2020 2017―2018 Město Dobříš Obce

Předmětem zakázky je zpracování a projednání akčního plánu rozvoje města Dobříše pro roky 2019–2020.

Strategie rozvoje Mikroregionu Hustopečsko 2018 DSO Mikroregion Hustopečsko Obce

Strategie rozvoje Mikroregionu Hustopečsko je tvořena následujícími částmi:

 • Úvod – informace o dokumentu a jeho tvorbě.
 • Analytická část – charakteristika mikroregionu, východiska pro návrhovou část se SWOT analýzou.
 • Návrhová část – strategická vize, opatření a aktivity; podpora realizace.
Souhrnná informace o naplňování programu rozvoje JMK na období 2014–2017 za rok 2017 2018 Jihomoravský kraj Kraje

Hodnocení naplňování Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2014–2017 za rok 2017 je součástí průběžného monitoringu a evaluace naplňování střednědobého strategického dokumentu Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017.

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021 2017―2018 Jihomoravský kraj Kraje

Cílem zakázky bylo vytvoření programu rozvoje kraje na další čtyřleté období v návaznosti na strategii rozvoje kraje 2020. Součástí zakázky bylo vyhodnocení předchozího programu rozvoje kraje a vyhodnocení dosavadního naplňování strategie rozvoje kraje 2020, dále také vytvoření komunikační strategie při realizaci programu rozvoje kraje a pozičního dokumentu kraje pro programové období kohezní politiky EU 2021–2027. Zakázka zahrnovala i zajištění vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA).

Program rozvoje obce Drahelčice 2017 Obec Drahelčice Obce

Program rozvoje obce Drahelčice obsahuje:

A. Analytická část
A.1 Charakteristika obce
A.2 Východiska pro návrhovou část
B. Návrhová část
B.1 Vize rozvoje obce
B.2 Střednědobé cíle, opatření, aktivity
B.3 Podpora realizace dokumentu (implementační část)

Součástí byly 2 pracovní setkání zhotovitele se subjekty z obce (zástupci objednatele, organizací působících v obci, občanů apod.).

Zpracování projektu na tvorbu segmentových koncepčních materiálů města Česká Lípa 2017 Město Česká Lípa Obce

Zpracování projektu na tvorbu segmentových koncepčních materiálů města Česká Lípa v rámci výzvy č. 58 OP Zaměstnanost. Vytvořen pracovní návrh projektu včetně příloh rozvíjejících argumentaci ve vztahu k hodnotícím kritériím. Návrh byl upraven do podoby vhodné pro vložení do aplikace MS 2014+.

Strategický plán rozvoje městské části Brno-střed na období 2018–2025 2016―2017 Statutární město Brno, městská část Brno-střed Obce

Strategický plán rozvoje městské části Brno-střed na období 2018–2025 obsahuje:

A. ANALYTICKÁ ČÁST

–        A.1 Charakteristika městské části

–        A.2 Východiska pro návrhovou část

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

–        B.1 Vize 2025

–        B.2 Cíle, opatření, aktivity

–        B.3 Podpora realizace plánu

C. AKČNÍ PLÁN 2018–2019

Metodická podpora tvorby Programu města Uherské Hradiště 2016–2030 2016―2017 Město Uherské Hradiště Obce

Metodická podpora tvorby Programu města Uherské Hradiště 2016–2030 zahrnovala:

–        Návrh základní struktury Programu města Uherské Hradiště 2016–2030 (PRM UH) a její průběžná konkretizace.
–        Návrh metodického prostupu pro tvorbu PRM UH a spolupráce při realizaci souvisejících komunikačních činností.
–        Konzultace ke zpracování analytické části.
–        Spolupráce při přípravě anketárních šetření a dalších terénních zjišťování informací.
–        Účast na jednání řídící skupiny a klíčových jednání realizačního týmu.
–        Účast na setkání pracovních skupin a veřejných setkání s občany a facilitace těchto jednání.
–        Spolupráce na formulacích a úpravách textů PRM UH.

Strategický plán rozvoje města Rosice na období 2016–2025 2016 Město Rosice Obce

Předmětem zakázky „Strategický plán rozvoje města Rosice na období 2016–2025″ obsahuje následující části:

A. Analytická část

A.1 Charakteristika města

Komplexní zhodnocení situace ve městě

Výsledky dotazníkových šetření

A.2 Východiska pro návrhovou část

Vyhodnocení minulého strategického plánu

SWOT analýza

B. Návrhová část

B.1 Vize rozvoje města a dlouhodobé cíle

B.2 Střednědobé cíle, opatření, aktivity

Zásobník aktivit

B.3 Podpora realizace dokumentu

Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou 2016 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Obce

Cílem zakázky bylo zpracování Programu rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou, který obsahuje následující části:

A. Analytická část

A.1 Charakteristika města

A.2 Východiska pro návrhovou část

B. Návrhová část

B.1 Strategická vize

B.2. Opatření a aktivity

B.3 Podpora realizace programu

Program rozvoje městyse Černá Hora na období 2017–2023 2016 Městys Černá Hora Obce

Cílem zakázky bylo zpracování Programu rozvoje městyse Černá Hora, který obsahuje následující části:

A. Analytická část

A.1 Charakteristika městyse

A.2 Východiska pro návrhovou část

Výsledky dotazníkových šetření

SWOT analýza 

B. Návrhová část

B.1 Vize rozvoje městyse a dlouhodobé cíle

B.2 Střednědobé cíle, opatření, aktivity

Zásobník aktivit

B.3 Podpora realizace dokumentu

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ 2016 MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ Obce Podnikatelé Neziskové organizace

Cílem zakázky bylo zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020.

Nový jaderný zdroj v lokalitě EDU – Socioekonomická studie rozvoje regionu 2016 Amec Foster Wheeler Obce Podnikatelé

Socioekonomická studie rozvoje regionu vyhodnocuje sociální a ekonomické dopady výstavby a provozu 5. a 6. bloku jaderné elektrárny Dukovany (NJZ EDU).

Byla posuzována varianta výstavby a uvedení do provozu 5. bloku EDU v období kolem roku 2035 a 6. bloku EDU do roku 2045 a ukončení činnosti stávajících 4 bloků EDU mezi roky 2035–2045.

U jednotlivých témat byly konfrontovány následující situace:

 • současný stav,
 • předpokládaný vývoj v průběhu výstavby a
 • předpokládaný vývoj po zahájení činnosti nových bloků a ukončení činnosti stávajících bloků.
Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR pro území Jihomoravského kraje – aktualizace 2016 2016 Jihomoravský kraj Kraje

Projekt RAP zahrnoval:

1. ověření aktuálnosti databáze projektových záměrů Regionálního akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR pro území Jihomoravského kraje (dále jen RAP), aktivní komunikace s jednotlivými nositeli projektových záměrů (telefonické ověření);

2. posouzení správnosti zařazených jednotlivých projektových záměrů k jednotlivým specifickým cílům a prioritním osám aktuálních verzí operačních programů 2014-2020 (ESIF);

3. zpracování tabulkové a textové části RAP na základě výchozích dokumentů;

4. u projektových záměrů, které nejsou financovatelné z ESIF, zpracování průmětu na zdrojové financování z národních dotačních programů vyhlašovaných pro rok 2016, v případě neexistence zdrojového financování navrhnout na základě souhlasných projektových záměrů témata k iniciaci vzniku dotačních programů.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horňácko a Ostrožsko pro období 2014–2020 2016 Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko Obce Podnikatelé Neziskové organizace

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horňácko a Ostrožsko pro období 2014–2020 (SCLLD) má čtyři základní části:

1)      Popis území a zdůvodnění výběru – základní rámec fungování MAS

2)      Analytická část – zachycení situace v území

3)      Strategická část – stanovení směřování rozvoje a způsobů naplňování rozvoje

4)      Implementační část – stanovení mechanismů a podpory naplňování SCLLD a vazeb mezi programovými rámci

Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025 2015―2016 Jihomoravský kraj Kraje Státní správa

V rámci zakázky vznikla Strategie rozvoje lidských zdrojů a její krátkodobý realizační plán na roky 2016-2017.

Strategie obsahuje tyto části:
A. Zhodnocení naplňování „Strategie rozvoje lidských zdrojů 2006-2016“ za období od roku 2006 do 31. 12. 2014
B. Analytická část SRLZ
B.1. Situační analýza
B.2. Problémová analýza – hlavní odvětvové a územní disparity kraje
B.3. SWOT analýza
C. Ekonomický profil kraje z hlediska klíčových odvětví a požadavků zaměstnavatelů
D. Strategická část
E. Finanční rámec a zdroje financování
F. Implementace SRLZ
G. Přílohy
H. Stručná verze SRLZ

Krátkodobý realizační plán obsahuje tyto části:
A. Analytická část
B. Návrhová část – priority, opatření a aktivity
C. Finanční plán KRP SRLZ (do roku 2017)
D. Naplňování a řízení KRP SRLZ
E. Vyhodnocování a monitoring KRP SRLZ (naplňování a řízení)
F. Komunikační akční plán KRP SRLZ
G. Přílohy
H. Stručná verze KRP SRLZ

 

Program rozvoje města Letovice 2015―2016 Město Letovice Obce

Předmětem zakázky bylo zpracování Programu rozvoje města Letovice, který obsahuje následující části:

A. Analytická část

A.1 Charakteristika města

Komplexní zhodnocení situace ve městě

Výsledky dotazníkového šetření s obyvateli

A.2 Východiska pro návrhovou část

B. Návrhová část

B.1 Vize rozvoje města a dlouhodobé cíle

B.2 Střednědobé cíle, opatření, aktivity

B.3 Podpora realizace dokumentu

Akční plán na rok 2016 a 2017

Dílo bylo zpracováno dle „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR“.

Program rozvoje města Rudná 2015―2016 Město Rudná Obce

Popis projektu:

Předmětem zakázky bylo zpracování Programu rozvoje města Rudná, který obsahuje následující části:

A. Analytická část

A.1 Charakteristika města

Komplexní zhodnocení situace ve městě

A.2 Východiska pro návrhovou část

Výsledky dotazníkového šetření s obyvateli

B. Návrhová část

B.1 Vize rozvoje města a dlouhodobé cíle

B.2 Střednědobé cíle, opatření, aktivity

B.3 Podpora realizace dokumentu

Dílo bylo zpracováno s pomocí „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR“.

Zpracování strategického plánu města Choceň 2015―2016 Město Choceň Obce

Popis projektu:

 Analytická část

–        Charakteristika města

–        SWOT analýza

Návrhová část

–        Vize

–        Pilíře, cíle, opatření a aktivity

Podpora realizace – specifikace řízení, využívání, sledování a hodnocení dokumentu

Akční plán (na období nejbližších 3 let)

V rámci procesu tvorby realizátor zajistil přípravu a vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli (549 vyplněných dotazníků), vedení diskuze v rámci setkání pracovních skupin, závěrečné veřejné projednání a představení programu zastupitelstvu. Dále poskytnul související metodické konzultace.

Dílo bylo zpracováno s přihlédnutím k „Metodice tvorby programu rozvoje obce“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Hodnocení akcí Národního programu podpory cestovního ruchu za rok 2015 – podprogram Cestování dostupné všem (2. výzva) 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa

Hodnocení jednotlivých žádostí (celkem 14):

 • kontrola formálních náležitostí akcí,
 • kontrola přijatelnosti akcí,
 • hodnocení kvality akcí.
Metodická podpora tvorby a kompletace Metodiky na téma Uplatňování principu LEADER 2015 Místní akční skupiny Zlínského kraje Obce Neziskové organizace

Předmětem projektu bylo zajištění metodické podpory tvorby a kompletace Metodiky na téma Uplatňování principu LEADER, organizační struktura MAS a proces výběru projektů apod. (dále „Metodika“) v rámci projektu Uplatňování principu Leader 7 MAS ZK

Plnění zahrnovalo následující činnosti:

1. Návrh podrobné osnovy Metodiky a postupu tvorby metodiky

2. Zpracování jednotné šablony pro sběr informací od zapojených MAS

3. Seskupení informací o uplatňování principu Leader

4. Metodické pokyny pro formulaci částí Metodiky s doporučeními a příklady dobré praxe.

5. Seskupení doporučení a příkladů dobré praxe

6. Kompletace pracovní verze metodiky

7. Účast na společných jednáních zapojených MAS.

Evaluace Národního programu podpory cestovního ruchu za rok 2013 a souhrn výsledků evaluací podprogramu za roky 2011–2013 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa

Evaluace hodnotí:

 • přínosy akcí podpořených dotací NPPCR 2013,
 • výstupy akcí,
 • plnění plánovaných parametrů,
 • efektivnost podprogramu,
 • transparentnost průběhu jednotlivých aktivit podprogramu (hodnocení, výběr akcí atd.),
 • plnění parametrů v dokumentaci Programu,

souhrn výsledků evaluací programu za roky 2011–2013

Program rozvoje obce Pastviny na období 2015–2022 2014―2015 Obec Pastviny Obce

Program rozvoje obce Pastviny obsahuje následující části:

1. Analytická část

–        základní faktografie o obci dle vybraných tematických oblastí,

–        příprava realizace ankety mezi občany,

–        vyhodnocení dosavadní činnosti obce v rozvojové oblasti,

–        stručné, věcné a srozumitelné analytické závěry.

 

2. Návrhová část

–        formulace strategické vize,

–        návrh programových cílů,

–        zpracování rozvojových opatření a aktivit (reálné a realizovatelné návrhy pro určené návrhové období, priorizace aktivit, vazba na rozpočet obce).

 

Součástí plnění díla bylo:

–        vlastní osobní zpracovatelské zmapování situace v obci, včetně úvodního setkání se starostou obce nebo jím pověřeným zástupcem a zaškolení práce s metodikou;

–        1x účast zpracovatele při výsledků analytické části a stanovování rámce návrhové části společně s relevantními aktéry rozvoje obce (tj. členy zastupitelstva nebo pracovní skupiny).

 

Dílo bylo zpracováno dle „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR“. R“

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015–2020 2014―2015 Město Zábřeh Obce

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015–2020 obsahuje následující části:

Analytická část

–        Charakteristika města

–        SWOT analýza

Návrhová část

–        Vize a cíle

–        Opatření a aktivity

Akční plán (na období nejbližších 1–2 let)

Implementační část – specifikace řízení, využívání, sledování a hodnocení dokumentu

V rámci procesu tvorby zhotovitel zajistil přípravu a vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli, vedení diskuze v rámci pracovní skupiny a závěrečné veřejné projednání. Dále poskytnul související metodické konzultace.

 

Dílo bylo zpracováno dle „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR“

Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2014―2015 Olomoucký kraj Kraje

Cílem projektu bylo zpracování „Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje včetně posouzení jeho vlivu na životní prostředí“. Jde o strategický koncepční dokument k podpoře rozvoje kraje ve střednědobém horizontu na období 2015–2020. Dílčí části Programu rozvoje kraje jsou:

 • Analytická část (vyhodnocení základních statistických dat o Olomouckém kraji, vývoje v posledních 5 letech a stanovení prognóz).
 • Návrhová část (stanovení dlouhodobých a střednědobých rozvojových priorit Olomouckého kraje, sestavení oblastí podpory pro Olomoucký kraj, vazby na kohezní politiku).
 • Akční plán realizace včetně odpovědnosti jednotlivých odborů KÚOK, návrhu alokací a návrhu způsobu každoročního hodnocení plnění.
 • Posouzení vlivu na životní prostředí (SEA).
Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území JMK 2014―2015 Jihomoravský kraj Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území JMK (dále IPRZÚ) vznikl v rámci projektu „Vytvoření rámce nástrojů vedoucích ke zkvalitnění strategického plánování a k podpoře účasti veřejnosti na rozvoji Jihomoravského kraje“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00047 spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Cílem IPRZÚ je analyzovat klíčové problémy a procesy, které mají zásadní vliv na zaostávání území, a zaměřením návrhové části napomoci Jihomoravskému kraji v efektivním řízení a strategickému rozhodování o podpoře rozvoje území s propojením využitelnosti Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v novém programovém období 2014–2020.

Dokument se skládá ze tří částí:

Analytická část obsahuje zhodnocení současné situace jednotlivých znevýhodněných regionů, rozbor jejich potřeb a problémů. Jsou v ní uvedeny také návaznosti na strategické dokumenty na úrovni národní, krajské i mikroregionální.

V návrhové části je specifikován soubor obsahově a časově provázaných aktivit a projektových záměrů včetně odhadu jejich finanční náročnosti a vazeb na Integrovaný regionální operační program (IROP) a tematické operační programy (TOP). Důraz je kladen na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost.

Implementační část se týká mechanismů naplňování IPRZÚ, tedy nastavení způsobu realizace aktivit. Specifikuje konkrétní nástroje pro realizaci, vhodné způsoby spolupráce i mechanismy sledování a hodnocení naplňování IPRZÚ.

IPRZÚ jsou zpracovány pro devět vymezených znevýhodněných území – jedná se o správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Břeclav, Bučovice, Hodonín, Ivančice, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Veselí nad Moravou a Znojmo. Tato území byla definována na základě Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 (Priority 4). Znevýhodněné části kraje jsou chápány jako množina regionů zasažených různými problémy a „znevýhodněními“. Zahrnují tedy regiony strukturálně postižené, hospodářsky slabé či výrazně periferní.

Koncepce rozvoje kulturního a náboženského turismu v Jihomoravském a Zlínském kraji 2015 Mendelova univerzita v Brně, FRRMS Kraje

Koncepce rozvoje kulturního a náboženského turismu v Jihomoravském a Zlínském kraji vypracování obsahuje:

 1. vymezení kulturního a náboženského turismu,
 2. analýzu turistického potenciálu Jihomoravského a Zlínského kraje se zaměřením na kulturní a náboženskou turistiku včetně popisu cyrilometodějských památek,
 3. regionálně geografickou analýzu turistického potenciálu nejvýznamnějších poutních obcí v Jihomoravském a Zlínském kraji,
 4. popis aktérů náboženského turismu (pro analýzu byly zpracovány výsledky dotazníkového šetření s 1 222 osobami),
 5. návrh rozvoje náboženské turistiky (návrh tras náboženského turismu, identifikace míst pro zastavení na Cyrilometodějské turistické cestě).
Zpracování Integrované strategie území MAS Za humnama 2014 MAS Za humnama Neziskové organizace

Popis projektu:

Cílem projektu Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Za humnama bylo:

1. Popis území a zdůvodnění výběru (úvodní část) – Grafické a textové doladění textů zpracovaných MAS s ohledem na dikci následujících částí

2. Analytická část

–        Vyhodnocení stavu území (socioekonomická analýza) –     Sestavení analytických kapitol na základě dodaných podkladů.

–        Názory aktérů na stav území – Zpracování celkového vyhodnocení názorů různých aktérů a srovnání názorů různých skupin aktérů.

–        Rozvojový potenciál území – Zpracování základního textu na základě podkladů od MAS.

–        Analýza rozvojových potřeb – Zpracování základního textu

–        SWOT analýza – Sestavení návrhu.

3. Strategická část

–        Mise, vize, cíle (včetně indikátorů), priority, vazby na strategické dokumenty – Zpracování návrhu na základě analytické části a jednání s aktéry.

–        Návrh konkrétních opatření – Spolupráce na doformulování opatření, případné úpravy vize, cílů a stanovení návaznosti a provázanosti cílů, zpřesnění indikátorů.

4. Implementační část

–        Vytvoření finančního rámce a časového harmonogramu – Sestavení kapitoly dle dodaných podkladů. Metodické vedení při sběru informací o plánovaných projektech.

–        Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu – Návrh způsobu průběžného sledování a vyhodnocování rozvoje území a plnění indikátorů.

Součástí prací je facilitace jednoho setkání aktérů rozvoje z území MAS po zpracování rámcového návrhu strategické části.

Metodická spolupráce při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí 2014 Luhačovské Zálesí, o.p.s. Neziskové organizace

Cílem projektu byla metodická spolupráce při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí, který obsahovala následující činnosti:

–        Vyjádření ke zpracované analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a doporučení na úpravy.

–        Zpracování základní osnovy strategické a implementační části SCLLD s doporučeními k obsahu a způsobu zpracování jednotlivých částí a její postupná konkretizace.

–        Zpracování návrhu harmonogramu a postupu prací při tvorbě strategické a implementační části SCLLD.

–        Průběžné osobní, mailové a telefonické konzultace v případě, naskytnou-li se nějaké nejasnosti v průběhu zpracování.

–        Metodická doporučení pro zapojení komunity (aktérů z území) do tvorby SCLLD.

–        Spolupráce při formulaci vybraných textů. Připomínkování jednotlivých částí tvořeného dokumentu SCLLD a formulace návrhů na úpravy.

Zpracování Integrované strategie území MAS Východní Slovácko 2014 MAS Východní Slovácko Neziskové organizace

Cílem projektu bylo je zpracování Integrované strategie území MAS Východní Slovácko, která obsahuje následující části:

1. Analytická část

1.1 Vyhodnocení stavu území – socioekonomická analýza (základní zhodnocení aktuální situace v území MAS a současných vývojových trendů)

1.2 Názory aktérů na stav území (vyhodnocení dotazníkového šetření obyvatel a srovnání zjištění s výsledky socioekonomické analýzy).

1.3 Rozvojový potenciál území

1.4 Analýza rozvojových potřeb

1.5 SWOT analýza

 

2. Strategická část

2.1 Mise, vize, cíle, priority

2.2 Vazby na jiné strategické dokumenty

 

Facilitace dvou setkání aktérů rozvoje z území MAS.

Zpracování Integrované strategie území MAS Horňácko a Ostrožsko 2014 MAS Horňácko a Ostrožsko Neziskové organizace

Cílem projektu bylo zpracování Integrované strategie území MAS Horňácko a Ostrožsko (dále jen „ISÚ“), která obsahuje následující části:

1. Popis území a zdůvodnění výběru (úvodní část) – Grafické a textové doladění textů zpracovaných MAS s ohledem na dikci následujících částí

2. Analytická část

 • Vyhodnocení stavu území (socioekonomická analýza) – Zpracování analytických kapitol.
 • Názory aktérů na stav území – Metodické zajištění šetření názorů obyvatel, podnikatelů a neziskových organizací a zpracování celkového vyhodnocení názorů.
 • Rozvojový potenciál území – Zpracování základního textu na základě podkladů od MAS.
 • Analýza rozvojových potřeb – Zpracování základního textu
 • SWOT analýza – Sestavení návrhu.

3. Strategická část

 • Mise, vize, cíle (včetně indikátorů), priority, vazby na strategické dokumenty – Zpracování návrhu na základě analytické části a jednání s aktéry.
 • Návrh konkrétních opatření – Rozpracování priorit, případné úpravy vize, cílů a stanovení návaznosti a provázanosti cílů, facilitace při setkání aktérů

4. Implementační část

 • Vytvoření finančního rámce a časového harmonogramu – Sestavení kapitoly na základě analýzy absorpční kapacity, tj. vyhodnocení informací o plánovaných projektech. Metodické vedení při sběru informací o plánovaných projektech.
 • Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu – Návrh způsobu průběžného sledování a vyhodnocování rozvoje území a plnění indikátorů, mechanismy výběru projektů s ohledem na plnění indikátorů

Součástí analytických prací je zhodnocení naplňování minulé strategie MAS.

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast 2014 Statutární město Pardubice Obce

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast obsahuje následující části:

–        Vymezení území a jeho základní popis, základní charakteristika (na základě dostupných statistických dat)

–        Analýza problémů – vymezení konkrétních problémů, které brání dalšímu rozvoji území na základě socioekonomické analýzy

–        Analýza potřeb – vymezení potřeb, které je nutné naplnit, aby mohlo dojít k dalšímu kvalitativnímu rozvoji území

–        Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území – přehled relevantních strategií, které mají na daném území dopad, aby mohly být jejich cíle zahrnuty do vznikající integrované strategie a nedocházelo k rozporům mezi existujícími strategiemi

–        Stanovení cílů a jejich priorizace – stanovení vize strategie, stanovení strategických a specifických cílů a jejich vzájemné návaznosti

–        Návrh konkrétních opatření – definice konkrétních opatření pro naplnění stanovených cílů

–        Návrh indikátorů pro jednotlivé cíle

–        Vytvoření finančního plánu a indikativního časového harmonogramu (popis způsobu financování a kofinancování jednotlivých opatření)

–        Základní principy implementace strategie a jejího monitoringu

Metodické vedení finalizace Strategického plánu rozvoje města Jindřichův Hradec 2014 MěÚ Jindřichův Hradec Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Hrotovicko na období 2015–2021 2014 Dobrovolné sdružení regionu Hrotovicka Neziskové organizace

Cílem projektu bylo zpracování koncepčního dokumentu „Strategie rozvoje mikroregionu Hrotovicko na období 2015–2021“, která obsahuje následující části:

A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Profil regionu (Základní charakteristika regionu, Vyhodnocení rozvojových činností jednotlivých obcí a svazku obcí v minulých letech)

A.2 SWOT analýza

A.3 Problémová analýza

 

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Vize, priority, cíle

B.2 Opatření a aktivity (programová část) – konkretizace strategické části

B.3 Podpora realizace strategie

Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Svitava 2014 MAS Svitava Neziskové organizace

Cílem projektu bylo metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Svitava:

 

Úvodní metodické zaškolení pracovníků MAS (v rozsahu 4 hodiny)

Zpracování základní osnovy Integrované strategie území (ISÚ) MAS a její postupná konkretizace

1. Popis území a zdůvodnění výběru (úvodní část) – Doporučení k obsahu, komentář ke zpracovanému textu

2. Analytická část

–     Vyhodnocení stavu území (socioekonomická analýza) –        návrh obsahu, doporučení ke způsobu zpracování a sběru podkladů, komentář ke zpracovanému textu.

–     Názory aktérů na stav území – základní návrh dotazníků a metodické vedení při šetření názorů obyvatel, podnikatelů a neziskových organizací.

–     Rozvojový potenciál území – komentář ke zpracovanému textu.

–     Analýza rozvojových potřeb – komentář ke zpracovanému textu.

–     SWOT analýza – metodická doporučení, komentář ke zpracovanému textu.

3. Strategická část

–     Mise, vize, cíle (včetně indikátorů), priority, vazby na strategické dokumenty – návrh vazeb a pojetí, komentář ke zpracovanému textu.

–     Návrh konkrétních opatření – komentář ke zpracovanému textu.

4. Implementační část

–          Vytvoření finančního rámce a časového harmonogramu – metodické vedení při sběru informací o plánovaných projektech, návrh způsobu zpracování kapitoly, komentář ke zpracovanému textu.

–          Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu – návrh obsahu a způsobu zpracování, komentář ke zpracovanému textu.

Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Valašsko – Horní Vsacko 2014 Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o.s. Neziskové organizace

Popis projektu:

Cílem projektu Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Valašsko – Horní Vsacko bylo:

Vytvoření metodiky tvorby ISÚ Valašsko – Horní Vsacko

–          Zpracování základní osnovy Integrované strategie území (ISÚ) s doporučeními k obsahu a způsobu zpracování jednotlivých částí ISÚ a její postupná konkretizace.

–          Zpracování návrhu harmonogramu a postupu prací.

Metodické vedení v průběhu vytváření ISÚ

–          Metodické vedení při tvorbě jednotlivých částí ISÚ včetně definování náplně jednotlivých bodů.

–          Metodické vedení při realizaci zjišťování názorů obyvatel a konzultace dotazníků

–          Metodická doporučení pro zapojení komunity (aktérů z území) do tvorby ISÚ.

–          Průběžné osobní, mailové a telefonické konzultace v případě, naskytnou-li se nějaké nejasnosti v průběhu zpracování.

–          Sledování aktuálních informací týkajících se změn v metodice, nařízení vlády, schválení postupů tvorby strategických dokumentů.

–         Připomínkování jednotlivých částí tvořeného dokumentu ISÚ.

Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Podbrněnsko 2014 MAS Podbrněnsko Neziskové organizace

Popis projektu:

Cílem projektu Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Podbrněnsko bylo:

Vytvoření metodiky tvorby ISÚ MAS Podbrněnsko (I. etapa)

–          Zpracování základní osnovy Integrované strategie území (ISÚ) s doporučeními k obsahu a způsobu zpracování jednotlivých částí ISÚ a její postupná konkretizace.

–          Zpracování návrhu harmonogramu a postupu prací.

–          Úvodní metodické zaškolení pracovníků MAS.

Metodické vedení v průběhu vytváření ISÚ (II. etapa)

–          Metodické vedení při tvorbě jednotlivých částí ISÚ včetně definování náplně jednotlivých bodů.

–          Metodické vedení při realizaci zjišťování názorů obyvatel a poskytnutí vzorů dotazníků

–          Metodická doporučení pro zapojení komunity (aktérů z území) do tvorby ISÚ.

–          Průběžné osobní, mailové a telefonické konzultace v případě, naskytnou-li se nějaké nejasnosti v průběhu zpracování.

–          Sledování aktuálních informací týkajících se změn v metodice, nařízení vlády, schválení postupů tvorby strategických dokumentů.

–         Připomínkování jednotlivých částí tvořeného dokumentu ISÚ.

Metodické vedení Strategie komunitně vedeného vedeného rozvoje pro území MAS Bohdanečsko na období 2014–2020 2014 MAS Bohdanečsko, z.s. Neziskové organizace

Cílem projektu „Metodické vedení Strategie komunitně vedeného vedeného rozvoje pro území MAS Bohdanečsko na období 2014–2020“ bylo odborné metodické vedení a oponentura formou průběžných konzultací a expertních stanovisek k podkladům při dokončování a kompletaci analytické a návrhové části pro Integrovanou strategii území v rámci Strategie komunitně vedeného rozvoje pro území MAS Bohdanečsko na období 2014–2020.

Zpracování dílčích částí Integrované strategie rozvoje území MAS Otevřené zahrady Jičínska na období 2014–2020 2014 MAS Otevřené zahrady Jičínska Neziskové organizace

V rámci zakázky byly zpracovány vybrané části Integrované strategie rozvoje území pro občanské sdružení Otevřené zahrady Jičínska pro období 2014 – 2020. Jedná se o tyto dílčí části:  východiska pro návrhovou část, vize, mise a principy MAS, priority rozvoje a rámcové cíle, opatření.

Metodická spolupráce při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj 2014 MAS Havlíčkův Kraj, o. p. s. Neziskové organizace

Popis projektu:

Cílem projektu Metodická spolupráce při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj:

 • Vyjádření ke zpracované analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a doporučení na úpravy.
 • Zpracování základní osnovy strategické a implementační části SCLLD s doporučeními k obsahu a způsobu zpracování jednotlivých částí a její postupná konkretizace.
 • Zpracování návrhu harmonogramu a postupu prací při tvorbě strategické a implementační části SCLLD.
 • Průběžné osobní, mailové a telefonické konzultace v případě, naskytnou-li se nějaké nejasnosti v průběhu zpracování.
 • Metodická doporučení pro zapojení komunity (aktérů z území) do tvorby SCLLD.
 • Připomínkování jednotlivých částí tvořeného dokumentu SCLLD a formulace návrhů na úpravy. Spolupráce při formulaci vybraných textů.
 • Pomoc s definováním indikátorů.
 • Metodická doporučení a tvorba finančního a časového harmonogramu.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jižní Haná 2014 MAS Jižní Haná o.p.s. Neziskové organizace

Popis projektu:

1. Popis území a zdůvodnění výběru (úvodní část) – Grafické a textové doladění textů zpracovaných MAS s ohledem na dikci následujících částí

2. Analytická část

 • Vyhodnocení stavu území (socioekonomická analýza) – metodické vedení při zpracování analýz, komentáře a doplnění kapitol vytvořených MAS.
 • Názory aktérů na stav území – metodická pomoc s vyhodnocením a s tvorbou kapitoly.
 • Rozvojový potenciál území – metodická pomoc se zjišťováním informací, komentáře a doplnění kapitoly vytvořené MAS.
 • Analýza rozvojových potřeb – metodická pomoc s vymezením potřeb, komentáře a doplnění kapitoly vytvořené MAS.
 • SWOT analýza – metodická pomoc s formulací výroků.

3. Strategická část

 • Mise, vize, cíle (včetně indikátorů), priority, vazby na strategické dokumenty – metodická pomoc s formulacemi, komentáře a doplnění kapitoly vytvořené MAS.
 • Návrh konkrétních opatření – metodická pomoc s formulacemi, komentáře a doplnění kapitoly vytvořené MAS.

4. Implementační část 

 • Vytvoření finančního rámce a časového harmonogramu – Sestavení kapitoly na základě analýzy absorpční kapacity, tj. vyhodnocení informací o plánovaných projektech. Metodické vedení při sběru informací o plánovaných projektech.
 • Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu – Návrh způsobu průběžného sledování a vyhodnocování rozvoje území a plnění indikátorů, mechanismy výběru projektů s ohledem na plnění indikátorů

Součástí prací je také účast na jednom setkání aktérů rozvoje z území MAS.

Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s. 2014 MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s. Neziskové organizace

Cílem projektu bylo:

–        Kompletace analýzy území MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s.

–        Poradenství při zformování strategické části dokumentu (vytyčení cílů, opatření, priorizace, měřitelných indikátorů ke stanoveným cílům).

–        Poradenství při tvorbě finančního plánu.

–        Poradenství při tvorbě harmonogramu.

–        Implementace strategie.

Hodnocení kvality projektů v rámci výzvy pro předkládání projektů do IPRM Brna 2014 Statutární město Brno Obce
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne pod Veľkou Javorinou a Bradlom 2014 Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo Neziskové organizace

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne pod Veľkou Javorinou a Bradlom je koncepční dokument, který formuluje pro delší časový horizont přístup zdejšího přeshraničního regionu a jeho aktérů k podpoře rozvoje zdejšího cestovního ruchu. Stanovuje strategickou vizi a cíle rozvoje regionu jako celku a jeho funkčních částí (slovenská a česká část) a specifikuje důležité priority a opatření, která mohou vést k naplnění vytyčených cílů. Tento záměr vyplynul z dlouhodobé snahy o koordinovaný rozvoj území s důrazem na cestovní ruch, a to na obou stranách hranice – na české i slovenské straně – na úrovni zdejších mikroregionů a místních akčních skupin.

Výběr externích hodnotitelů Národního programu podpory cestovního ruchu a hodnocení žádostí o dotaci 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa

Cílem zakázky bylo provést kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti akce u žádostí o dotaci, které byly na MMR ČR doručeny žadateli o dotaci pro 1. výzvu v roce 2014 k Národnímu programu podpory cestovního ruchu.  Dále bylo provedeno hodnocení kvality akcí předložených v rámci 1. kola výzvy k Národnímu programu podpory cestovního ruchu, a to u žádostí o dotace, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti akce.

Posouzení vybraných aspektů udržitelnosti gymnázia ve Vrbně pod Pradědem 2014 Město Vrbno pod Pradědem Obce

Cílem „posouzení“ je zachycení hlavních faktorů ovlivňujících počty uchazečů o studium na Odloučeném pracovišti Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál ve Vrbně pod Pradědem. „Posouzení“ je zpracováno jako podklad pro rozhodování Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem o budoucnosti tohoto pracoviště.

 

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014–2020 2013―2014 Jihomoravský kraj Kraje

Cílem projektu bylo zpracování „Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014–2020“. Dílčí části Programu rozvoje jsou:

 1. Zhodnocení naplňování Programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje 2007–2013 za období let 2007–2012
 2. Analytická část
 3. Programová část PRCR JMK 2014+
 4. Finanční rámec PRCR JMK 2014+
 5. Implementace PRCR JMK 2014+
 6. Přílohy
 7. Hodnocení Ex-ante
 8. Posouzení vlivu Programu na životní prostředí
Výuka na Katedře geografie PřF UPOL, předmět Regionální rozvoj a praxe 2011―2014 Univerzita Palackého v Olomouci Neziskové organizace

Společnost GaREP, spol. s r.o. od letního semestru akademického roku 2010/2011 každoročně na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého zajišťuje výuku předmětu „Regionální rozvoj a praxe“.

Předmět je určen studentům navazujícího magisterského studia oboru Regionální geografie. Věnuje se současné praxi regionální politiky na různých prostorových úrovních a klíčovým jevům regionálního rozvoje České republiky. Na konkrétních příkladech ilustruje problémové aspekty současného vývoje a rozvíjí dovednosti praktické aplikace poznatků spolu s kritickým pohledem na regionální politiku ČR a s interpretací regionálních rozvojových procesů. Náplň předmětu se skládá z přednášek a z praktických cvičení.

Hlavními tématy jsou: strategické plánování, regionální politika ČR, regionální politika krajů, rozvoj obcí, nástroje rozvoje, rozvoj venkova, rozvoj cestovního ruchu, spolupráce obcí, dotační politika.

Strategie rozvoje Svazku obcí při formanské cestě na období 2014–2020 2013 Svazek obcí při formanské cestě Obce
Vzdělávací kurz „Teorie strategického plánování ve veřejné správě“ 2013 Profaktum, s.r.o. Podnikatelé

V prosinci 2013 se uskutečnil jednodenní vzdělávací kurz „Teorie strategického plánování ve veřejné správě“. Byl uspořádán pro pracovníky společnosti zabývající se strategickým plánováním, tj. pro současné i budoucí zpracovatele strategických dokumentů. V rámci kurzu byly probírány obecné principy strategického řízení a plánování, principy tvorby analytické i návrhové části dokumentů, způsoby zapojování aktérů do procesu strategického plánování (včetně komunikace zpracovatele se zadavatelem), proces naplňování strategických dokumentů a přístupy k jejich monitoringu a hodnocení. Přednášky byly doplněny o praktické aplikace prezentovaných skutečností a o příklady dobré i špatné praxe.

Metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 2012―2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Státní správa

Zakázka je stěžejní součástí realizace projektu MMR ČR CZ 1.04/4.1.00/62.00008 „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“. Zaměřuje se na analýzu systému plánování rozvoje území, analýzu strategického plánování a řízení obcí, analýzu a návrh implementačního systému pro plánování a řízení rozvoje obce.

Rozdělena je do tří dílčích etap:

I. etapa – Analýza současného stavu plánování rozvoje na obecní úrovni

II. etapa – Návrhy a doporučení – vytvoření komplexní metodiky pro tvorby rozvojových dokumentů obcí, převedení metodiky do interaktivní elektronické aplikace a vypracování související e-learningové aplikace

III. etapa – Praktické ověření výsledků a jejich aplikace, vzdělávací aktivity (zpracování 24 rozvojových dokumentů obcí; příprava a realizace odborných konferencí, vzdělávacích akcí a akcí k podpoře využívání a rozvoje vzniklých aplikací)

Výzkum socioekonomických předpokladů cestovního ruchu 2012―2013 Technologická agentura ČR Státní správa Neziskové organizace

Projekt je založen na poznání a docenění funkčního partnerství jako klíčového kroku k odstranění endogenních bariér rozvoje a posílení významu cestovního ruchu a pro zvýšení konkurenceschopnosti tohoto odvětví.

Hlavním záměrem řešení bylo:

– vypracovat metodický přístup a doporučení k vnitřní organizaci aktérů CR – vymezit jejich role a vztahy a navrhnout mechanismus a ekonomické zajištění jejich spolupráce a to vše formou koncepčních přístupů na úrovni státního a regionálního strategického plánování,

– provést účelový rozbor přístupů k prostorovému a organizačnímu uspořádání jevů, procesů a aktivit a formulovat jejich klíčové rysy a vztahy pro budoucí koordinace rozvoje odvětví CR,

– zformulovat role aktérů CR (místní občané, podnikatelé, pracovníci veřejné správy) při jeho rozvoji, navrhnout zásady jejich vzájemné spolupráce a jejich rozvoje,

– zpracovat organizačně-ekonomický rámec fungování „modelové“ organizace CR a navrhnout systém její spolupráce na bázi partnerství s ostatními aktéry.

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2014–2020 2013 KÚ Jihomoravského kraje Kraje

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje je hlavním dokumentem, podle něhož se bude koordinovat rozvoj cestovního ruchu na území kraje v období let 2014–2020.

Obsahuje tyto části:

A. Zhodnocení naplňování programu rozvoje cestovního ruchu jihomoravského kraje 2007–2013

B. Analytická část

C. Programová část

D. Finanční rámec

E. Implementace

F. Přílohy

G. Hodnocení ex-ante

H. Posouzení vlivu programu na životní prostředí

Strategie rozvoje mikroregionu Vranovsko na období 2014–2020 2013 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Sever Znojemska na období 2014–2020 2013 Svazek obcí Sever Znojemska Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Ždánický les a Politaví 2013 Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví Obce
Vzdělávací kurz „Strategické plánování pro zástupce MAS Zlínského kraje“ 2013 Zlínský kraj Obce Neziskové organizace

V rámci kurzů byly probírány obecné principy strategického plánování, specifika strategického plánování ve veřejné správě včetně praktických aplikací a příkladů dobré a špatné praxe a finančních aspektů plánování. Důraz byl kladen i na využití metod a informačních zdrojů, jakož i na rozbor nástrojů a implementačních procesů, to vše ve vazbě na proces tvorby strategického dokumentu.

Elektronická verze dotazníkového šetření MAS Podještědí 2013 MAS Podještědí Neziskové organizace

Předmětem zakázky bylo převedení dotazníku MAS do elektronické podoby umožňující on-line vyplňování, a následné vyhodnocení výsledků formou souhrnných tabulek.

Vyhodnocení komplexního dotazníkového šetření v obcích Jihomoravského kraje k 31. 12. 2012 2013 KÚ Jihomoravského kraje Kraje

Účelem zakázky bylo vyhodnocení komplexního dotazníkového šetření, které Jihomoravský kraj provedl v obcích v roce 2012, a srovnání výsledků s minulým šetřením realizovaným o 10 let dříve.  Předmětem zakázky bylo vytvoření odborné studie a souboru mapových příloh.

Šetření se týkalo těchto oblastí:

– technická infrastruktura (elektrická energie, plyn, vodovody a kanalizace, ČOV),
– občanská vybavenost (obchod a služby, zdravotnická péče, sociální péče, školství),
– rozvojové předpoklady (investiční akce, priority a bariéry rozvoje, prostory pro podnikání, bytová výstavba),
– cestovní ruch (ubytovací zařízení, cykloturistika, individuální rekreace, vodní plochy)
– kultura (kulturní zařízení, spolková činnost).

Hodnocení kvality projektů v rámci výzvy pro předkládání projektů do IPRM Brna 2013 Statutární město Brno Obce
Analýza potřeb uživatelů a potencionálních uživatelů sociálních služeb 2013 město Hustopeče Obce

V rámci zakázky, která byla zadána jako jeden z podkladů pro vytvoření komunitního plánu v regionu Hustopečska, bylo realizováno a vyhodnoceno šetření uživatelů a potenciálních sociálních služeb (klientů domovů s pečovatelskou službou, zařízení pro zdravotně postižené a pečovatelské služby, seniorů, rodin s dětmi, osob se zdravotním postižením, sociálně slabých obyvatel a sociálně problémových obyvatel). Také byla zpracována analýza stávajících kapacit služeb sociální péče působících v ORP Hustopeče, základní demografická analýza a předpokládaný demografický vývoj regionu.

Souhrnná informace o naplňování Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013 za rok 2012 2013 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2011 2012 KÚ Jihomoravského kraje Kraje

Cílem zakázky bylo zpracování souhrnného analytického materiálu z oblasti vývoje zaměstnanosti Jihomoravského kraje, který byl zpracován na základě vyplněných dotazníků předaných objednatelem zhotoviteli. Počet zpracovaných dotazníků činil 2 988 ks.

Součástí zakázky byla aktualizace databáze ekonomických subjektů v MS Excel, zpracování stručné verze i kartografických výstupů. Vybrané údaje byly zpracovány do úrovně okresů. Zpracované výsledky byly v rámci zakázky představeny vedoucím kontaktních pracovišť Úřadu práce České republiky na území Jihomoravského kraje a ředitelům okresních hospodářských komor Jihomoravského kraje.

Souhrnná informace o naplňování Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013 za rok 2011 2012 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Vzdělávací kurz „Strategické plánování pro zaměstnance Krajského úřadu Zlínského kraje“ 2012 KÚ Zlínského kraje Kraje

Uskutečněn byl dvoudenní vzdělávací kurz „Strategické plánování“ v rozsahu 8 výukových hodin denně,  cílovou skupinou byli pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje. V rámci kurzů byly probírány obecné principy strategického plánování, specifika strategického plánování ve veřejné správě včetně praktických aplikací a příkladů dobré a špatné praxe a finančních aspektů plánování. Důraz byl kladen i na využití metod a informačních zdrojů, jakož i na rozbor nástrojů a implementačních procesů.

Vzdělávací kurz „Strategické plánování pro projektové manažery obcí Zlínského kraje“ 2012 KÚ Zlínského kraje Obce Kraje

Uskutečněn byl dvoudenní vzdělávací kurz „Strategické plánování“ v rozsahu 8 výukových hodin denně,  cílovou skupinou byli projektoví manažeři obcí Zlínského kraje. V rámci kurzů byly probírány obecné principy strategického plánování, specifika strategického plánování ve veřejné správě včetně praktických aplikací a příkladů dobré a špatné praxe a finančních aspektů plánování. Důraz byl kladen i na využití metod a informačních zdrojů, jakož i na rozbor nástrojů a implementačních procesů.

 

Zpracování analýz a podkladových materiálů pro přípravu Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020 2011―2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa

Předmětem projektu bylo zpracování analýz a podkladových materiálů pro přípravu Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020 (dále jen „SRR“). Projekt se skládal z těchto částí:

 • Analytická část (hodnocení SRR 2007–2013, zhodnocení vývojových tendencí a disparit, typologie regionů z hlediska funkcí regionální politiky, SWOT analýza)
 • Návrhová část (dlouhodobá vize regionálního rozvoje ČR, cíle a priority regionální politiky ČR, specifikace priorit, vazby priorit na regionální politiku EU a sektorové politiky ČR, návrh struktury realizačních programů),
 • Implementační část (zabezpečení podpory regionálního rozvoje, vymezení regionů se soustředěnou podporou státu, systém monitoringu a vyhodnocování plnění).
Plán aktivního stárnutí ve městě Brně a jeho evaluace 2011―2012 Magistrát města Brna Obce

Hlavním účelem „Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně“ bylo přispět ke zlepšení podmínek pro zdravé a aktivní stárnutí. Brno totiž patří mezi „nejstarší“ města v ČR – v současnosti tvoří senioři čtvrtinu všech obyvatel a do roku 2050 by jich měla být dokonce třetina. Bylo tedy nutné začít situaci seniorů ve městě Brně systematicky řešit.

Do procesu tvorby dokumentu bylo vtaženo široké spektrum aktérů (organizací), které život seniorů ve městě Brně ovlivňují. Analýzy spočívaly v hodnocení dostupných statistických informací, jež byly následně doplněny o informace z řízených rozhovorů se zástupci významných brněnských organizací. Byl proveden také reprezentativní sociologický průzkum potřeb seniorů (na vzorku téměř 800 respondentů) a anketa mezi osobami v předseniorském věku (cca 240 respondentů) na území města Brna. Návrhová část dokumentu vznikala v úzké spolupráci s brněnskými organizacemi, jež se měly možnost účastnit řady jednání a workshopů a svými názory ovlivnit podobu návrhové části.

Unikátním výstupem prací a hlavním záměrem vypracování Plánu aktivního stárnutí bylo vytvořit návrh struktury a systému práce tzv. platformy spolupráce, v níž mohou být sdružovány (podle svého zájmu o aktivní součinnost) všechny relevantní organizace, jejichž působnost i aktivity se různou měrou podílí na utváření i využívání podmínek pro seniory a aktivit seniorů – obyvatel města.

Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2010 2011 KÚ Jihomoravského kraje Kraje

Cílem zakázky bylo zpracování souhrnného analytického materiálu z oblasti vývoje zaměstnanosti Jihomoravského kraje, který byl zpracován na základě vyplněných dotazníků předaných objednatelem zhotoviteli. Počet zpracovaných dotazníků činil 2 800 ks.

Součástí zakázky byla aktualizace databáze ekonomických subjektů v MS Excel, zpracování stručné verze i kartografických výstupů. Vybrané údaje byly zpracovány do úrovně okresů. Zpracované výsledky byly v rámci zakázky představeny ředitelům úřadů práce (kontaktních pracovišť) a ředitelům okresních hospodářských komor Jihomoravského kraje.

Souhrnná informace o naplňování Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013 za rok 2010 2011 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Publikace Rozvojové možnosti obcí 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa
Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč 2011-2027 2011―2011 Město Lázně Bohdaneč Kraje

Předmětem zakázky bylo zpracování Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč 2011 – 2027. Dílo obsahovalo analytickou část (situační analýza, šetření názorů klíčových aktérů, SWOT analýza) a návrhovou část (vize, priority, cíle; dále způsob zajištění realizace). Před vlastním zpracování vytvořil realizátor metodiku procesu tvorby dokumentu.

V rámci procesu zpracování realizátor ve spolupráci s městským úřadem zajistil zpracování a vyhodnocení názorů obyvatel města (dotazníkové šetření s 218 respondenty), větších místních zaměstnavatelů (zahrnuto 90 % pracovní síly ve městě), všech neziskových organizací působících ve městě a klientů lázní (92 respondentů).

Aktualizace Programu rozvoje Pardubického kraje včetně posouzení jeho vlivu na životní prostředí 2010―2011 KÚ Pardubického kraje
Externí konzultanti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad pro aktivity absorpční kapacity 2010―2011 Regionální rada NUTS II Jihozápad Kraje

V rámci plnění předmětu zakázky byl zpracován koncepční dokument s názvem „Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)“ se zaměřením na rozvoj cestovního ruchu a identifikovány hospodářsky slabé oblasti regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad.

Analýzy byly zpracovány problémovým přístupem, tedy s důrazem na skutečnosti, které v území tvoří problémy a jež je potřeba řešit. Na jejich základě byly definovány hlavní hospodářsky slabé oblasti regionu soudržnosti Jihozápad. Byly vymezeny jak obecně ekonomicky slabé oblasti, tak také oblasti s nízkou úrovní, ale vysokým potenciálem pro cestovní ruch.

Ve vazbě na zpracovaný dokument byly následně ze strany zpracovatele zajištěny aktivity na podporu absorpční kapacity vybraných oblastí podpory. Zpracovatel poskytoval konzultace, spolupracoval a aktivně se účastnil a vystoupil na sérii seminářů pro hodnotitele a žadatele v rámci výzvy vypsané na základě doporučení z IPRÚ.

Evaluace GG OP VK v kraji Vysočina 2009―2011 KÚ Vysočina Kraje

V rámci plnění zakázky bylo zpracováno celkem 9 evaluačních zpráv, které přinesly odpovědi na evaluační otázky, sdružené do čtyř tematických okruhů:

1. Věcné zaměření

2. Finanční hodnocení

3. Proces implementace

4. Udržitelnost grantových projektů

Série hloubkových evaluačních zpráv obsahovala zhodnocení výsledků a výstupů grantových projektů dle dílčích výzev a aktivit realizovaných v rámci administrace jednotlivých globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina.

Synergie v přístupu k rozvoji venkova: návrh strukturovaného komplexu postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na venkově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj 2008―2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Cílem tohoto projektu bylo vypracovat strukturované a účelově uspořádané soubory opatření a nástrojů prokazatelně vedoucí ke zlepšení podmínek pro kvalitní život na venkově, k rozvinutí možností podnikání v agrárním sektoru při zlepšení dopadu hospodářských činností na krajinu.

Výsledkem předkládaného projektu je soubor metodických doporučení (nástrojů, opatření a přístupů) pro oživení hospodářských, sídelních a environmentálních funkcí venkova v souladu s principy trvalé udržitelnosti. Doporučení vycházejí z identifikace vzájemných vazeb a možností pozitivního rozvoje vztahu mezi hlavními činiteli v oblasti rozvoje venkova, tj. zejména mezi významnými institucemi, představiteli obcí a podnikateli působícími ve venkovském prostoru.

V rámci projektu bylo provedeno dotazníkové šetření s 1 070 obyvateli regionu Boskovicko. Byly uspořádány čtyři odborné workshopy s aktéry rozvoje venkova. Byly vydávány čtyři odborné monografie „Synergie ve venkovském prostoru“ s dílčími výsledky výzkumu, které jsou distribuovány relevantním aktérům rozvoje venkova.

Rozvojový interaktivní audit – metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech 2007―2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Projekt „Rozvojový interaktivní audit“ si kladl za cíl vypracovat metodiku umožňující regionálním aktérům ve vzájemné součinnosti uspořádat jejich přístup k poznání a pochopení významu regionálních disparit a nastavit vhodné nástroje regionální politiky umožňující žádoucím způsobem dynamizovat rozvoj regionu.

Významnou součástí řešení projektu byla analýza stavu strategického plánování a řízení na úrovni obcí a krajů. Byly analyzovány strategie a programy rozvoje krajů a hodnoceny jejich implementační mechanismy.

Výsledná přístup rozvojového interaktivního auditu stanoví fáze, složky a hlavní oblasti rozvojového interaktivního auditu jako metodického nástroje, efektivně podporujícího regionální rozvoj. Byly navrženy inovace procesu strategického plánování a řízení rozvoje.

V rámci projektu vznikly 4 monografie věnované podpoře regionálního rozvoje, řada odborných článku a 3 certifikované metodiky (metodiky č. 111-ÚÚR-175-2012/01-WD-39-07-1 „RoIA – Inovativní přístup k plánování rozvoje obcí“, č. 14-ÚÚR-200-2012/02-WD-39-07-1 „RoIA – Nastavení implementačních procesů koncepčních dokumentů na krajské a obecní úrovni s cílem snížení implementačních deficitů“, č. 15-ÚÚR-200-2012/03-WD-39-07-1 „RoIA – Přístupy k vymezování regionů vyžadujících specifickou podporu na krajské úrovni“.

Od roku 2010 se projekt v rámci schváleného rozšíření věnoval možnostem podpory ekonomického rozvoje na krajské a obecní úrovni ze strany veřejné správy. V rámci tohoto rozšíření bylo zkoumáno fungování infrastruktury na podporu podnikání, možnosti spolupráce podnikatelů a územní samosprávy a možnosti aktivizace podnikatelského potenciálu.

ROVNĚ do práce! (OP LZZ) 2010 Krajská hospodářská komora jižní Moravy Podnikatelé Neziskové organizace
Analýza socioekonomického rozvoje Jihočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Kraje
Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Kraje
Průmět Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013 do eGovernment strategie Jihomoravského kraje 2010 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Průmět Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013 a Programu hospodářského rozvoje a sociálního rozvoje Trnavského samosprávného kraje 2009–2015 s důrazem na identifikaci oblastí přeshraniční spolupráce v krátkodobé a dlouhodobém horizontu 2010 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Schola naturalis (GG OP VK) 2010 ZŠ Ostrov u Macochy Obce Neziskové organizace
Zvýšení kvality řízení statutárního města Jihlavy – strategické plánování (OP LZZ) 2010 Statutární město Jihlava Obce
Územní průmět indikátorů podpory regionálního rozvoje v ČR a doporučení pro její zefektivnění 2009―2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa
Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2009―2010 KÚ Zlínského kraje Kraje
Inovativní medializace zapojení žen do vědy a výzkumu jako faktor posílení znalostní společnosti a rovných příležitostí, a zvýšení konkurenceschopnosti v podmínkách rozvoje přírodovědných oborů 2008―2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Státní správa Neziskové organizace
Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí 2008―2009 Atelier ERA sdružení architektů Fixel & Pech (zakázka pro Magistrát města Brna) Obce
Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013 2009 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
VW – Vzdělávání Wlach transport 2009 Wlach Transport, s.r.o. Podnikatelé
Strategie rozvoje obce Brumovice 2009 Obec Brumovice Obce
Zpracování evaluace a metodiky vzdělávacích potřeb v cestovním ruchu 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa
Katalogizace zákonných ustanovení upravující činnost obcí s rozšířenou působností včetně návrhů inovativních opatření k optimalizaci výkonu veřejné správy 2008 Ministerstvo vnitra ČR Obce Státní správa
Western Balkans on the Path to EU Integration: Strengthening Decentralized Service Delivery 2008 Primavera Consulting (Mgr. Věra Jourová) Obce Státní správa
Expertní stanovisko k posouzení podmínek pro realizaci podnikatelské zóny CTPark Brno South v katastru města Šlapanice 2008 CTP Invest Podnikatelé
Strategie rozvoje mikroregionu Hrotovicko 2008 Mikroregion Hrotovicko Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Svitava 2008 Svazek obcí Svitava Obce
Aktualizace akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje 2008 KÚ Libereckého kraje Kraje
Vyhodnocovací zpráva o stavu cestovního ruchu v Libereckém kraji 2008 KÚ Libereckého kraje Kraje
Projekt Rekonstrukce a modernizace penzionu Líšenský Dvůr – Program rozvoje venkova 2008 Líšenský Dvůr s.r.o. Podnikatelé
Publikace Průmysl cestovního ruchu 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Územně analytické podklady – Rozbor udržitelného rozvoje území pro město Brno 2008 Atelier ERA sdružení architektů Fixel & Pech (zakázka pro Magistát města Brna) Obce
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2007-2013 2007―2008 KÚ Královéhradeckého kraje Kraje
Rekonstrukce a modernizace koupaliště v areálu volnočasových aktivit Červená zahrada v Boskovicích 2007―2008 Město Boskovice Obce
Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím 2007 Ministerstvo vnitra ČR Obce Státní správa
Expertní stanovisko k posouzení způsobu majetkového a finančního vypořádání mezi obcí Držovice a městem Prostějov 2007 Obec Držovice Obce
Program rozvoje cestovního ruchu města Vsetín 2007 Město Vsetín Obce

Spolupráce s ARMI, s.r.o.

Strategie rozvoje mikroregionu Hustopečsko 2007 Mikroregion Hustopečsko Obce

Spolupráce s Agroprojekt PSO

Plán sociálních služeb Letovicka – Analytické práce, metodické vedení 2007 MÚ Letovice Obce
Aktualizace ekonomických podkladů pro přípravu žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU pro období 2007-13 na realizaci projektu „Vybudování koupaliště a jeho ubytovacího zázemí v areálu Červená zahrada v Boskovicích“, Studie proveditelnosti pro projekt „Infrastruktura pro volný čas v Boskovicích“ 2007 Město Boskovice Obce
Poradenství při výběru projektových záměrů města Slavkov u Brna 2007 Město Slavkov u Brna Obce
Socioekonomický rozvoj regionů v ČR – kartografická vizualizace vybraných indikátorů – Katalog 2004―2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa
Venkovský prostor a jeho oživení – specifické místní zdroje a možnosti jejich využití a specifické místní problémy a možnosti jejich řešení – aplikace v regionu NUTS 2 Jihovýchod 2004―2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace
Spolupráce obcí jako faktor rozvoje – efektivnost a formy spolupráce obcí při přípravě a zabezpečení rozvojových projektů – aplikace v regionu NUTS 2 Jihovýchod 2005―2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace
Strategie rozvoje cestovního ruchu Turistického regionu Jizerské hory 2005―2006 Svazek obcí Jizerské hory Obce
Přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony v novém plánovacím období Evropské unie 2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa
Aktualizace Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 KÚ Libereckého kraje Kraje
Program rozvoje Jihomoravského kraje 2006 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Aktalizace Strategie rozvoje mikroregionu Boskovicko 2005 Svazek obcí Boskovicko Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Letovicko 2005 Mikroregion Letovicko Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Vranovsko 2005 Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska Obce
Územní prognóza Jihomoravského kraje 2005 UAD STUDIO (zakázka pro KÚ Jihomoravského kraje) Kraje
Strategie rozvoje mikroregionu Dyje 2004 Svazek obcí Dyje Obce
Stručná verze prezentační publikace za území NUTS II Jihovýchod 2004 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Slavkov u Brna (Austerlitz) – mezinárodní centrum kulturně historického dědictví 2004 Město Slavkov u Brna Obce

– studie proveditelnosti, CBA analýza,žádost o finanční podporu z fondů EU cestou programu SROP

Projekt přijat k dalšímu projednávání na MMR.

Vaňkovka – centrum interaktivního vzdělávání (předběžná studie proveditelnosti pro projekt financovaný z fondů EU cestou programu SROP 2004 Občanské sdružení Vaňkovka Podnikatelé Neziskové organizace
Analýza návštěvnosti a profil návštěvníka ve vybraných turist. regionech Libereckého kraje – Máchův kraj a Jizerské hory 2003 KÚ Libereckého kraje Kraje
Dlouhodobý plán gymnázia Brno – Bystrc, Vejrostova 2 2003 Gymnázium Brno-Bystrc, Vejrostova 2 Obce Neziskové organizace
Aktualizace strategie rozvoje pro mikroregion Boskovicko 2003 Město Boskovice Obce
Strategie rozvoje Mikroregionu Rakovec 2003 Město Rousínov Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Svazek obcí při Formanské cestě 2003 Obec Pavlice Obce
Aktualizace Programu rozvoje Jihomoravského kraje a aktuální vyhodnocení finanční alokace jednotlivých opatření SROP a Operačních programů v průniku s opatřeními PRJMK 2003 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Situační analýza demografických trendů v Jihomoravském kraji a směry jejich podpory 2003 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Aktualizace PRK Vysočina a programový doplněk pro rok 2004 2003 KÚ Vysočina Kraje
Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje – II. etapa, návrhová část 2003 KÚ Libereckého kraje Kraje
Program rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Krkonoše – analytická část 2003 Krkonoše - svazek měst a obcí Obce
Zařízení pro volnočasové aktivity pro občany města Boskovic a spádového region 2003 Město Boskovice Obce

Specifikace projektového záměru: Zařízení pro volnočasové aktivity pro občany města Boskovic a spádového regionu v oblasti cestovního ruchu  (příprava projektu pro financování z fondů EU)

Dopracování regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod 2001―2002 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Kraje Státní správa
Strategie rozvoje mikroregionu Cezava 2002 Obec Moutnice Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Svitava 2002 Svazek obcí Svitava Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Sever Znojemska 2002 Obec Běhařovice Obce
Strategie rozvoje pro mikroregion Boskovicko 2002 Město Boskovice Obce
Zpřesnění východisek pro výběr priorit rozvoje kraje a stanovení oblastí cílené regionální politiky 2002 KÚ Vysočina Kraje
Studie přeshraničních vazeb Libereckého kraje – návaznost na důležité rozvojové záměry sousedících krajů a regionů 2002 Kraje
Provozní areál firmy CROSS SPEED, s.r.o. v Branišovicích 2002 CROSS SPEED, s.r.o. Podnikatelé

program SAPARD

Nadstavba objektu školy – zázemí pro školu v přírodě 2002 Obec Hodov Obce Neziskové organizace

program SAPARD

Strategie rozvoje mikroregionu Polensko 2001 Obec Dobronín Obce
Strategie rozvoje miikroregionu Dušejovsko 2001 Obec Dušejov Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Drahanská vrchovina 2001 Obec Krásensko Obce
Program rozvoje okresu Třebíč 2001 OkÚ Třebíč Kraje
Návrh strategie rozvoje města Česká Kamenice 2001 Město Česká Kamenice Obce
Aktualizace a zpřesnění ROP regionu NUTS II – Jihovýchod v návaznosti na Program rozvoje Jihlavského kraje 2000 KrÚ Jihlavského kraje Kraje
Průzkum kvalifikačních potřeb a uplatnění absolventů v okrese Znojmo 1999 Úřad práce Znojmo Státní správa
Průzkum budoucích kvalifikačních potřeb v Brněnském kraji s důrazem na možnosti uplatnění absolventů středních škol 1999 Školský úřad Brno Státní správa Neziskové organizace
Strategie rozvoje Olomouckého kraje 1999 Okresní úřad Olomouc Kraje

Spolupráce s Vysokou školou ekonomickou v Praze

Průzkum kvalifikačních potřeb zaměstnavatelů a možnosti uplatnění absolventů středních škol na území okresů Ostravského kraje 1998 Národní vzdělávací fond ČR Státní správa
Průzkum kvalifikačních potřeb a uplatnění absolventů v okrese Břeclav 1998 Školský úřad Břeclav Státní správa
Expertní studie k programu optimalizace sítě středních škol na okrese Bruntál 1997 Školský úřad Bruntál Kraje
Expertní studie k programu optimalizace sítě středních škol na okrese Třebíč 1997 Školský úřad Třebíč Kraje
Program aktivizace pro území mikroregionu Rousínovsko 1997 Okresní úřad Vyškov, MMR ČR Obce
Program aktivizace pro území mikroregionu Bučovicko 1997 Okresní úřad Vyškov, MMR ČR Obce
Diagnóza působnosti Školského úřadu Brno – venkov při ovlivňování situace na trhu práce 1996 Školský úřad Brno-venkov Státní správa
Program obnovy vesnice obce Otaslavice 1996 Obecní úřad Otaslavice Obce
Katalog objektů a ploch využitelných pro podnikání v okrese Brno – venkov 1996 Okresní úřad Brno-venkov Kraje
Podkladová studie pro územní plán města Pardubice 1996 Město Pardubice Obce
Expertní stanovisko k materiálu „Hospodářský a sociální rozvoj okresu Vyškov“ z r. 1993 1996 Okresní úřad Vyškov Kraje
Diagnóza působnosti Školského úřadu v Blansku při ovlivňování situace na trhu práce 1995 Školský úřad Blansko Státní správa
Rozbor disponibilního pracovního potenciálu ČKD Blansko 1995 vedení ČKD Blansko Podnikatelé
Program aktivizace pro území mikroregionu Bystřicko 1995 Okresní úřad Žďár nad Sázavou, MH ČR Obce
Podnikatelské prostředí okresu Brno-venkov 1994 Okresní úřad Brno-venkov Kraje
Expertní stanovisko k předpokladům vytvoření nového okresu Kyjov 1994 Městský úřad Kyjov Obce Kraje
Expertní stanovisko k předpokladům vytvoření nového okresu Boskovice 1994 Městský úřad Boskovice Obce Kraje
Regionální kontext rozvoje města Brna 1994 Město Brno Obce