Obce

Práci pro obce a svazky obcí se firma věnuje po celou dobu své existence. Těžiště prací spočívá v podpoře koncepčního řízení rozvoje obce (svazku obcí, místní akční skupiny apod.) v celé jeho šíři – od tvorby strategických dokumentů po přípravu konkrétních projektů. Filozofie prací vychází z osobního přístupu a úzké spolupráce firmy se zadavatelem, kdy jsou v maximální míře respektována místní specifika a záměry a požadavky zadavatele.

Představitelům obcí, případně svazků obcí, místních akčních skupin apod. nabízíme především tyto služby:

  • Zpracování programu rozvoje obce / strategie rozvoje mikroregionu / místní strategie MAS, podpora a řízení procesu strategického plánování
  • Vytvoření dílčích koncepčních dokumentů ke  konkrétním tématům – např. komunitní plán sociálních služeb, program rozvoje cestovního ruchu, program aktivního stárnutí apod.
  • Metodické vedení (konzultace) při tvorbě strategických dokumentů
  • Vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení, v oblasti tvorby rozvojových dokumentů
  • Zajištění expertních stanovisek k posouzení realizovatelnosti a dopadů projektových záměrů
  • Zpracování akčních plánů vymezujících priority rozvoje na nejbližší období spolu s projektovými záměry k jejich naplnění
  • Výběr projektových záměrů a příprava rozvojových projektů včetně nalezení zdrojů pro jejich financování
  • Kompletní zpracování projektové žádosti o dotace
  • Poradenství pro meziobecní spolupráci v oblasti organizační, ekonomické a koncepční, pomoc při zkvalitňování procesu spolupráce
  • Publikace týkající se různých aspektů rozvoje obcí