Reference

Zadavatel: označit vše
obec
kraj
státní správa
podnikatel
nezisková organizace
Jihomoravský kraj
Město Choceň
Město Rudná
Město Letovice
ob
dobrovolný svazek obcí
místní akční skupina
Město Tišnov
Obec Pastviny
Statutární město Brno
Obec Opolany
Typ zakázky: označit vše
vzdělávání
strategické plánování
expertní poradenství
výzkum
projekty
vydavatelství
evaluace
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009-2005
2004-1994
Řadit podle:
Název Rok Zadavatel
Strategický plán rozvoje obce Opolany 2019 Obec Opolany Obce

Předmětem díla podle této smlouvy je zpracování Strategického plánu rozvoje obce Opolany (dále jen „Strategický plán“). Dílo „Strategický plán“ bude obsahovat následující části:

A. Analytická část

A.1 Charakteristika obce

Stručné zachycení situace a problémů v členění dle následujících oblastí: území, obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura, občanská vybavenost, životní prostředí, správa obce.

K jednodušší interpretaci budou získaná data zpracována do grafických přehledů tj. tabulek, grafů, či kartogramů. Důraz bude kladen na stručnost a přehlednost.

A.2 Východiska pro návrhovou část

Výsledky šetření názorů obyvatel.

Shrnutí silných stránek obce, problémů obce, potenciálních rozvojových příležitostí a ohrožení (SWOT analýza).

B. Návrhová část

B.1 Vize a cíle rozvoje obce

Dlouhodobá představa o směřování rozvoje obce (na období 10–20 let; dle rozhodnutí zastupitelstva) – rámec pro konkrétní opatření a aktivity.

Dlouhodobé cíle – konkrétní mezníky, k nimž obce směřuje (slouží ke kontrole, zda uskutečňované aktivity skutečně posouvají obec žádoucím směrem).

B.2 Opatření a aktivity

Opatření seskupují konkrétní činností (aktivity) strategického plánu dle témat.

B.3 Podpora realizace dokumentu

Určení způsobu práce se strategickým plánem po jeho schválení, postup sledování a vyhodnocování jeho realizace, a způsob aktualizace.

Mid term evaluace realizace Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI 2019 Statutární město Brno Obce Státní správa

Předmětem zpracování mid-term evaluace strategie bylo

1. Zhodnocení procesů implementace integrované strategie

1.1 Metodický přístup zpracování části 1

1.2 Fungování implementačních struktur integrované strategie

1.3 Řízení změn integrované strategie

1.4 Příprava harmonogramu výzev a výzev nositele

1.5 Sběr, projednání a změny projektových záměrů

1.6 TOP 3 záležitosti ztěžující administraci ITI z pohledu nositele

1.7 TOP 3 záležitosti usnadňující administraci ITI z pohledu nositele

1.8 Shrnutí části 1

2. Zhodnocení realizace integrované strategie

2.1 Metodický přístup zpracování části 2

2.2 Platnost východisek pro realizaci integrované strategie

2.3 Soulad cílů a opatření integrované strategie s aktuálními problémy a potřebami

2.4 Dostatečnost alokace finančních prostředků pro řešení problémů

2.5 Naplnění strategických cílů a vize strategie

2.6 zájem žadatelů o realizaci opatření integrované strategie

2.7 Naplňování integrovanosti na úrovni strategie a projektů

2.8 Shrnutí části 2

3. Případové studie na integrovaná řešení

3.1 Východiska k případovým studiím

3.2 Případové studie

4. Přehled plnění finančních plánů a indikátorů

Závěry a doporučení

Aktualizace Programu rozvoje obce Pastviny 2019 Obec Pastviny Obce

Zpracování aktualizace dokumentu zahrnovalo

A. Zhodnocení naplňování Programu rozvoje obce z roku 2014 (vyhodnocení naplnění cílů, míra plnění aktivit, zhodnocení práce s dokumentem)

B. Aktualizace analytické části ve struktuře Programu rozvoje obce z roku 2014.

B.1 Charakteristika obce

B.2 Východiska pro návrhovou část

Výsledky šetření názorů obyvatel.

Shrnutí silných stránek obce, problémů obce, potenciálních rozvojových příležitostí a ohrožení (SWOT analýza)

C. Návrhová část

C.1. Aktualizace vize a cílů rozvoje obce

Vize je dlouhodobou představou o směřování rozvoje obce (na období 10–20 let; dle rozhodnutí zastupitelstva) – rámec pro konkrétní opatření a aktivity.

Dlouhodobé cíle – konkrétní mezníky, k nimž obce směřuje (slouží ke kontrole, zda uskutečňované aktivity skutečně posouvají obec žádoucím směrem).

C.2 Opatření a aktivity

Opatření seskupují konkrétní činností (aktivity) PRO podle témat.

C.3 Podpora realizace PRO

Určení způsobu práce s PRO po jeho schválení, postup sledování a vyhodnocování jeho realizace, a způsob aktualizace.

Zpracování Strategického plánu pro město Tišnov 2021–2025 2018―2019 Město Tišnov Obce Státní správa

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření strategického dokumentu rozvoje města Tišnova pro období 2021–2025. Strategický plán se skládá z následujících části:

 1. Analytická část

A.1 Charakteristika města

A.2 Východiska pro návrhovou část

A.2.1 Zhodnocení naplňování strategického plánu 2014–2020

A.2.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli

A.2.3 Názory aktérů na rozvoj města

A.2.4 Vazby na koncepce

A.2.5 SWOT analýza

 1. Návrhová část

B.1 Vize rozvoje a strategické cíle

B.2 Specifikace priorit a opatření

B.3 Podpora realizace plánu

Místního akčního plánu vzdělávání II pro ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice 2018 MAS Horňácko a Ostrožsko Obce Neziskové organizace

Předmětem zpracování zakázky bylo vypracování vybraných částí Místního akčního plánu vzdělávání II ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice (dále jen „MAP II“), konkrétně a) Návrh procesu a obsahu aktualizace dokumentu MAP v rámci projektu MAP II; b) Příprava dotazníkového šetření pro aktualizaci analytické části 2018; c) Zapracování dotazníkového šetření do analytické části a aktualizace analytické části s ohledem na rozšíření území MAP II.

Zpracování programů rozvoje obcí mikroregionu Horňácko a rozvinutí vzájemné spolupráce 2018 Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko, z. s. Obce

Předmětem zakázky bylo zpracování programů rozvoje obcí mikroregionu Horňácko včetně a) zpracování průzkumu občanské vybavenosti a technické a dopravní infrastruktury obcí Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Nová Lhota, Suchov, Tasov, Velká nad Veličkou; b) hodnocení vazeb mikroregionu Horňácko na dokumenty a činnosti Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko; c) doporučení pro návrhovou část – návrh aktivit ke zlepšení situace regionu a k posílení spolupráce obcí mezi sebou, s dalšími aktéry v regionu i na celém území Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko.

Zpracování strategických plánů obcí Mikroregionu Mohelnicko 2017―2018 Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko Obce

Předmětem zakázky bylo zpracování 9 strategických rozvojových plánů obcí. Konkrétně se jednalo o následující dokumenty:

 • Strategický rozvojový plán obce Líšnice,
 • Strategický rozvojový plán města Loštice,
 • Strategický rozvojový plán obce Mírov,
 • Strategický rozvojový plán obce Palonín,
 • Strategický rozvojový plán obce Pavlov,
 • Strategický rozvojový plán obce Police,
 • Strategický rozvojový plán obce Stavenice,
 • Strategický rozvojový plán obce Třeština
 • Střednědobý strategický rozvojový plán obce Klopina.

 

Strategické rozvojové plány obcí byly zpracovány v následujícím rozsahu:

 • analýza území,
 • SWOT analýza,
 • analýza problémů a potřeb,
 • strategické priority,
 • návrh opatření,
 • popis tvorby týmu místních aktérů, seznam členů, popis způsobu práce, zápisy z jednotlivých schůzek a fotodokumentace,
 • vyhodnocení dotazníkového šetření s obyvateli.
Zpracování programů rozvoje obce pro obce Mikroregionu Hustopečsko 2018 DSO Mikroregion Hustopečsko Obce

Předmětem zpracování zakázky bylo zpracování programů rozvoje obcí mikroregionu Horňácko a rozvinutí vzájemné spolupráce“ realizovanou objednatelem pro Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko. V rámci zakázky byl zpracován průzkum občanské vybavenosti a technické a dopravní infrastruktury obcí Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Nová Lhota, Suchov, Tasov, Velká nad Veličkou, vazby mikroregionu Horňácko na dokumenty a činnosti Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko a doporučení pro návrhovou část – návrh aktivit ke zlepšení situace regionu a k posílení spolupráce obcí mezi sebou, s dalšími aktéry v regionu i na celém území Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko.

Zpracování akčního plánu rozvoje města Dobříš pro roky 2019 – 2020 2017―2018 Město Dobříš Obce

Předmětem zakázky je zpracování a projednání akčního plánu rozvoje města Dobříše pro roky 2019–2020.

Strategie rozvoje Mikroregionu Hustopečsko 2018 DSO Mikroregion Hustopečsko Obce

Strategie rozvoje Mikroregionu Hustopečsko je tvořena následujícími částmi:

 • Úvod – informace o dokumentu a jeho tvorbě.
 • Analytická část – charakteristika mikroregionu, východiska pro návrhovou část se SWOT analýzou.
 • Návrhová část – strategická vize, opatření a aktivity; podpora realizace.
Program rozvoje obce Drahelčice 2017 Obec Drahelčice Obce

Program rozvoje obce Drahelčice obsahuje:

A. Analytická část
A.1 Charakteristika obce
A.2 Východiska pro návrhovou část
B. Návrhová část
B.1 Vize rozvoje obce
B.2 Střednědobé cíle, opatření, aktivity
B.3 Podpora realizace dokumentu (implementační část)

Součástí byly 2 pracovní setkání zhotovitele se subjekty z obce (zástupci objednatele, organizací působících v obci, občanů apod.).

Zpracování projektu na tvorbu segmentových koncepčních materiálů města Česká Lípa 2017 Město Česká Lípa Obce

Zpracování projektu na tvorbu segmentových koncepčních materiálů města Česká Lípa v rámci výzvy č. 58 OP Zaměstnanost. Vytvořen pracovní návrh projektu včetně příloh rozvíjejících argumentaci ve vztahu k hodnotícím kritériím. Návrh byl upraven do podoby vhodné pro vložení do aplikace MS 2014+.

Strategický plán rozvoje městské části Brno-střed na období 2018–2025 2016―2017 Statutární město Brno, městská část Brno-střed Obce

Strategický plán rozvoje městské části Brno-střed na období 2018–2025 obsahuje:

A. ANALYTICKÁ ČÁST

–        A.1 Charakteristika městské části

–        A.2 Východiska pro návrhovou část

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

–        B.1 Vize 2025

–        B.2 Cíle, opatření, aktivity

–        B.3 Podpora realizace plánu

C. AKČNÍ PLÁN 2018–2019

Metodická podpora tvorby Programu města Uherské Hradiště 2016–2030 2016―2017 Město Uherské Hradiště Obce

Metodická podpora tvorby Programu města Uherské Hradiště 2016–2030 zahrnovala:

–        Návrh základní struktury Programu města Uherské Hradiště 2016–2030 (PRM UH) a její průběžná konkretizace.
–        Návrh metodického prostupu pro tvorbu PRM UH a spolupráce při realizaci souvisejících komunikačních činností.
–        Konzultace ke zpracování analytické části.
–        Spolupráce při přípravě anketárních šetření a dalších terénních zjišťování informací.
–        Účast na jednání řídící skupiny a klíčových jednání realizačního týmu.
–        Účast na setkání pracovních skupin a veřejných setkání s občany a facilitace těchto jednání.
–        Spolupráce na formulacích a úpravách textů PRM UH.

Strategický plán rozvoje města Rosice na období 2016–2025 2016 Město Rosice Obce

Předmětem zakázky „Strategický plán rozvoje města Rosice na období 2016–2025″ obsahuje následující části:

A. Analytická část

A.1 Charakteristika města

Komplexní zhodnocení situace ve městě

Výsledky dotazníkových šetření

A.2 Východiska pro návrhovou část

Vyhodnocení minulého strategického plánu

SWOT analýza

B. Návrhová část

B.1 Vize rozvoje města a dlouhodobé cíle

B.2 Střednědobé cíle, opatření, aktivity

Zásobník aktivit

B.3 Podpora realizace dokumentu

Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou 2016 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Obce

Cílem zakázky bylo zpracování Programu rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou, který obsahuje následující části:

A. Analytická část

A.1 Charakteristika města

A.2 Východiska pro návrhovou část

B. Návrhová část

B.1 Strategická vize

B.2. Opatření a aktivity

B.3 Podpora realizace programu

Program rozvoje městyse Černá Hora na období 2017–2023 2016 Městys Černá Hora Obce

Cílem zakázky bylo zpracování Programu rozvoje městyse Černá Hora, který obsahuje následující části:

A. Analytická část

A.1 Charakteristika městyse

A.2 Východiska pro návrhovou část

Výsledky dotazníkových šetření

SWOT analýza 

B. Návrhová část

B.1 Vize rozvoje městyse a dlouhodobé cíle

B.2 Střednědobé cíle, opatření, aktivity

Zásobník aktivit

B.3 Podpora realizace dokumentu

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ 2016 MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ Obce Podnikatelé Neziskové organizace

Cílem zakázky bylo zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020.

Nový jaderný zdroj v lokalitě EDU – Socioekonomická studie rozvoje regionu 2016 Amec Foster Wheeler Obce Podnikatelé

Socioekonomická studie rozvoje regionu vyhodnocuje sociální a ekonomické dopady výstavby a provozu 5. a 6. bloku jaderné elektrárny Dukovany (NJZ EDU).

Byla posuzována varianta výstavby a uvedení do provozu 5. bloku EDU v období kolem roku 2035 a 6. bloku EDU do roku 2045 a ukončení činnosti stávajících 4 bloků EDU mezi roky 2035–2045.

U jednotlivých témat byly konfrontovány následující situace:

 • současný stav,
 • předpokládaný vývoj v průběhu výstavby a
 • předpokládaný vývoj po zahájení činnosti nových bloků a ukončení činnosti stávajících bloků.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horňácko a Ostrožsko pro období 2014–2020 2016 Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko Obce Podnikatelé Neziskové organizace

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horňácko a Ostrožsko pro období 2014–2020 (SCLLD) má čtyři základní části:

1)      Popis území a zdůvodnění výběru – základní rámec fungování MAS

2)      Analytická část – zachycení situace v území

3)      Strategická část – stanovení směřování rozvoje a způsobů naplňování rozvoje

4)      Implementační část – stanovení mechanismů a podpory naplňování SCLLD a vazeb mezi programovými rámci

Program rozvoje města Letovice 2015―2016 Město Letovice Obce

Předmětem zakázky bylo zpracování Programu rozvoje města Letovice, který obsahuje následující části:

A. Analytická část

A.1 Charakteristika města

Komplexní zhodnocení situace ve městě

Výsledky dotazníkového šetření s obyvateli

A.2 Východiska pro návrhovou část

B. Návrhová část

B.1 Vize rozvoje města a dlouhodobé cíle

B.2 Střednědobé cíle, opatření, aktivity

B.3 Podpora realizace dokumentu

Akční plán na rok 2016 a 2017

Dílo bylo zpracováno dle „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR“.

Program rozvoje města Rudná 2015―2016 Město Rudná Obce

Popis projektu:

Předmětem zakázky bylo zpracování Programu rozvoje města Rudná, který obsahuje následující části:

A. Analytická část

A.1 Charakteristika města

Komplexní zhodnocení situace ve městě

A.2 Východiska pro návrhovou část

Výsledky dotazníkového šetření s obyvateli

B. Návrhová část

B.1 Vize rozvoje města a dlouhodobé cíle

B.2 Střednědobé cíle, opatření, aktivity

B.3 Podpora realizace dokumentu

Dílo bylo zpracováno s pomocí „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR“.

Zpracování strategického plánu města Choceň 2015―2016 Město Choceň Obce

Popis projektu:

 Analytická část

–        Charakteristika města

–        SWOT analýza

Návrhová část

–        Vize

–        Pilíře, cíle, opatření a aktivity

Podpora realizace – specifikace řízení, využívání, sledování a hodnocení dokumentu

Akční plán (na období nejbližších 3 let)

V rámci procesu tvorby realizátor zajistil přípravu a vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli (549 vyplněných dotazníků), vedení diskuze v rámci setkání pracovních skupin, závěrečné veřejné projednání a představení programu zastupitelstvu. Dále poskytnul související metodické konzultace.

Dílo bylo zpracováno s přihlédnutím k „Metodice tvorby programu rozvoje obce“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Metodická podpora tvorby a kompletace Metodiky na téma Uplatňování principu LEADER 2015 Místní akční skupiny Zlínského kraje Obce Neziskové organizace

Předmětem projektu bylo zajištění metodické podpory tvorby a kompletace Metodiky na téma Uplatňování principu LEADER, organizační struktura MAS a proces výběru projektů apod. (dále „Metodika“) v rámci projektu Uplatňování principu Leader 7 MAS ZK

Plnění zahrnovalo následující činnosti:

1. Návrh podrobné osnovy Metodiky a postupu tvorby metodiky

2. Zpracování jednotné šablony pro sběr informací od zapojených MAS

3. Seskupení informací o uplatňování principu Leader

4. Metodické pokyny pro formulaci částí Metodiky s doporučeními a příklady dobré praxe.

5. Seskupení doporučení a příkladů dobré praxe

6. Kompletace pracovní verze metodiky

7. Účast na společných jednáních zapojených MAS.

Program rozvoje obce Pastviny na období 2015–2022 2014―2015 Obec Pastviny Obce

Program rozvoje obce Pastviny obsahuje následující části:

1. Analytická část

–        základní faktografie o obci dle vybraných tematických oblastí,

–        příprava realizace ankety mezi občany,

–        vyhodnocení dosavadní činnosti obce v rozvojové oblasti,

–        stručné, věcné a srozumitelné analytické závěry.

 

2. Návrhová část

–        formulace strategické vize,

–        návrh programových cílů,

–        zpracování rozvojových opatření a aktivit (reálné a realizovatelné návrhy pro určené návrhové období, priorizace aktivit, vazba na rozpočet obce).

 

Součástí plnění díla bylo:

–        vlastní osobní zpracovatelské zmapování situace v obci, včetně úvodního setkání se starostou obce nebo jím pověřeným zástupcem a zaškolení práce s metodikou;

–        1x účast zpracovatele při výsledků analytické části a stanovování rámce návrhové části společně s relevantními aktéry rozvoje obce (tj. členy zastupitelstva nebo pracovní skupiny).

 

Dílo bylo zpracováno dle „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR“. R“

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015–2020 2014―2015 Město Zábřeh Obce

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015–2020 obsahuje následující části:

Analytická část

–        Charakteristika města

–        SWOT analýza

Návrhová část

–        Vize a cíle

–        Opatření a aktivity

Akční plán (na období nejbližších 1–2 let)

Implementační část – specifikace řízení, využívání, sledování a hodnocení dokumentu

V rámci procesu tvorby zhotovitel zajistil přípravu a vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli, vedení diskuze v rámci pracovní skupiny a závěrečné veřejné projednání. Dále poskytnul související metodické konzultace.

 

Dílo bylo zpracováno dle „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR“

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území JMK 2014―2015 Jihomoravský kraj Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území JMK (dále IPRZÚ) vznikl v rámci projektu „Vytvoření rámce nástrojů vedoucích ke zkvalitnění strategického plánování a k podpoře účasti veřejnosti na rozvoji Jihomoravského kraje“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00047 spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Cílem IPRZÚ je analyzovat klíčové problémy a procesy, které mají zásadní vliv na zaostávání území, a zaměřením návrhové části napomoci Jihomoravskému kraji v efektivním řízení a strategickému rozhodování o podpoře rozvoje území s propojením využitelnosti Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v novém programovém období 2014–2020.

Dokument se skládá ze tří částí:

Analytická část obsahuje zhodnocení současné situace jednotlivých znevýhodněných regionů, rozbor jejich potřeb a problémů. Jsou v ní uvedeny také návaznosti na strategické dokumenty na úrovni národní, krajské i mikroregionální.

V návrhové části je specifikován soubor obsahově a časově provázaných aktivit a projektových záměrů včetně odhadu jejich finanční náročnosti a vazeb na Integrovaný regionální operační program (IROP) a tematické operační programy (TOP). Důraz je kladen na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost.

Implementační část se týká mechanismů naplňování IPRZÚ, tedy nastavení způsobu realizace aktivit. Specifikuje konkrétní nástroje pro realizaci, vhodné způsoby spolupráce i mechanismy sledování a hodnocení naplňování IPRZÚ.

IPRZÚ jsou zpracovány pro devět vymezených znevýhodněných území – jedná se o správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Břeclav, Bučovice, Hodonín, Ivančice, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Veselí nad Moravou a Znojmo. Tato území byla definována na základě Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 (Priority 4). Znevýhodněné části kraje jsou chápány jako množina regionů zasažených různými problémy a „znevýhodněními“. Zahrnují tedy regiony strukturálně postižené, hospodářsky slabé či výrazně periferní.

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast 2014 Statutární město Pardubice Obce

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast obsahuje následující části:

–        Vymezení území a jeho základní popis, základní charakteristika (na základě dostupných statistických dat)

–        Analýza problémů – vymezení konkrétních problémů, které brání dalšímu rozvoji území na základě socioekonomické analýzy

–        Analýza potřeb – vymezení potřeb, které je nutné naplnit, aby mohlo dojít k dalšímu kvalitativnímu rozvoji území

–        Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území – přehled relevantních strategií, které mají na daném území dopad, aby mohly být jejich cíle zahrnuty do vznikající integrované strategie a nedocházelo k rozporům mezi existujícími strategiemi

–        Stanovení cílů a jejich priorizace – stanovení vize strategie, stanovení strategických a specifických cílů a jejich vzájemné návaznosti

–        Návrh konkrétních opatření – definice konkrétních opatření pro naplnění stanovených cílů

–        Návrh indikátorů pro jednotlivé cíle

–        Vytvoření finančního plánu a indikativního časového harmonogramu (popis způsobu financování a kofinancování jednotlivých opatření)

–        Základní principy implementace strategie a jejího monitoringu

Metodické vedení finalizace Strategického plánu rozvoje města Jindřichův Hradec 2014 MěÚ Jindřichův Hradec Obce
Hodnocení kvality projektů v rámci výzvy pro předkládání projektů do IPRM Brna 2014 Statutární město Brno Obce
Posouzení vybraných aspektů udržitelnosti gymnázia ve Vrbně pod Pradědem 2014 Město Vrbno pod Pradědem Obce

Cílem „posouzení“ je zachycení hlavních faktorů ovlivňujících počty uchazečů o studium na Odloučeném pracovišti Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál ve Vrbně pod Pradědem. „Posouzení“ je zpracováno jako podklad pro rozhodování Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem o budoucnosti tohoto pracoviště.

 

Strategie rozvoje Svazku obcí při formanské cestě na období 2014–2020 2013 Svazek obcí při formanské cestě Obce
Metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 2012―2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Státní správa

Zakázka je stěžejní součástí realizace projektu MMR ČR CZ 1.04/4.1.00/62.00008 „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“. Zaměřuje se na analýzu systému plánování rozvoje území, analýzu strategického plánování a řízení obcí, analýzu a návrh implementačního systému pro plánování a řízení rozvoje obce.

Rozdělena je do tří dílčích etap:

I. etapa – Analýza současného stavu plánování rozvoje na obecní úrovni

II. etapa – Návrhy a doporučení – vytvoření komplexní metodiky pro tvorby rozvojových dokumentů obcí, převedení metodiky do interaktivní elektronické aplikace a vypracování související e-learningové aplikace

III. etapa – Praktické ověření výsledků a jejich aplikace, vzdělávací aktivity (zpracování 24 rozvojových dokumentů obcí; příprava a realizace odborných konferencí, vzdělávacích akcí a akcí k podpoře využívání a rozvoje vzniklých aplikací)

Strategie rozvoje mikroregionu Vranovsko na období 2014–2020 2013 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Sever Znojemska na období 2014–2020 2013 Svazek obcí Sever Znojemska Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Ždánický les a Politaví 2013 Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví Obce
Vzdělávací kurz „Strategické plánování pro zástupce MAS Zlínského kraje“ 2013 Zlínský kraj Obce Neziskové organizace

V rámci kurzů byly probírány obecné principy strategického plánování, specifika strategického plánování ve veřejné správě včetně praktických aplikací a příkladů dobré a špatné praxe a finančních aspektů plánování. Důraz byl kladen i na využití metod a informačních zdrojů, jakož i na rozbor nástrojů a implementačních procesů, to vše ve vazbě na proces tvorby strategického dokumentu.

Hodnocení kvality projektů v rámci výzvy pro předkládání projektů do IPRM Brna 2013 Statutární město Brno Obce
Analýza potřeb uživatelů a potencionálních uživatelů sociálních služeb 2013 město Hustopeče Obce

V rámci zakázky, která byla zadána jako jeden z podkladů pro vytvoření komunitního plánu v regionu Hustopečska, bylo realizováno a vyhodnoceno šetření uživatelů a potenciálních sociálních služeb (klientů domovů s pečovatelskou službou, zařízení pro zdravotně postižené a pečovatelské služby, seniorů, rodin s dětmi, osob se zdravotním postižením, sociálně slabých obyvatel a sociálně problémových obyvatel). Také byla zpracována analýza stávajících kapacit služeb sociální péče působících v ORP Hustopeče, základní demografická analýza a předpokládaný demografický vývoj regionu.

Vzdělávací kurz „Strategické plánování pro projektové manažery obcí Zlínského kraje“ 2012 KÚ Zlínského kraje Obce Kraje

Uskutečněn byl dvoudenní vzdělávací kurz „Strategické plánování“ v rozsahu 8 výukových hodin denně,  cílovou skupinou byli projektoví manažeři obcí Zlínského kraje. V rámci kurzů byly probírány obecné principy strategického plánování, specifika strategického plánování ve veřejné správě včetně praktických aplikací a příkladů dobré a špatné praxe a finančních aspektů plánování. Důraz byl kladen i na využití metod a informačních zdrojů, jakož i na rozbor nástrojů a implementačních procesů.

 

Plán aktivního stárnutí ve městě Brně a jeho evaluace 2011―2012 Magistrát města Brna Obce

Hlavním účelem „Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně“ bylo přispět ke zlepšení podmínek pro zdravé a aktivní stárnutí. Brno totiž patří mezi „nejstarší“ města v ČR – v současnosti tvoří senioři čtvrtinu všech obyvatel a do roku 2050 by jich měla být dokonce třetina. Bylo tedy nutné začít situaci seniorů ve městě Brně systematicky řešit.

Do procesu tvorby dokumentu bylo vtaženo široké spektrum aktérů (organizací), které život seniorů ve městě Brně ovlivňují. Analýzy spočívaly v hodnocení dostupných statistických informací, jež byly následně doplněny o informace z řízených rozhovorů se zástupci významných brněnských organizací. Byl proveden také reprezentativní sociologický průzkum potřeb seniorů (na vzorku téměř 800 respondentů) a anketa mezi osobami v předseniorském věku (cca 240 respondentů) na území města Brna. Návrhová část dokumentu vznikala v úzké spolupráci s brněnskými organizacemi, jež se měly možnost účastnit řady jednání a workshopů a svými názory ovlivnit podobu návrhové části.

Unikátním výstupem prací a hlavním záměrem vypracování Plánu aktivního stárnutí bylo vytvořit návrh struktury a systému práce tzv. platformy spolupráce, v níž mohou být sdružovány (podle svého zájmu o aktivní součinnost) všechny relevantní organizace, jejichž působnost i aktivity se různou měrou podílí na utváření i využívání podmínek pro seniory a aktivit seniorů – obyvatel města.

Synergie v přístupu k rozvoji venkova: návrh strukturovaného komplexu postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na venkově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj 2008―2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Cílem tohoto projektu bylo vypracovat strukturované a účelově uspořádané soubory opatření a nástrojů prokazatelně vedoucí ke zlepšení podmínek pro kvalitní život na venkově, k rozvinutí možností podnikání v agrárním sektoru při zlepšení dopadu hospodářských činností na krajinu.

Výsledkem předkládaného projektu je soubor metodických doporučení (nástrojů, opatření a přístupů) pro oživení hospodářských, sídelních a environmentálních funkcí venkova v souladu s principy trvalé udržitelnosti. Doporučení vycházejí z identifikace vzájemných vazeb a možností pozitivního rozvoje vztahu mezi hlavními činiteli v oblasti rozvoje venkova, tj. zejména mezi významnými institucemi, představiteli obcí a podnikateli působícími ve venkovském prostoru.

V rámci projektu bylo provedeno dotazníkové šetření s 1 070 obyvateli regionu Boskovicko. Byly uspořádány čtyři odborné workshopy s aktéry rozvoje venkova. Byly vydávány čtyři odborné monografie „Synergie ve venkovském prostoru“ s dílčími výsledky výzkumu, které jsou distribuovány relevantním aktérům rozvoje venkova.

Rozvojový interaktivní audit – metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech 2007―2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Projekt „Rozvojový interaktivní audit“ si kladl za cíl vypracovat metodiku umožňující regionálním aktérům ve vzájemné součinnosti uspořádat jejich přístup k poznání a pochopení významu regionálních disparit a nastavit vhodné nástroje regionální politiky umožňující žádoucím způsobem dynamizovat rozvoj regionu.

Významnou součástí řešení projektu byla analýza stavu strategického plánování a řízení na úrovni obcí a krajů. Byly analyzovány strategie a programy rozvoje krajů a hodnoceny jejich implementační mechanismy.

Výsledná přístup rozvojového interaktivního auditu stanoví fáze, složky a hlavní oblasti rozvojového interaktivního auditu jako metodického nástroje, efektivně podporujícího regionální rozvoj. Byly navrženy inovace procesu strategického plánování a řízení rozvoje.

V rámci projektu vznikly 4 monografie věnované podpoře regionálního rozvoje, řada odborných článku a 3 certifikované metodiky (metodiky č. 111-ÚÚR-175-2012/01-WD-39-07-1 „RoIA – Inovativní přístup k plánování rozvoje obcí“, č. 14-ÚÚR-200-2012/02-WD-39-07-1 „RoIA – Nastavení implementačních procesů koncepčních dokumentů na krajské a obecní úrovni s cílem snížení implementačních deficitů“, č. 15-ÚÚR-200-2012/03-WD-39-07-1 „RoIA – Přístupy k vymezování regionů vyžadujících specifickou podporu na krajské úrovni“.

Od roku 2010 se projekt v rámci schváleného rozšíření věnoval možnostem podpory ekonomického rozvoje na krajské a obecní úrovni ze strany veřejné správy. V rámci tohoto rozšíření bylo zkoumáno fungování infrastruktury na podporu podnikání, možnosti spolupráce podnikatelů a územní samosprávy a možnosti aktivizace podnikatelského potenciálu.

Schola naturalis (GG OP VK) 2010 ZŠ Ostrov u Macochy Obce Neziskové organizace
Zvýšení kvality řízení statutárního města Jihlavy – strategické plánování (OP LZZ) 2010 Statutární město Jihlava Obce
Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí 2008―2009 Atelier ERA sdružení architektů Fixel & Pech (zakázka pro Magistrát města Brna) Obce
Strategie rozvoje obce Brumovice 2009 Obec Brumovice Obce
Katalogizace zákonných ustanovení upravující činnost obcí s rozšířenou působností včetně návrhů inovativních opatření k optimalizaci výkonu veřejné správy 2008 Ministerstvo vnitra ČR Obce Státní správa
Western Balkans on the Path to EU Integration: Strengthening Decentralized Service Delivery 2008 Primavera Consulting (Mgr. Věra Jourová) Obce Státní správa
Strategie rozvoje mikroregionu Hrotovicko 2008 Mikroregion Hrotovicko Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Svitava 2008 Svazek obcí Svitava Obce
Územně analytické podklady – Rozbor udržitelného rozvoje území pro město Brno 2008 Atelier ERA sdružení architektů Fixel & Pech (zakázka pro Magistát města Brna) Obce
Rekonstrukce a modernizace koupaliště v areálu volnočasových aktivit Červená zahrada v Boskovicích 2007―2008 Město Boskovice Obce
Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím 2007 Ministerstvo vnitra ČR Obce Státní správa
Expertní stanovisko k posouzení způsobu majetkového a finančního vypořádání mezi obcí Držovice a městem Prostějov 2007 Obec Držovice Obce
Program rozvoje cestovního ruchu města Vsetín 2007 Město Vsetín Obce

Spolupráce s ARMI, s.r.o.

Strategie rozvoje mikroregionu Hustopečsko 2007 Mikroregion Hustopečsko Obce

Spolupráce s Agroprojekt PSO

Plán sociálních služeb Letovicka – Analytické práce, metodické vedení 2007 MÚ Letovice Obce
Aktualizace ekonomických podkladů pro přípravu žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU pro období 2007-13 na realizaci projektu „Vybudování koupaliště a jeho ubytovacího zázemí v areálu Červená zahrada v Boskovicích“, Studie proveditelnosti pro projekt „Infrastruktura pro volný čas v Boskovicích“ 2007 Město Boskovice Obce
Poradenství při výběru projektových záměrů města Slavkov u Brna 2007 Město Slavkov u Brna Obce
Socioekonomický rozvoj regionů v ČR – kartografická vizualizace vybraných indikátorů – Katalog 2004―2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa
Venkovský prostor a jeho oživení – specifické místní zdroje a možnosti jejich využití a specifické místní problémy a možnosti jejich řešení – aplikace v regionu NUTS 2 Jihovýchod 2004―2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace
Spolupráce obcí jako faktor rozvoje – efektivnost a formy spolupráce obcí při přípravě a zabezpečení rozvojových projektů – aplikace v regionu NUTS 2 Jihovýchod 2005―2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace
Strategie rozvoje cestovního ruchu Turistického regionu Jizerské hory 2005―2006 Svazek obcí Jizerské hory Obce
Aktalizace Strategie rozvoje mikroregionu Boskovicko 2005 Svazek obcí Boskovicko Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Letovicko 2005 Mikroregion Letovicko Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Vranovsko 2005 Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Dyje 2004 Svazek obcí Dyje Obce
Slavkov u Brna (Austerlitz) – mezinárodní centrum kulturně historického dědictví 2004 Město Slavkov u Brna Obce

– studie proveditelnosti, CBA analýza,žádost o finanční podporu z fondů EU cestou programu SROP

Projekt přijat k dalšímu projednávání na MMR.

Dlouhodobý plán gymnázia Brno – Bystrc, Vejrostova 2 2003 Gymnázium Brno-Bystrc, Vejrostova 2 Obce Neziskové organizace
Aktualizace strategie rozvoje pro mikroregion Boskovicko 2003 Město Boskovice Obce
Strategie rozvoje Mikroregionu Rakovec 2003 Město Rousínov Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Svazek obcí při Formanské cestě 2003 Obec Pavlice Obce
Program rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Krkonoše – analytická část 2003 Krkonoše - svazek měst a obcí Obce
Zařízení pro volnočasové aktivity pro občany města Boskovic a spádového region 2003 Město Boskovice Obce

Specifikace projektového záměru: Zařízení pro volnočasové aktivity pro občany města Boskovic a spádového regionu v oblasti cestovního ruchu  (příprava projektu pro financování z fondů EU)

Strategie rozvoje mikroregionu Cezava 2002 Obec Moutnice Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Svitava 2002 Svazek obcí Svitava Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Sever Znojemska 2002 Obec Běhařovice Obce
Strategie rozvoje pro mikroregion Boskovicko 2002 Město Boskovice Obce
Nadstavba objektu školy – zázemí pro školu v přírodě 2002 Obec Hodov Obce Neziskové organizace

program SAPARD

Strategie rozvoje mikroregionu Polensko 2001 Obec Dobronín Obce
Strategie rozvoje miikroregionu Dušejovsko 2001 Obec Dušejov Obce
Strategie rozvoje mikroregionu Drahanská vrchovina 2001 Obec Krásensko Obce
Návrh strategie rozvoje města Česká Kamenice 2001 Město Česká Kamenice Obce
Program aktivizace pro území mikroregionu Rousínovsko 1997 Okresní úřad Vyškov, MMR ČR Obce
Program aktivizace pro území mikroregionu Bučovicko 1997 Okresní úřad Vyškov, MMR ČR Obce
Program obnovy vesnice obce Otaslavice 1996 Obecní úřad Otaslavice Obce
Podkladová studie pro územní plán města Pardubice 1996 Město Pardubice Obce
Program aktivizace pro území mikroregionu Bystřicko 1995 Okresní úřad Žďár nad Sázavou, MH ČR Obce
Expertní stanovisko k předpokladům vytvoření nového okresu Kyjov 1994 Městský úřad Kyjov Obce Kraje
Expertní stanovisko k předpokladům vytvoření nového okresu Boskovice 1994 Městský úřad Boskovice Obce Kraje
Regionální kontext rozvoje města Brna 1994 Město Brno Obce