Expertní poradenství

Již od svého založení v roce 1994 poskytovala firma především expertní odborné poradenství. Důležitým produktem tohoto poradenství bylo zpracovávání expertních studií z oblasti vzdělávání, trhu práce, demografie a strategického a územního plánování. V souvislosti s přístupem subjektů veřejné i soukromé sféry k předvstupním a později strukturálním fondům EU orientovala firma své poradenství i do této oblasti a začala zpracovávat podklady pro zpracování projektových žádostí. Návazně na tyto zkušenosti se stali členové firmy i specialisty na evaluace programů rozvoje i projektů z EU. Toto poradenství je rozvíjeno dosud, a to jak pro obce, kraje, státní správu, tak také pro podnikatele.

Zpracování takto širokého spektra činností je zajištěno díky vybudování stabilního týmu interních i externích expertů s bohatými zkušenostmi v oblasti zkoumání nejen regionálního rozvoje. Originalitu týmu lze spatřovat v tom, že na zakázkách v součinnosti pracuje komplexní multioborový tým expertů – ekonom, geograf, sociolog, právník a další. Zapojení externích spolupracovníků umožňuje řešit problematiku rozvoje v celé jeho šíři, je možno účelně využít všech aplikovaných kapacit. Při řešení projektů tým expertů zúročuje množství autentických zkušeností, poznatků i postřehů z nesčetných osobních kontaktů ze spolupráce s nejrůznějšími subjekty v území. Zhodnoceny jsou rovněž letité zkušenosti a poznatky z aplikovaných výzkumů, které firma v daném období řešila (viz reference).

  • Zpracování socioekonomických analýz a rozbor potřeb území
  • Řídicí, monitorovací, kontrolní a evaluační procesy veřejné podpory
  • Evaluace programů a projektů
  • Studie provázanosti vzdělávacího systému a trhu práce v regionech
  • Zpracování expertních studií územních vazeb
  • Terénní šetření ve vybraném území na dané téma
  • Zpracování expertních stanovisek v oblasti lidských zdrojů, ekonomické, sociální atd.