Reference

Zadavatel: označit vše
obec
kraj
státní správa
podnikatel
nezisková organizace
Jihomoravský kraj
Město Choceň
Město Rudná
Město Letovice
ob
dobrovolný svazek obcí
místní akční skupina
Město Tišnov
Obec Pastviny
Statutární město Brno
Obec Opolany
Typ zakázky: označit vše
vzdělávání
strategické plánování
expertní poradenství
výzkum
projekty
vydavatelství
evaluace
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009-2005
2004-1994
Řadit podle:
Název Rok Zadavatel
Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2018 2019 Jihomoravský kraj Kraje

Popis: Předmětem díla je souhrnný analytický dokument z oblasti vývoje a prognózy zaměstnanosti Jihomoravského kraje s názvem „Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2018“, databáze dotazníkového šetření a časových řad, popřípadě další výstupy díla. Dílem se rozumí zejména:

1. vytvoření databáze dotazníkového šetření:

2. doplnění databáze časových řad vývoje počtu zaměstnanců podniků v okresech za rok 2018,

3. zhotovení analytického dokumentu Průzkum v těchto verzích:

4. zpracování průřezové PowerPoint prezentace zaměřené na nejdůležitější zjištění a výstupy průzkumu zaměstnanosti,

5. prezentování dokumentu Průzkum na maximálně dvou akcích (jednání nebo seminář) pořádaných objednatelem v Brně.

Místního akčního plánu vzdělávání II pro ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice 2018 MAS Horňácko a Ostrožsko Obce Neziskové organizace

Předmětem zpracování zakázky bylo vypracování vybraných částí Místního akčního plánu vzdělávání II ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice (dále jen „MAP II“), konkrétně a) Návrh procesu a obsahu aktualizace dokumentu MAP v rámci projektu MAP II; b) Příprava dotazníkového šetření pro aktualizaci analytické části 2018; c) Zapracování dotazníkového šetření do analytické části a aktualizace analytické části s ohledem na rozšíření území MAP II.

Metodická podpora tvorby Programu města Uherské Hradiště 2016–2030 2016―2017 Město Uherské Hradiště Obce

Metodická podpora tvorby Programu města Uherské Hradiště 2016–2030 zahrnovala:

–        Návrh základní struktury Programu města Uherské Hradiště 2016–2030 (PRM UH) a její průběžná konkretizace.
–        Návrh metodického prostupu pro tvorbu PRM UH a spolupráce při realizaci souvisejících komunikačních činností.
–        Konzultace ke zpracování analytické části.
–        Spolupráce při přípravě anketárních šetření a dalších terénních zjišťování informací.
–        Účast na jednání řídící skupiny a klíčových jednání realizačního týmu.
–        Účast na setkání pracovních skupin a veřejných setkání s občany a facilitace těchto jednání.
–        Spolupráce na formulacích a úpravách textů PRM UH.

Nový jaderný zdroj v lokalitě EDU – Socioekonomická studie rozvoje regionu 2016 Amec Foster Wheeler Obce Podnikatelé

Socioekonomická studie rozvoje regionu vyhodnocuje sociální a ekonomické dopady výstavby a provozu 5. a 6. bloku jaderné elektrárny Dukovany (NJZ EDU).

Byla posuzována varianta výstavby a uvedení do provozu 5. bloku EDU v období kolem roku 2035 a 6. bloku EDU do roku 2045 a ukončení činnosti stávajících 4 bloků EDU mezi roky 2035–2045.

U jednotlivých témat byly konfrontovány následující situace:

 • současný stav,
 • předpokládaný vývoj v průběhu výstavby a
 • předpokládaný vývoj po zahájení činnosti nových bloků a ukončení činnosti stávajících bloků.
Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR pro území Jihomoravského kraje – aktualizace 2016 2016 Jihomoravský kraj Kraje

Projekt RAP zahrnoval:

1. ověření aktuálnosti databáze projektových záměrů Regionálního akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR pro území Jihomoravského kraje (dále jen RAP), aktivní komunikace s jednotlivými nositeli projektových záměrů (telefonické ověření);

2. posouzení správnosti zařazených jednotlivých projektových záměrů k jednotlivým specifickým cílům a prioritním osám aktuálních verzí operačních programů 2014-2020 (ESIF);

3. zpracování tabulkové a textové části RAP na základě výchozích dokumentů;

4. u projektových záměrů, které nejsou financovatelné z ESIF, zpracování průmětu na zdrojové financování z národních dotačních programů vyhlašovaných pro rok 2016, v případě neexistence zdrojového financování navrhnout na základě souhlasných projektových záměrů témata k iniciaci vzniku dotačních programů.

Metodická podpora tvorby a kompletace Metodiky na téma Uplatňování principu LEADER 2015 Místní akční skupiny Zlínského kraje Obce Neziskové organizace

Předmětem projektu bylo zajištění metodické podpory tvorby a kompletace Metodiky na téma Uplatňování principu LEADER, organizační struktura MAS a proces výběru projektů apod. (dále „Metodika“) v rámci projektu Uplatňování principu Leader 7 MAS ZK

Plnění zahrnovalo následující činnosti:

1. Návrh podrobné osnovy Metodiky a postupu tvorby metodiky

2. Zpracování jednotné šablony pro sběr informací od zapojených MAS

3. Seskupení informací o uplatňování principu Leader

4. Metodické pokyny pro formulaci částí Metodiky s doporučeními a příklady dobré praxe.

5. Seskupení doporučení a příkladů dobré praxe

6. Kompletace pracovní verze metodiky

7. Účast na společných jednáních zapojených MAS.

Koncepce rozvoje kulturního a náboženského turismu v Jihomoravském a Zlínském kraji 2015 Mendelova univerzita v Brně, FRRMS Kraje

Koncepce rozvoje kulturního a náboženského turismu v Jihomoravském a Zlínském kraji vypracování obsahuje:

 1. vymezení kulturního a náboženského turismu,
 2. analýzu turistického potenciálu Jihomoravského a Zlínského kraje se zaměřením na kulturní a náboženskou turistiku včetně popisu cyrilometodějských památek,
 3. regionálně geografickou analýzu turistického potenciálu nejvýznamnějších poutních obcí v Jihomoravském a Zlínském kraji,
 4. popis aktérů náboženského turismu (pro analýzu byly zpracovány výsledky dotazníkového šetření s 1 222 osobami),
 5. návrh rozvoje náboženské turistiky (návrh tras náboženského turismu, identifikace míst pro zastavení na Cyrilometodějské turistické cestě).
Zpracování Integrované strategie území MAS Za humnama 2014 MAS Za humnama Neziskové organizace

Popis projektu:

Cílem projektu Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Za humnama bylo:

1. Popis území a zdůvodnění výběru (úvodní část) – Grafické a textové doladění textů zpracovaných MAS s ohledem na dikci následujících částí

2. Analytická část

–        Vyhodnocení stavu území (socioekonomická analýza) –     Sestavení analytických kapitol na základě dodaných podkladů.

–        Názory aktérů na stav území – Zpracování celkového vyhodnocení názorů různých aktérů a srovnání názorů různých skupin aktérů.

–        Rozvojový potenciál území – Zpracování základního textu na základě podkladů od MAS.

–        Analýza rozvojových potřeb – Zpracování základního textu

–        SWOT analýza – Sestavení návrhu.

3. Strategická část

–        Mise, vize, cíle (včetně indikátorů), priority, vazby na strategické dokumenty – Zpracování návrhu na základě analytické části a jednání s aktéry.

–        Návrh konkrétních opatření – Spolupráce na doformulování opatření, případné úpravy vize, cílů a stanovení návaznosti a provázanosti cílů, zpřesnění indikátorů.

4. Implementační část

–        Vytvoření finančního rámce a časového harmonogramu – Sestavení kapitoly dle dodaných podkladů. Metodické vedení při sběru informací o plánovaných projektech.

–        Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu – Návrh způsobu průběžného sledování a vyhodnocování rozvoje území a plnění indikátorů.

Součástí prací je facilitace jednoho setkání aktérů rozvoje z území MAS po zpracování rámcového návrhu strategické části.

Metodická spolupráce při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí 2014 Luhačovské Zálesí, o.p.s. Neziskové organizace

Cílem projektu byla metodická spolupráce při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí, který obsahovala následující činnosti:

–        Vyjádření ke zpracované analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a doporučení na úpravy.

–        Zpracování základní osnovy strategické a implementační části SCLLD s doporučeními k obsahu a způsobu zpracování jednotlivých částí a její postupná konkretizace.

–        Zpracování návrhu harmonogramu a postupu prací při tvorbě strategické a implementační části SCLLD.

–        Průběžné osobní, mailové a telefonické konzultace v případě, naskytnou-li se nějaké nejasnosti v průběhu zpracování.

–        Metodická doporučení pro zapojení komunity (aktérů z území) do tvorby SCLLD.

–        Spolupráce při formulaci vybraných textů. Připomínkování jednotlivých částí tvořeného dokumentu SCLLD a formulace návrhů na úpravy.

Metodické vedení finalizace Strategického plánu rozvoje města Jindřichův Hradec 2014 MěÚ Jindřichův Hradec Obce
Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Svitava 2014 MAS Svitava Neziskové organizace

Cílem projektu bylo metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Svitava:

 

Úvodní metodické zaškolení pracovníků MAS (v rozsahu 4 hodiny)

Zpracování základní osnovy Integrované strategie území (ISÚ) MAS a její postupná konkretizace

1. Popis území a zdůvodnění výběru (úvodní část) – Doporučení k obsahu, komentář ke zpracovanému textu

2. Analytická část

–     Vyhodnocení stavu území (socioekonomická analýza) –        návrh obsahu, doporučení ke způsobu zpracování a sběru podkladů, komentář ke zpracovanému textu.

–     Názory aktérů na stav území – základní návrh dotazníků a metodické vedení při šetření názorů obyvatel, podnikatelů a neziskových organizací.

–     Rozvojový potenciál území – komentář ke zpracovanému textu.

–     Analýza rozvojových potřeb – komentář ke zpracovanému textu.

–     SWOT analýza – metodická doporučení, komentář ke zpracovanému textu.

3. Strategická část

–     Mise, vize, cíle (včetně indikátorů), priority, vazby na strategické dokumenty – návrh vazeb a pojetí, komentář ke zpracovanému textu.

–     Návrh konkrétních opatření – komentář ke zpracovanému textu.

4. Implementační část

–          Vytvoření finančního rámce a časového harmonogramu – metodické vedení při sběru informací o plánovaných projektech, návrh způsobu zpracování kapitoly, komentář ke zpracovanému textu.

–          Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu – návrh obsahu a způsobu zpracování, komentář ke zpracovanému textu.

Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Valašsko – Horní Vsacko 2014 Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o.s. Neziskové organizace

Popis projektu:

Cílem projektu Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Valašsko – Horní Vsacko bylo:

Vytvoření metodiky tvorby ISÚ Valašsko – Horní Vsacko

–          Zpracování základní osnovy Integrované strategie území (ISÚ) s doporučeními k obsahu a způsobu zpracování jednotlivých částí ISÚ a její postupná konkretizace.

–          Zpracování návrhu harmonogramu a postupu prací.

Metodické vedení v průběhu vytváření ISÚ

–          Metodické vedení při tvorbě jednotlivých částí ISÚ včetně definování náplně jednotlivých bodů.

–          Metodické vedení při realizaci zjišťování názorů obyvatel a konzultace dotazníků

–          Metodická doporučení pro zapojení komunity (aktérů z území) do tvorby ISÚ.

–          Průběžné osobní, mailové a telefonické konzultace v případě, naskytnou-li se nějaké nejasnosti v průběhu zpracování.

–          Sledování aktuálních informací týkajících se změn v metodice, nařízení vlády, schválení postupů tvorby strategických dokumentů.

–         Připomínkování jednotlivých částí tvořeného dokumentu ISÚ.

Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Podbrněnsko 2014 MAS Podbrněnsko Neziskové organizace

Popis projektu:

Cílem projektu Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Podbrněnsko bylo:

Vytvoření metodiky tvorby ISÚ MAS Podbrněnsko (I. etapa)

–          Zpracování základní osnovy Integrované strategie území (ISÚ) s doporučeními k obsahu a způsobu zpracování jednotlivých částí ISÚ a její postupná konkretizace.

–          Zpracování návrhu harmonogramu a postupu prací.

–          Úvodní metodické zaškolení pracovníků MAS.

Metodické vedení v průběhu vytváření ISÚ (II. etapa)

–          Metodické vedení při tvorbě jednotlivých částí ISÚ včetně definování náplně jednotlivých bodů.

–          Metodické vedení při realizaci zjišťování názorů obyvatel a poskytnutí vzorů dotazníků

–          Metodická doporučení pro zapojení komunity (aktérů z území) do tvorby ISÚ.

–          Průběžné osobní, mailové a telefonické konzultace v případě, naskytnou-li se nějaké nejasnosti v průběhu zpracování.

–          Sledování aktuálních informací týkajících se změn v metodice, nařízení vlády, schválení postupů tvorby strategických dokumentů.

–         Připomínkování jednotlivých částí tvořeného dokumentu ISÚ.

Metodické vedení Strategie komunitně vedeného vedeného rozvoje pro území MAS Bohdanečsko na období 2014–2020 2014 MAS Bohdanečsko, z.s. Neziskové organizace

Cílem projektu „Metodické vedení Strategie komunitně vedeného vedeného rozvoje pro území MAS Bohdanečsko na období 2014–2020“ bylo odborné metodické vedení a oponentura formou průběžných konzultací a expertních stanovisek k podkladům při dokončování a kompletaci analytické a návrhové části pro Integrovanou strategii území v rámci Strategie komunitně vedeného rozvoje pro území MAS Bohdanečsko na období 2014–2020.

Zpracování dílčích částí Integrované strategie rozvoje území MAS Otevřené zahrady Jičínska na období 2014–2020 2014 MAS Otevřené zahrady Jičínska Neziskové organizace

V rámci zakázky byly zpracovány vybrané části Integrované strategie rozvoje území pro občanské sdružení Otevřené zahrady Jičínska pro období 2014 – 2020. Jedná se o tyto dílčí části:  východiska pro návrhovou část, vize, mise a principy MAS, priority rozvoje a rámcové cíle, opatření.

Metodická spolupráce při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj 2014 MAS Havlíčkův Kraj, o. p. s. Neziskové organizace

Popis projektu:

Cílem projektu Metodická spolupráce při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj:

 • Vyjádření ke zpracované analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a doporučení na úpravy.
 • Zpracování základní osnovy strategické a implementační části SCLLD s doporučeními k obsahu a způsobu zpracování jednotlivých částí a její postupná konkretizace.
 • Zpracování návrhu harmonogramu a postupu prací při tvorbě strategické a implementační části SCLLD.
 • Průběžné osobní, mailové a telefonické konzultace v případě, naskytnou-li se nějaké nejasnosti v průběhu zpracování.
 • Metodická doporučení pro zapojení komunity (aktérů z území) do tvorby SCLLD.
 • Připomínkování jednotlivých částí tvořeného dokumentu SCLLD a formulace návrhů na úpravy. Spolupráce při formulaci vybraných textů.
 • Pomoc s definováním indikátorů.
 • Metodická doporučení a tvorba finančního a časového harmonogramu.
Metodické vedení při tvorbě Integrované strategie území MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s. 2014 MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s. Neziskové organizace

Cílem projektu bylo:

–        Kompletace analýzy území MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s.

–        Poradenství při zformování strategické části dokumentu (vytyčení cílů, opatření, priorizace, měřitelných indikátorů ke stanoveným cílům).

–        Poradenství při tvorbě finančního plánu.

–        Poradenství při tvorbě harmonogramu.

–        Implementace strategie.

Výběr externích hodnotitelů Národního programu podpory cestovního ruchu a hodnocení žádostí o dotaci 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa

Cílem zakázky bylo provést kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti akce u žádostí o dotaci, které byly na MMR ČR doručeny žadateli o dotaci pro 1. výzvu v roce 2014 k Národnímu programu podpory cestovního ruchu.  Dále bylo provedeno hodnocení kvality akcí předložených v rámci 1. kola výzvy k Národnímu programu podpory cestovního ruchu, a to u žádostí o dotace, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti akce.

Posouzení vybraných aspektů udržitelnosti gymnázia ve Vrbně pod Pradědem 2014 Město Vrbno pod Pradědem Obce

Cílem „posouzení“ je zachycení hlavních faktorů ovlivňujících počty uchazečů o studium na Odloučeném pracovišti Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál ve Vrbně pod Pradědem. „Posouzení“ je zpracováno jako podklad pro rozhodování Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem o budoucnosti tohoto pracoviště.

 

Metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 2012―2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Státní správa

Zakázka je stěžejní součástí realizace projektu MMR ČR CZ 1.04/4.1.00/62.00008 „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“. Zaměřuje se na analýzu systému plánování rozvoje území, analýzu strategického plánování a řízení obcí, analýzu a návrh implementačního systému pro plánování a řízení rozvoje obce.

Rozdělena je do tří dílčích etap:

I. etapa – Analýza současného stavu plánování rozvoje na obecní úrovni

II. etapa – Návrhy a doporučení – vytvoření komplexní metodiky pro tvorby rozvojových dokumentů obcí, převedení metodiky do interaktivní elektronické aplikace a vypracování související e-learningové aplikace

III. etapa – Praktické ověření výsledků a jejich aplikace, vzdělávací aktivity (zpracování 24 rozvojových dokumentů obcí; příprava a realizace odborných konferencí, vzdělávacích akcí a akcí k podpoře využívání a rozvoje vzniklých aplikací)

Výzkum socioekonomických předpokladů cestovního ruchu 2012―2013 Technologická agentura ČR Státní správa Neziskové organizace

Projekt je založen na poznání a docenění funkčního partnerství jako klíčového kroku k odstranění endogenních bariér rozvoje a posílení významu cestovního ruchu a pro zvýšení konkurenceschopnosti tohoto odvětví.

Hlavním záměrem řešení bylo:

– vypracovat metodický přístup a doporučení k vnitřní organizaci aktérů CR – vymezit jejich role a vztahy a navrhnout mechanismus a ekonomické zajištění jejich spolupráce a to vše formou koncepčních přístupů na úrovni státního a regionálního strategického plánování,

– provést účelový rozbor přístupů k prostorovému a organizačnímu uspořádání jevů, procesů a aktivit a formulovat jejich klíčové rysy a vztahy pro budoucí koordinace rozvoje odvětví CR,

– zformulovat role aktérů CR (místní občané, podnikatelé, pracovníci veřejné správy) při jeho rozvoji, navrhnout zásady jejich vzájemné spolupráce a jejich rozvoje,

– zpracovat organizačně-ekonomický rámec fungování „modelové“ organizace CR a navrhnout systém její spolupráce na bázi partnerství s ostatními aktéry.

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2014–2020 2013 KÚ Jihomoravského kraje Kraje

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje je hlavním dokumentem, podle něhož se bude koordinovat rozvoj cestovního ruchu na území kraje v období let 2014–2020.

Obsahuje tyto části:

A. Zhodnocení naplňování programu rozvoje cestovního ruchu jihomoravského kraje 2007–2013

B. Analytická část

C. Programová část

D. Finanční rámec

E. Implementace

F. Přílohy

G. Hodnocení ex-ante

H. Posouzení vlivu programu na životní prostředí

Vzdělávací kurz „Strategické plánování pro zástupce MAS Zlínského kraje“ 2013 Zlínský kraj Obce Neziskové organizace

V rámci kurzů byly probírány obecné principy strategického plánování, specifika strategického plánování ve veřejné správě včetně praktických aplikací a příkladů dobré a špatné praxe a finančních aspektů plánování. Důraz byl kladen i na využití metod a informačních zdrojů, jakož i na rozbor nástrojů a implementačních procesů, to vše ve vazbě na proces tvorby strategického dokumentu.

Elektronická verze dotazníkového šetření MAS Podještědí 2013 MAS Podještědí Neziskové organizace

Předmětem zakázky bylo převedení dotazníku MAS do elektronické podoby umožňující on-line vyplňování, a následné vyhodnocení výsledků formou souhrnných tabulek.

Vyhodnocení komplexního dotazníkového šetření v obcích Jihomoravského kraje k 31. 12. 2012 2013 KÚ Jihomoravského kraje Kraje

Účelem zakázky bylo vyhodnocení komplexního dotazníkového šetření, které Jihomoravský kraj provedl v obcích v roce 2012, a srovnání výsledků s minulým šetřením realizovaným o 10 let dříve.  Předmětem zakázky bylo vytvoření odborné studie a souboru mapových příloh.

Šetření se týkalo těchto oblastí:

– technická infrastruktura (elektrická energie, plyn, vodovody a kanalizace, ČOV),
– občanská vybavenost (obchod a služby, zdravotnická péče, sociální péče, školství),
– rozvojové předpoklady (investiční akce, priority a bariéry rozvoje, prostory pro podnikání, bytová výstavba),
– cestovní ruch (ubytovací zařízení, cykloturistika, individuální rekreace, vodní plochy)
– kultura (kulturní zařízení, spolková činnost).

Hodnocení kvality projektů v rámci výzvy pro předkládání projektů do IPRM Brna 2013 Statutární město Brno Obce
Analýza potřeb uživatelů a potencionálních uživatelů sociálních služeb 2013 město Hustopeče Obce

V rámci zakázky, která byla zadána jako jeden z podkladů pro vytvoření komunitního plánu v regionu Hustopečska, bylo realizováno a vyhodnoceno šetření uživatelů a potenciálních sociálních služeb (klientů domovů s pečovatelskou službou, zařízení pro zdravotně postižené a pečovatelské služby, seniorů, rodin s dětmi, osob se zdravotním postižením, sociálně slabých obyvatel a sociálně problémových obyvatel). Také byla zpracována analýza stávajících kapacit služeb sociální péče působících v ORP Hustopeče, základní demografická analýza a předpokládaný demografický vývoj regionu.

Souhrnná informace o naplňování Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013 za rok 2012 2013 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2011 2012 KÚ Jihomoravského kraje Kraje

Cílem zakázky bylo zpracování souhrnného analytického materiálu z oblasti vývoje zaměstnanosti Jihomoravského kraje, který byl zpracován na základě vyplněných dotazníků předaných objednatelem zhotoviteli. Počet zpracovaných dotazníků činil 2 988 ks.

Součástí zakázky byla aktualizace databáze ekonomických subjektů v MS Excel, zpracování stručné verze i kartografických výstupů. Vybrané údaje byly zpracovány do úrovně okresů. Zpracované výsledky byly v rámci zakázky představeny vedoucím kontaktních pracovišť Úřadu práce České republiky na území Jihomoravského kraje a ředitelům okresních hospodářských komor Jihomoravského kraje.

Souhrnná informace o naplňování Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013 za rok 2011 2012 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Plán aktivního stárnutí ve městě Brně a jeho evaluace 2011―2012 Magistrát města Brna Obce

Hlavním účelem „Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně“ bylo přispět ke zlepšení podmínek pro zdravé a aktivní stárnutí. Brno totiž patří mezi „nejstarší“ města v ČR – v současnosti tvoří senioři čtvrtinu všech obyvatel a do roku 2050 by jich měla být dokonce třetina. Bylo tedy nutné začít situaci seniorů ve městě Brně systematicky řešit.

Do procesu tvorby dokumentu bylo vtaženo široké spektrum aktérů (organizací), které život seniorů ve městě Brně ovlivňují. Analýzy spočívaly v hodnocení dostupných statistických informací, jež byly následně doplněny o informace z řízených rozhovorů se zástupci významných brněnských organizací. Byl proveden také reprezentativní sociologický průzkum potřeb seniorů (na vzorku téměř 800 respondentů) a anketa mezi osobami v předseniorském věku (cca 240 respondentů) na území města Brna. Návrhová část dokumentu vznikala v úzké spolupráci s brněnskými organizacemi, jež se měly možnost účastnit řady jednání a workshopů a svými názory ovlivnit podobu návrhové části.

Unikátním výstupem prací a hlavním záměrem vypracování Plánu aktivního stárnutí bylo vytvořit návrh struktury a systému práce tzv. platformy spolupráce, v níž mohou být sdružovány (podle svého zájmu o aktivní součinnost) všechny relevantní organizace, jejichž působnost i aktivity se různou měrou podílí na utváření i využívání podmínek pro seniory a aktivit seniorů – obyvatel města.

Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2010 2011 KÚ Jihomoravského kraje Kraje

Cílem zakázky bylo zpracování souhrnného analytického materiálu z oblasti vývoje zaměstnanosti Jihomoravského kraje, který byl zpracován na základě vyplněných dotazníků předaných objednatelem zhotoviteli. Počet zpracovaných dotazníků činil 2 800 ks.

Součástí zakázky byla aktualizace databáze ekonomických subjektů v MS Excel, zpracování stručné verze i kartografických výstupů. Vybrané údaje byly zpracovány do úrovně okresů. Zpracované výsledky byly v rámci zakázky představeny ředitelům úřadů práce (kontaktních pracovišť) a ředitelům okresních hospodářských komor Jihomoravského kraje.

Souhrnná informace o naplňování Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013 za rok 2010 2011 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Externí konzultanti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad pro aktivity absorpční kapacity 2010―2011 Regionální rada NUTS II Jihozápad Kraje

V rámci plnění předmětu zakázky byl zpracován koncepční dokument s názvem „Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)“ se zaměřením na rozvoj cestovního ruchu a identifikovány hospodářsky slabé oblasti regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad.

Analýzy byly zpracovány problémovým přístupem, tedy s důrazem na skutečnosti, které v území tvoří problémy a jež je potřeba řešit. Na jejich základě byly definovány hlavní hospodářsky slabé oblasti regionu soudržnosti Jihozápad. Byly vymezeny jak obecně ekonomicky slabé oblasti, tak také oblasti s nízkou úrovní, ale vysokým potenciálem pro cestovní ruch.

Ve vazbě na zpracovaný dokument byly následně ze strany zpracovatele zajištěny aktivity na podporu absorpční kapacity vybraných oblastí podpory. Zpracovatel poskytoval konzultace, spolupracoval a aktivně se účastnil a vystoupil na sérii seminářů pro hodnotitele a žadatele v rámci výzvy vypsané na základě doporučení z IPRÚ.

Evaluace GG OP VK v kraji Vysočina 2009―2011 KÚ Vysočina Kraje

V rámci plnění zakázky bylo zpracováno celkem 9 evaluačních zpráv, které přinesly odpovědi na evaluační otázky, sdružené do čtyř tematických okruhů:

1. Věcné zaměření

2. Finanční hodnocení

3. Proces implementace

4. Udržitelnost grantových projektů

Série hloubkových evaluačních zpráv obsahovala zhodnocení výsledků a výstupů grantových projektů dle dílčích výzev a aktivit realizovaných v rámci administrace jednotlivých globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina.

Analýza socioekonomického rozvoje Jihočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Kraje
Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Kraje
Průmět Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013 do eGovernment strategie Jihomoravského kraje 2010 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Územní průmět indikátorů podpory regionálního rozvoje v ČR a doporučení pro její zefektivnění 2009―2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa
Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí 2008―2009 Atelier ERA sdružení architektů Fixel & Pech (zakázka pro Magistrát města Brna) Obce
Zpracování evaluace a metodiky vzdělávacích potřeb v cestovním ruchu 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa
Katalogizace zákonných ustanovení upravující činnost obcí s rozšířenou působností včetně návrhů inovativních opatření k optimalizaci výkonu veřejné správy 2008 Ministerstvo vnitra ČR Obce Státní správa
Western Balkans on the Path to EU Integration: Strengthening Decentralized Service Delivery 2008 Primavera Consulting (Mgr. Věra Jourová) Obce Státní správa
Expertní stanovisko k posouzení podmínek pro realizaci podnikatelské zóny CTPark Brno South v katastru města Šlapanice 2008 CTP Invest Podnikatelé
Vyhodnocovací zpráva o stavu cestovního ruchu v Libereckém kraji 2008 KÚ Libereckého kraje Kraje
Publikace Průmysl cestovního ruchu 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím 2007 Ministerstvo vnitra ČR Obce Státní správa
Expertní stanovisko k posouzení způsobu majetkového a finančního vypořádání mezi obcí Držovice a městem Prostějov 2007 Obec Držovice Obce
Plán sociálních služeb Letovicka – Analytické práce, metodické vedení 2007 MÚ Letovice Obce
Územní prognóza Jihomoravského kraje 2005 UAD STUDIO (zakázka pro KÚ Jihomoravského kraje) Kraje
Stručná verze prezentační publikace za území NUTS II Jihovýchod 2004 KÚ Jihomoravského kraje Kraje
Vaňkovka – centrum interaktivního vzdělávání (předběžná studie proveditelnosti pro projekt financovaný z fondů EU cestou programu SROP 2004 Občanské sdružení Vaňkovka Podnikatelé Neziskové organizace
Analýza návštěvnosti a profil návštěvníka ve vybraných turist. regionech Libereckého kraje – Máchův kraj a Jizerské hory 2003 KÚ Libereckého kraje Kraje
Dlouhodobý plán gymnázia Brno – Bystrc, Vejrostova 2 2003 Gymnázium Brno-Bystrc, Vejrostova 2 Obce Neziskové organizace
Zpřesnění východisek pro výběr priorit rozvoje kraje a stanovení oblastí cílené regionální politiky 2002 KÚ Vysočina Kraje
Studie přeshraničních vazeb Libereckého kraje – návaznost na důležité rozvojové záměry sousedících krajů a regionů 2002 Kraje
Průzkum kvalifikačních potřeb a uplatnění absolventů v okrese Znojmo 1999 Úřad práce Znojmo Státní správa
Průzkum budoucích kvalifikačních potřeb v Brněnském kraji s důrazem na možnosti uplatnění absolventů středních škol 1999 Školský úřad Brno Státní správa Neziskové organizace
Průzkum kvalifikačních potřeb zaměstnavatelů a možnosti uplatnění absolventů středních škol na území okresů Ostravského kraje 1998 Národní vzdělávací fond ČR Státní správa
Průzkum kvalifikačních potřeb a uplatnění absolventů v okrese Břeclav 1998 Školský úřad Břeclav Státní správa
Expertní studie k programu optimalizace sítě středních škol na okrese Bruntál 1997 Školský úřad Bruntál Kraje
Expertní studie k programu optimalizace sítě středních škol na okrese Třebíč 1997 Školský úřad Třebíč Kraje
Diagnóza působnosti Školského úřadu Brno – venkov při ovlivňování situace na trhu práce 1996 Školský úřad Brno-venkov Státní správa
Katalog objektů a ploch využitelných pro podnikání v okrese Brno – venkov 1996 Okresní úřad Brno-venkov Kraje
Podkladová studie pro územní plán města Pardubice 1996 Město Pardubice Obce
Expertní stanovisko k materiálu „Hospodářský a sociální rozvoj okresu Vyškov“ z r. 1993 1996 Okresní úřad Vyškov Kraje
Diagnóza působnosti Školského úřadu v Blansku při ovlivňování situace na trhu práce 1995 Školský úřad Blansko Státní správa
Rozbor disponibilního pracovního potenciálu ČKD Blansko 1995 vedení ČKD Blansko Podnikatelé
Podnikatelské prostředí okresu Brno-venkov 1994 Okresní úřad Brno-venkov Kraje
Expertní stanovisko k předpokladům vytvoření nového okresu Kyjov 1994 Městský úřad Kyjov Obce Kraje
Expertní stanovisko k předpokladům vytvoření nového okresu Boskovice 1994 Městský úřad Boskovice Obce Kraje
Regionální kontext rozvoje města Brna 1994 Město Brno Obce