Projekty

Oblast přípravy rozvojových projektů a jejich žádostí o dotace se stalo v posledních letech velké téma, a to jak v pozitivním, tak i v negativním kontextu. Naše společnost se tomuto tématu věnuje již od doby (ještě před vstupem České republiky do Evropské unie), kdy se teprve různé dotační možnosti teprve připravovaly a již tenkrát jsme se snažili v této oblasti prosazovat hlavní principy naší filosofie v přístupu k rozvoji území – komplexnost a kvalita.

Ve své činnosti, která zahrnuje komplexní péči o zákazníka a jeho potřeby, se snažíme maximálně využívat osobního přístupu, který spočívá v tom, že jednáme VŽDY s Vámi a můžeme jednat VŽDY u Vás. I z těchto důvodů nepatříme mezi společnosti, které píšou desítky žádostí o dotace s předpokladem, že jen „některé“ uspějí, ale patříme mezi společnosti, které důsledně dbají a upřednostňují kvalitu před kvantitou.

V oblasti rozvojových projektů proto nabízíme realizaci všech souvisejících fází od vazeb na situaci a potřeby území, přes odborná stanoviska, zpracování kompletní škály podkladů, kompletaci a podání žádosti až po odborné poradenství v průběhu realizace a dokončení projektů. Ve středu našeho zájmů stojí různé tematické oblasti – podpora podnikání, rozvoj lidských zdrojů, rozvoj volnočasových zařízení a cestovního ruchu.

Naší další významnou předností je, že dlouholeté zkušenosti odborného týmu firmy např. z praxe regionálního rozvoje regionální politiky nebo rozvoje venkova umožňují pohlížet na řešené projekty s nadhledem, začlenit je do širšího kontextu území a následně je formulovat tak, aby jejich pozitivní dopad byl co největší.

Maximální nasazení pracovníků společnosti je založeno na jejich dlouholetých praktických zkušenostech a zároveň je podpořeno jejich adekvátní kvalifikací ekonomického a technického charakteru. Široký a stálý tým expertů spolu s bohatou historií společnosti Vám zaručí profesionální a vysoce kvalitní splnění Vámi zadaných požadavků.

  • Regionální a ekonomické poradenství pro všechny typy hospodářských sektorů (veřejný, podnikatelský i neziskový)
  • Výběr nejvhodnějších projektových záměrů a příprava rozvojových projektů včetně nalezení zdrojů pro jejich financování
  • Kompletní zpracování žádosti o dotace ze všech dostupných veřejných finančních zdrojů včetně potřebných náležitostí (studie proveditelnosti, cost-benefit analýza – CBA, další povinné přílohy…)
  • Zajištění expertních stanovisek od renomovaných odborníků z akademické sféry (životní prostředí, právo, ekonomie apod.) k posouzení realizovatelnosti a dopadů Vašich projektových záměrů
  • Územní průměty projektových záměrů a jejich kartografická vizualizace