Reference

Zadavatel: označit vše
obec
kraj
státní správa
podnikatel
nezisková organizace
Jihomoravský kraj
Město Choceň
Město Rudná
Město Letovice
ob
dobrovolný svazek obcí
místní akční skupina
Město Tišnov
Obec Pastviny
Statutární město Brno
Obec Opolany
Typ zakázky: označit vše
vzdělávání
strategické plánování
expertní poradenství
výzkum
projekty
vydavatelství
evaluace
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009-2005
2004-1994
Řadit podle:
Název Rok Zadavatel
Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2018 2019 Jihomoravský kraj Kraje

Popis: Předmětem díla je souhrnný analytický dokument z oblasti vývoje a prognózy zaměstnanosti Jihomoravského kraje s názvem „Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2018“, databáze dotazníkového šetření a časových řad, popřípadě další výstupy díla. Dílem se rozumí zejména:

1. vytvoření databáze dotazníkového šetření:

2. doplnění databáze časových řad vývoje počtu zaměstnanců podniků v okresech za rok 2018,

3. zhotovení analytického dokumentu Průzkum v těchto verzích:

4. zpracování průřezové PowerPoint prezentace zaměřené na nejdůležitější zjištění a výstupy průzkumu zaměstnanosti,

5. prezentování dokumentu Průzkum na maximálně dvou akcích (jednání nebo seminář) pořádaných objednatelem v Brně.

Zpracování projektu na tvorbu segmentových koncepčních materiálů města Česká Lípa 2017 Město Česká Lípa Obce

Zpracování projektu na tvorbu segmentových koncepčních materiálů města Česká Lípa v rámci výzvy č. 58 OP Zaměstnanost. Vytvořen pracovní návrh projektu včetně příloh rozvíjejících argumentaci ve vztahu k hodnotícím kritériím. Návrh byl upraven do podoby vhodné pro vložení do aplikace MS 2014+.

Hodnocení akcí Národního programu podpory cestovního ruchu za rok 2015 – podprogram Cestování dostupné všem (2. výzva) 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa

Hodnocení jednotlivých žádostí (celkem 14):

  • kontrola formálních náležitostí akcí,
  • kontrola přijatelnosti akcí,
  • hodnocení kvality akcí.
Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území JMK 2014―2015 Jihomoravský kraj Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území JMK (dále IPRZÚ) vznikl v rámci projektu „Vytvoření rámce nástrojů vedoucích ke zkvalitnění strategického plánování a k podpoře účasti veřejnosti na rozvoji Jihomoravského kraje“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00047 spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Cílem IPRZÚ je analyzovat klíčové problémy a procesy, které mají zásadní vliv na zaostávání území, a zaměřením návrhové části napomoci Jihomoravskému kraji v efektivním řízení a strategickému rozhodování o podpoře rozvoje území s propojením využitelnosti Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v novém programovém období 2014–2020.

Dokument se skládá ze tří částí:

Analytická část obsahuje zhodnocení současné situace jednotlivých znevýhodněných regionů, rozbor jejich potřeb a problémů. Jsou v ní uvedeny také návaznosti na strategické dokumenty na úrovni národní, krajské i mikroregionální.

V návrhové části je specifikován soubor obsahově a časově provázaných aktivit a projektových záměrů včetně odhadu jejich finanční náročnosti a vazeb na Integrovaný regionální operační program (IROP) a tematické operační programy (TOP). Důraz je kladen na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost.

Implementační část se týká mechanismů naplňování IPRZÚ, tedy nastavení způsobu realizace aktivit. Specifikuje konkrétní nástroje pro realizaci, vhodné způsoby spolupráce i mechanismy sledování a hodnocení naplňování IPRZÚ.

IPRZÚ jsou zpracovány pro devět vymezených znevýhodněných území – jedná se o správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Břeclav, Bučovice, Hodonín, Ivančice, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Veselí nad Moravou a Znojmo. Tato území byla definována na základě Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 (Priority 4). Znevýhodněné části kraje jsou chápány jako množina regionů zasažených různými problémy a „znevýhodněními“. Zahrnují tedy regiony strukturálně postižené, hospodářsky slabé či výrazně periferní.

Hodnocení kvality projektů v rámci výzvy pro předkládání projektů do IPRM Brna 2014 Statutární město Brno Obce
Výběr externích hodnotitelů Národního programu podpory cestovního ruchu a hodnocení žádostí o dotaci 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa

Cílem zakázky bylo provést kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti akce u žádostí o dotaci, které byly na MMR ČR doručeny žadateli o dotaci pro 1. výzvu v roce 2014 k Národnímu programu podpory cestovního ruchu.  Dále bylo provedeno hodnocení kvality akcí předložených v rámci 1. kola výzvy k Národnímu programu podpory cestovního ruchu, a to u žádostí o dotace, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti akce.

Hodnocení kvality projektů v rámci výzvy pro předkládání projektů do IPRM Brna 2013 Statutární město Brno Obce
ROVNĚ do práce! (OP LZZ) 2010 Krajská hospodářská komora jižní Moravy Podnikatelé Neziskové organizace
Schola naturalis (GG OP VK) 2010 ZŠ Ostrov u Macochy Obce Neziskové organizace
Zvýšení kvality řízení statutárního města Jihlavy – strategické plánování (OP LZZ) 2010 Statutární město Jihlava Obce
VW – Vzdělávání Wlach transport 2009 Wlach Transport, s.r.o. Podnikatelé
Projekt Rekonstrukce a modernizace penzionu Líšenský Dvůr – Program rozvoje venkova 2008 Líšenský Dvůr s.r.o. Podnikatelé
Rekonstrukce a modernizace koupaliště v areálu volnočasových aktivit Červená zahrada v Boskovicích 2007―2008 Město Boskovice Obce
Aktualizace ekonomických podkladů pro přípravu žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU pro období 2007-13 na realizaci projektu „Vybudování koupaliště a jeho ubytovacího zázemí v areálu Červená zahrada v Boskovicích“, Studie proveditelnosti pro projekt „Infrastruktura pro volný čas v Boskovicích“ 2007 Město Boskovice Obce
Poradenství při výběru projektových záměrů města Slavkov u Brna 2007 Město Slavkov u Brna Obce
Slavkov u Brna (Austerlitz) – mezinárodní centrum kulturně historického dědictví 2004 Město Slavkov u Brna Obce

– studie proveditelnosti, CBA analýza,žádost o finanční podporu z fondů EU cestou programu SROP

Projekt přijat k dalšímu projednávání na MMR.

Vaňkovka – centrum interaktivního vzdělávání (předběžná studie proveditelnosti pro projekt financovaný z fondů EU cestou programu SROP 2004 Občanské sdružení Vaňkovka Podnikatelé Neziskové organizace
Zařízení pro volnočasové aktivity pro občany města Boskovic a spádového region 2003 Město Boskovice Obce

Specifikace projektového záměru: Zařízení pro volnočasové aktivity pro občany města Boskovic a spádového regionu v oblasti cestovního ruchu  (příprava projektu pro financování z fondů EU)

Provozní areál firmy CROSS SPEED, s.r.o. v Branišovicích 2002 CROSS SPEED, s.r.o. Podnikatelé

program SAPARD

Nadstavba objektu školy – zázemí pro školu v přírodě 2002 Obec Hodov Obce Neziskové organizace

program SAPARD