Metodiky

TB030MMR002 - METODIKA2-Reseni_dusledku_FINAL Metodika předcházení a řešení důsledků zmenšování obcí a měst Obce Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Cílem metodiky je zformulovat opatření, která mohou státní správa a územní samosprávy činit pro řešení či předcházení zmenšování měst. Konkrétním typům opatření souvisejícím se zmenšováním měst jsou přiřazeny typové nástroje. V metodice jsou také uvedeny aktivity realizované v modelových městech, které slouží jako příklady dobré praxe.

Vzor citace: SVOBODOVÁ, Hana, BINEK, Jan, ŠERÝ, Ondřej, BÁRTA Daniel, CHMELAŘ, Roman, ŠILHAN, Zdeněk, GALVASOVÁ, Iva. Metodika předcházení a řešení důsledků zmenšování obcí a měst. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2015. 24. ISBN 978-80-905139-6-9.

TB030MMR002 - METODIKA1-Identif_pricin-FINAL Metodika identifikace příčin procesu zmenšování obcí a měst Obce Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Cílem metodiky je stanovit způsob určení zmenšujících se měst a jejich klasifikace dle intenzity zmenšování a vývoje v zázemí města a zformulovat postup pro určení hlavních příčin zmenšování obcí a měst.

Metodika bude především analytickým nástrojem pro regionální politiku na národní a místní úrovni při realizaci hlavních principů Strategie regionální politiky ČR na období 2014–2020.

Vzor citace: SVOBODOVÁ, Hana, BINEK, Jan, ŠERÝ, Ondřej, BÁRTA Daniel, CHMELAŘ, Roman, ŠILHAN, Zdeněk, GALVASOVÁ, Iva. Metodika identifikace příčin procesu zmenšování obcí a měst. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2015. 28 s. ISBN 978-80-905139-5-2.

Metodika OMEGA Metodika pro zlepšení komplexních podmínek realizace společných rozvojových aktivit (projektů) obcí a měst a zvýšení efektivity jejich spolupráce Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Metodika napomůže spolupracujícím subjektům lépe využít pozitivní efekty spolupráce, protože bude charakterizovat různé mechanismy, které je vhodné aplikovat v určitých situacích – typy spolupracujících subjektů, způsob jejich zapojení a vzájemné komunikace, prostorový dosah spolupráce apod. – a společnými projekty tak výrazněji přispívat k efektivnějšímu rozvoji celého území. Bude obsahovat tři moduly, které budou vycházet z odlišností a zároveň i doplňkovostí jednotlivých integr. nástrojů.

Vzor citace: BINEK, J., CHMELAŘ, R., SVOBODOVÁ, H., ŠILHAN, Z., GALVASOVÁ, I. Metodika pro zlepšení komplexních podmínek realizace společných rozvojových aktivit (projektů) obcí a měst a zvýšení efektivity jejich spolupráce (certifikovaná metodika – osvědčení MMR č. 009/2015). Brno: GaREP, spol. s r.o. 28 s., ISBN 978-80-905139-8-3. 

Metodika-spoluprace_venkov Přístupy k posílení spolupráce a synergie ve venkovských mikroregionech Obce Podnikatelé Neziskové organizace

Cílem metodiky je posílit rozvojové efekty venkovských mikroregionů a podpořit efektivnější uplatnění nástrojů rozvoje venkova. Metodika reaguje na nedoceněný význam spolupráce ve venkovském prostoru (platí to ovšem obecně) a rezervy ve fungování jednotlivých forem spolupráce se zapojením veřejné správy.

Metodika je určena pro využití dobrovolnými svazky obcí, místními akčními skupinami venkovskými obcemi a případně dalšímu formami spolupráce ve venkovském prostoru.

Vzor citace: BINEK, J., GALVASOVÁ, I., SVOBODOVÁ, H., CHABIČOVSKÁ, K., HOLEČEK, J. Přístupy k posílení spolupráce a synergie ve venkovských mikroregionech. Metodika s osvědčením č. 1/2012 o uznání uplatněné certifikované metodiky v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“ Brno: GaREP, spol. s r.o., 2012. 20 s. ISBN 978-80-905139-4-5.

Metodika-vymezovani Metodika RoIA – Přístupy k vymezování regionů vyžadujících specifickou podporu na krajské úrovni Kraje Státní správa

Cílem metodiky je popsat vhodné přístupy, které mohou kraje uplatnit k vymezování svých regionů vyžadujících specifickou podporu (dále také disparitních regionů), a to diferencovaně v závislosti na účelu, pro který jsou tyto regiony vymezovány. Smyslem je jednak identifikovat data relevantní pro vymezování těchto regionů, jednak specifikovat hlavní metody zpracování dat.

Metodika je určena pro využití zejména při tvorbě krajských strategických dokumentů (strategií a programů rozvoje), případně při další plánovací činnosti krajských úřadů. Jejími uživateli tedy mohou být jak veřejná správa (kraj), tak také různé subjekty, které se tvorbou strategických dokumentů pro veřejnou správu zabývají – rozvojové agentury, neziskové organizace, poradenské firmy a další.

Vzor citace: CHABIČOVSKÁ, K., GALVASOVÁ, I., BINEK, J., HOLEČEK, J., SVOBODOVÁ, H. Metodika RoIA – Přístupy k vymezování regionů vyžadujících specifickou podporu na krajské úrovni s osvědčením č. 15-ÚÚR-200-2012/03-WD-39-07-1 o uznání uplatněné certifikované metodiky v souladu s podmínkami Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Brno: GaREP, spol. s r.o. 2012. 20 s. ISBN 978-80-905139-2-1.

Metodika-implementace Metodika RoIA – Nastavení implementačních procesů koncepčních dokumentů na krajské a obecní úrovni s cílem snížení implementačních deficitů Obce Kraje Státní správa

Cílem metodiky je zlepšit tvorbu implementačních (realizačních) částí krajských a obecních koncepčních dokumentů a přispět tak zároveň ke snížení jejich implementačních deficitů, tzn. rozšířit možnosti uplatnění koncepčních dokumentů a zvýšit jejich praktickou použitelnost pro rozvoj svého území.

Metodika je určena pro využití zejména jednotlivými kraji a obcemi České republiky a případně i svazky obcí či místními akčními skupinami, které také často využívají své specifické koncepční dokumenty. Vedle toho je ale rozsah použití metodiky významně širší, a to zejména odbornými institucemi, jak ze soukromého, tak i neziskového sektoru, které se zabývají strategickým plánováním (např. regionální rozvojové agentury, poradenské společnosti, výzkumné organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace atd.).

Vzor citace: HOLEČEK, J., BINEK, J., GALVASOVÁ, I., CHABIČOVSKÁ, K., SVOBODOVÁ, H. Metodika RoIA – Nastavení implementačních procesů koncepčních dokumentů na krajské a obecní úrovni s cílem snížení implementačních deficitů s osvědčením č. 14-ÚÚR-200-2012/02-WD-39-07-1 o uznání uplatněné certifikované metodiky v souladu s podmínkamiRady pro výzkum, vývoj a inovace. Brno: GaREP, spol. s r.o. 2012. 28 s. ISBN 978-80-905139-3-8.

Metodika-planovani Metodika RoIA – Inovativní přístup k plánování rozvoje obcí Obce

Cílem metodiky je napomoci obcím v plánování a řízení rozvojových aktivit, a to z hlediska procesního i věcného. Metodika usiluje o optimalizaci základních plánovacích procesů obcí, objektivní zachycení situace v obci a identifikaci hlavních rozvojových problémů, zapojení všech relevantních subjektů do rozvoje obce, provázané uplatnění co největšího počtu rozvojových nástrojů, přiblížení základní plánovací terminologie na obecní úrovni.

Metodika je určena pro využití starosty obcí, členy obecních rad a zastupitelstev, členy komisí rady a výborů zastupitelstva obcí a také pro důležité aktéry rozvoje na obecní úrovni. Zaměřena je především na plánování v menších obcích, kde jsou rozvojové procesy a jejich řízení snadněji uchopitelné i bez speciálního odborného aparátu.

Vzor citace: BINEK, J., GALVASOVÁ, I., CHABIČOVSKÁ, K., HOLEČEK, J., SVOBODOVÁ, H. Metodika RoIA – Inovativní přístup k plánování rozvoje obcí s osvědčením č. 11-ÚÚR-175-2012/01-WD-39-07-1 o uznání uplatněné certifikované metodiky v souladu s podmínkami Rady pro výzkum, vývoj a inovace Brno: GaREP, spol. s r.o. 2012. 24 s. ISBN 978-80-905139-1-4.