Monografie

monografie garep final s obalkou Integrované nástroje rozvoje území: vývoj, současnost, nové impulzy Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Programové období Evropské unie 2014–2020 s sebou přináší řadu nových přístupů. Jednou z klíčových změn je posílení územní dimenze, tj. územního zacílení jednotlivých rozvojových nástrojů. Součástí územní dimenze je uplatnění tzv. integrovaných nástrojů, které slouží k provázanějšímu rozvoji městských i venkovských regionů.

Česká republika má pro programové období EU 2014–2020 stanoveny tři integrované nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ).

První dva uvedené nástroje vychází přímo z Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1303/2013 o společných ustanoveních evropských strukturálních a investičních fondů. Všechny nástroje jsou potom zakotveny v Dohodě o partnerství pro programové období 2014–2020 uzavřené mezi Českou republikou a Evropskou unií. Vlastní způsob uplatnění nástrojů je rozpracován v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (schválen usnesením vlády ČR č. 682 ze dne 27. srpna 2014, resp. verze 2 z vydané 10. listopadu 2015; dále „MPIN“). V MPIN je stanovena závazná struktura, obsah a mechanismy fungování nástrojů; nicméně plánování a realizace souvisejících či návazných aktivit spolupráce je na zvážení nositelů integrovaných nástrojů (místní akční skupiny v případě CLLD a města v případě ITI a IPRÚ) a aktérů působících na území integrovaných nástrojů.

Publikace soustřeďuje aktuální informace o integrovaných nástrojích. Jejím cílem je širší reflexe související problematiky a zamyšlení nad budoucím využitím integrovaných nástrojů.

První kapitola rekapituluje vývoj integrovaných přístupů a hodnotí jejich fungování. Ve druhé kapitole je zachycena situace ve vybraných státech EU a srovnání jednotlivých národních přístupů. Třetí kapitola charakterizuje přípravu integrovaných nástrojů v podmínkách České republiky, přibližuje nastavení těchto nástrojů a zachycuje způsoby jejich uplatnění. Ve čtvrté kapitole jsou zařazeny podněty a doporučení k dalšímu posílení integrovaných nástrojů a zejména k jejich využití na podporu spolupráce obcí.

Vzor citace: BINEK, J., CHMELAŘ, R., ŠILHAN, Z., SVOBODOVÁ, H., SYNKOVÁ, K., ŠERÝ, O., GALVASOVÁ, I, BÁRTA, D. Integrované nástroje rozvoje území: vývoj, současnost, nové impulzy. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2015. 1. vydání, 128 s., ISBN 978-80-905139-7-6.

Synergie Synergie ve venkovském prostoru Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Publikace byla vytvořena v rámci výzkumného úkolu Ministerstva zemědělství ČR s označením QH82249 „SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova“ řešeného týmem společnosti GaREP, spol. s r. o., v rámci Programu výzkumu v agrárním sektoru 2007–2012, jako čtvrtá a závěrečná ze série publikací rozvíjejících téma synergie.

Zaměřuje se na propojení hlavních témat a poznatků výzkumu s ohledem na „synergické“ působení aktérů rozvoje venkova. Jednou z nosných linií je pohled na venkov z hlediska jeho funkcí a vztahů mezi těmito funkcemi. Zdůrazňuje činnosti, u nichž je potřebné a také reálné rozvíjet synergické přístupy při realizaci rozvojových záměrů ve venkovském prostoru. Reflektuje při tom kompetence veřejné správy i dalších aktérů a zachycuje existující omezení spolupráce, včetně návrhů vybraných řešení.

Vzor citace: SVOBODOVÁ, H., KONEČNÝ, O., BINEK, J., CHABIČOVSKÁ, K., HOLEČEK, J., GALVASOVÁ, I., VĚŽNÍK, A., HYNEK, A. Synergie ve venkovském prostoru. 1. vyd. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011. 114 s. ISBN 978-80-904308-8-4.

Publikace_RIA Rozvojový interaktivní audit Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Publikace je závěrečným výstupem z řešení výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WD-39-07-1 s názvem „Rozvojový interaktivní audit“.

Shrnuje klíčové poznatky projektu týkající se procesu strategického plánování ve formě návodného hodnoticího přístupu. Byla koncipována tak, aby mohla sloužit nejen jako inspirace a zdroj nových informací, ale i jako určitá metodická opora při zlepšování plánovacích procesů. Struktura publikace vychází ze základních fází procesu strategického plánování.

Publikace je určena představitelům obcí, krajů i svazků obcí, úředníkům územních samosprávných celků a široké odborné veřejnosti zabývající se rozvojem obcí a regionů. Představuje modifikovaný přístup k plánování ve veřejné správě s důrazem na procesy na obecní a krajské úrovni.

Vzor citace: BINEK, J., GALVASOVÁ, I., CHABIČOVSKÁ, K., HOLEČEK, J., SVOBODOVÁ, H., HALÁSEK, D., NOVOSÁK, J. Rozvojový interaktivní audit. 1. vyd. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011. 150 s. ISBN 978-80-904308-9-1.

Synergie_Paradoxy Synergie ve venkovském prostoru – Paradoxy rozvoje venkova Obce Kraje Státní správa

Publikace Synergie ve venkovském prostoru – Paradoxy rozvoje venkova představuje třetí z řady monografií publikovaných v rámci výzkumného projektu pro Ministerstvo zemědělství ČR s označením QH82249 „SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova“ řešeného v letech 2008–2011.

Publikace si klade za cíl poukázat na paradoxy, resp. nelogické praktiky, které se ve venkovském prostoru odehrávají, a je směrována především k představitelům řídicích orgánů (ministerstev, krajských úřadů i venkovských obcí), kteří jsou nuceni se s těmito paradoxy vyrovnávat, ale mohou je také změnit.

Vzor citace: BINEK, J., SVOBODOVÁ, H., CHABIČOVSKÁ, K., HOLEČEK, J., GALVASOVÁ, I., MARTÉNEK, J. Synergie ve venkovském prostoru – Paradoxy rozvoje venkova. 1. vyd. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011. 64 s. ISBN 978-80-904308-6-0.

Obce_podnikatele Obce a regiony pro podnikatele & Podnikatelé pro obce a regiony Obce Podnikatelé

Publikace je jednou ze dvou závěrečných publikací výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR s označením WD-39-07-1 „Rozvojový interaktivní audit“. Je zpracována poměrně netradičně, protože je členěna do dvou základních částí, které jsou pojaty do jisté míry zrcadlově – a to nejen obrazně, ale i technickým řešením. Hlavní linií prolínající se knihou je téma spolupráce.

Část „Obce a regiony pro podnikatele“ je primárně určena zástupcům veřejné správy a přibližuje jim vybrané aspekty fungování podniků, možnosti podpory podnikání a zejména vhodné přístupy ke vtažení podnikatelů do plánování rozvoje a případně do navazujících rozvojových aktivit. Část „Podnikatelé pro obce a regiony“ podnikatelům přibližuje realitu fungování územní samosprávy v kontextu rozvoje podnikání a možnosti legitimního zapojení a spolupráce. Obě části se věcně doplňují – jednotlivá témata jsou podrobněji rozvedena vždy pouze v jedné z částí, ve druhé části jde o aplikaci pro danou cílovou skupinu.

Vzor citace: BINEK, J., KORÁB, V., GALVASOVÁ, I., HOLEČEK, J., BUMBEROVÁ, V., ROSENBERG, J., SVOBODOVÁ, H., HALÁSEK, D. Obce a regiony pro podnikatele & Podnikatelé pro obce a regiony. 1. vyd. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011. 120 s. ISBN 978-80-905139-0-7. 

Synergie_Pristupy Synergie ve venkovském prostoru – Přístupy k řešení problémů rozvoje venkovských obcí Obce Podnikatelé Neziskové organizace

Publikace Synergie ve venkovském prostoru – Přístupy k řešení problémů rozvoje venkovských obcí představuje druhou z řady monografií publikovaných v rámci výzkumného projektu pro Ministerstvo zemědělství ČR s označením QH82249 „SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova“ řešeného v letech 2008–2011.

Publikace si klade za cíl stát se oporou představitelů venkovských obcí při zvládání různých rozvojových problémů a při řízení rozvoje jejich obce.

Představuje hlavní oblasti, v nichž dochází ve venkovském prostoru ke kumulaci problémů. Poukazuje na důsledky těchto problémů a nabízí řadu opatření, doporučení a nápadů pro jejich řešení. U jednotlivých problémů jsou jako příklady dobré praxe představovány úspěšná rozvojová řešení.

Vzor citace: BINEK, J., SVOBODOVÁ, H., HOLEČEK, J., GALVASOVÁ, I., CHABIČOVSKÁ, K. Synergie ve venkovském prostoru – Přístupy k řešení problémů rozvoje venkovských obcí. 1. vyd. Brno: GaREP Publishing, 2010. 120 s. ISBN 978-80-904308-4-6.

Obec_souvislosti Obec a její rozvoj v širších souvislostech Obce

Publikace vznikla v rámci řešení výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR s označením WD-39-07-1 „Rozvojový interaktivní audit“. Zabývá se problematikou regionálních disparit, tzn. nevyvážeností v socioekonomické úrovni a rozvojových předpokladech území. Je určena zejména představitelům obcí a pracovníkům místní samosprávy.

Pro každé rozhodování je třeba mít vhodné a aktuální informace, přičemž jejich získání by nemělo být časově ani finančně zatěžující. Tato publikace si klade za cíl stručně přiblížit fungování obce a její rozvojový kontext, a zejména názornou formou poskytnout přehled základních informačních zdrojů ke všem rozvojovým oblastem obce. Údaje by měly přispět k formulaci rozvojových cílů a podpořit účinnost kroků k jejich naplnění.

Vzor citace: HOLEČEK, J., BINEK, J., GALVASOVÁ, I., CHABIČOVSKÁ, K., SVOBODOVÁ, H. Obec a její rozvoj v širších souvislostech. 1. vyd. Brno: GaREP Publishing, 2009. 98 s. ISBN 978-80-904308-2-2.

Synergie_Akteri Synergie ve venkovském prostoru – Aktéři a vybrané nástroje rozvoje Obce Kraje Státní správa

Publikace „Synergie ve venkovském prostoru – Aktéři a vybrané nástroje rozvoje“ představuje první z řady dílčích výstupů publikovaných v rámci výzkumného projektu pro Ministerstvo zemědělství ČR s označením QH82249 „SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova“ řešeného v letech 2008–2011.

Venkov je specifickým, různorodým společenským, ekonomickým, kulturním i ekologickým fenoménem. Odrazem pestrosti a mnohovrstevnatosti venkovského prostoru je stejně bohatý počet institucí, subjektů i individuí, ovlivňujících, rozvíjejících či řešících jeho jednotlivé problémy, aktivity či jevy. Rozhodujícím záměrem budoucího rozvoje venkova je zmírňování nepříznivých trendů, které oslabují jeho význam i roli v celkovém rozvoji společnosti (nežádoucí projevy vyklidňování venkova, zhoršování podmínek pro ekonomické i společensko-kulturní aktivity obyvatel, zhoršování kvality kulturní krajiny apod.). Nalézt možnosti účinného řešení nežádoucích problémů vyžaduje velmi dobrou znalost určujících poměrů venkova, poznání a adekvátní pochopení smyslu, fungování i účinků celého komplexu aktivit, realizovaných nejrůznějšími subjekty a aktéry. Na tomto základě je pak možno iniciovat a rozvíjet účinné formy spolupráce všech zainteresovaných aktérů a cestou synergických efektů naplňovat žádoucí cíle rozvoje venkova.

Účelem publikace je vytvoření strukturovaného a uspořádaného přístupu k vymezení venkova, poznání aktérů ovlivňujících rozvoj venkova a specifikace nástrojů vedoucích ke zlepšení podnikání v agrárním sektoru a kvality života na venkově. Důležitým záměrem je rozvinutí synergického přístupu umožňujícího zlepšení funkčnosti a provázání činností zainteresovaných institucí.

Vzor citace: BINEK, J., SVOBODOVÁ, H., HOLEČEK, J., GALVASOVÁ, I., CHABIČOVSKÁ, K. Synergie ve venkovském prostoru – Aktéři a nástroje rozvoje venkova. 1. vyd. Brno: GaREP Publishing, 2009. 96 s. ISBN 978-80-904308-0-8.

RIA_Pristupy Rozvojový interaktivní audit – Přístupy k řešení disparit Kraje Státní správa

Publikace vznikla v rámci řešení výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR s označením WD-39-07-1 „Rozvojový interaktivní audit“.

Shrnuje poznatky o disparitách a regionální politice v České republice i v Evropě. Přináší také ucelený pohled na způsoby vymezování problémových regionů (které jsou předpokladem úspěšného řešení disparit) na různých prostorových úrovních. Zabývá se i zdroji statistických dat a možnostmi a bariérami jejich využití.

Hlavním cílem této publikace je stručná a přehledná prezentace širšího obecného rámce problematiky regionálních disparit v podmínkách rozvoje regionů. V navazujících publikacích budou podrobněji analyzována dostupná data a rozpracovány vazby mezi aktéry v regionech a disponibilní nástroje regionální politiky včetně nových řešení. Jejich zastřešením bude publikace prezentující metodiku rozvojového interaktivního auditu jako inovativní nástroj, pomocí něhož budou moci představitelé municipalit a regionů zhodnotit situaci ve svém území a pochopit příčiny disparit v něm, a tak na tyto disparity účinně reagovat.

Vzor citace: CHABIČOVSKÁ, K., GALVASOVÁ, I., BINEK, J., HOLEČEK, J., PŘIBYLÍKOVÁ, A. Rozvojový interaktivní audit – Přístupy k řešení disparit. Brno: GaREP Publishing, 2009. 72 s. ISBN 978-80-904308-1-5.