Výzkum

Od roku 2004 se tým expertů firmy GaREP účastní aplikovaného výzkumu pro potřeby rozvoje regionů. V rámci řešení těchto výzkumných projektů bylo možné zúročit dlouhodobé zkušenosti a poznatky z expertního poradenství firmy, především v oblasti poznání specifik sociálně ekonomické situace v regionech, a uplatnit je v návrzích konkrétních řešení zjištěných problémů pro potřeby institucí veřejné správy (ministerstva, regiony, kraje, mikroregiony a obce) i pro podnikatelskou sféru.

Soustředěná pozornost je věnována problémům obcí, pro které zejména jsou tvořena konkrétní praktická řešení. Nové poznatky firma aplikuje v různých zakázkách spolupracujících subjektů (cílových skupin firmy). Za důležité je považována schopnost nalézat odpovědi právě na takové otázky, které trápí tyto subjekty. Zapojení do výzkumu umožňuje expertům firmy neustále zkvalitňovat svou činnost a lépe pomáhat všem, kteří se na firmu se svými požadavky obrátí.

Řešení výzkumných projektů také umožnilo týmu expertů rozvíjet stávající a nalézat nové metody zpracování dat i poznatků, dělat řadu vlastních terénních šetření umožňujících osobní kontakty s praxí a shromažďovat, zpracovávat i interpretovat soubory dat z různých zdrojů, reflektujících problematiku regionálního rozvoje.

Mezi stěžejní výzkumná témata společnosti patří:

  • Regionální politika a regionální rozvoj
  • Venkovský prostor a možnosti jeho rozvoje
  • Konkurenceschopnost lidských zdrojů
  • Socioekonomické aspekty cestovního ruchu