Podnikatelé

Společnost GaREP ve svých aktivitách dlouhodobě klade důraz na podnikatelský sektor a jeho rozvoj. Pro cílovou skupinu „podnikatelé“ nabízíme celou řadu možných služeb.

Poskytujeme odborné poradenství v oblasti strategického řízení a plánování společností a regionů, které v sobě zahrnují služby od základní kompetenční a organizační analýzy přes návrh možných kvalitativních i kvantitativních zlepšení až po samotnou jejich realizaci.

V oblasti přípravy projektů nabízíme realizaci všech souvisejících fází od vazeb na situaci a potřeby území, přes odborná stanoviska a zpracování kompletní škály podkladů po kompletaci a podání žádosti o dotaci z veřejných zdrojů.

V neposlední řadě nabízíme mnoho dalších velmi různorodých služeb pro podnikatele, které mohou spočívat v organizaci různých terénních šetření nebo expertních stanovisek z různých oborů řešení např. v oblasti cestovního ruchu, brownfields, rozvoje lidských zdrojů, vzdělávacího systému a mnoho dalších.

Nabídka služeb:

  • Regionální a ekonomické poradenství pro podnikatelský sektor se zaměřením na rozvoj společnosti (analýza kompetencí, organizační analýza, rozvoj lidských zdrojů…)
  • Výběr projektových záměrů a příprava rozvojových projektů včetně nalezení zdrojů pro jejich financování
  • Kompletní zpracování žádosti o dotace z veřejných finančních zdrojů včetně všech jejich náležitostí (studie proveditelnosti, cost-benefit analýza – CBA, další povinné přílohy…)
  • Územní průměty projektových záměrů a jejich kartografická vizualizace
  • Organizace terénních průzkumů zaměřených na průmysl, podnikání, trh práce, vzdělanost, cestovní ruch a rozvoj území
  • Zajištění expertních stanovisek od renomovaných odborníků z akademické sféry k posouzení realizovatelnosti a dopadů projektových záměrů
  • Socioekonomická analýza ploch a objektů brownfields a návrhy jejich znovu využití
  • Studie provázanosti vzdělávacího systému a trhu práce v regionech