Reference

Zadavatel: označit vše
obec
kraj
státní správa
podnikatel
nezisková organizace
Jihomoravský kraj
Město Choceň
Město Rudná
Město Letovice
ob
dobrovolný svazek obcí
místní akční skupina
Město Tišnov
Obec Pastviny
Statutární město Brno
Obec Opolany
Typ zakázky: označit vše
vzdělávání
strategické plánování
expertní poradenství
výzkum
projekty
vydavatelství
evaluace
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009-2005
2004-1994
Řadit podle:
Název Rok Zadavatel
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ 2016 MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ Obce Podnikatelé Neziskové organizace

Cílem zakázky bylo zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020.

Nový jaderný zdroj v lokalitě EDU – Socioekonomická studie rozvoje regionu 2016 Amec Foster Wheeler Obce Podnikatelé

Socioekonomická studie rozvoje regionu vyhodnocuje sociální a ekonomické dopady výstavby a provozu 5. a 6. bloku jaderné elektrárny Dukovany (NJZ EDU).

Byla posuzována varianta výstavby a uvedení do provozu 5. bloku EDU v období kolem roku 2035 a 6. bloku EDU do roku 2045 a ukončení činnosti stávajících 4 bloků EDU mezi roky 2035–2045.

U jednotlivých témat byly konfrontovány následující situace:

  • současný stav,
  • předpokládaný vývoj v průběhu výstavby a
  • předpokládaný vývoj po zahájení činnosti nových bloků a ukončení činnosti stávajících bloků.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horňácko a Ostrožsko pro období 2014–2020 2016 Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko Obce Podnikatelé Neziskové organizace

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horňácko a Ostrožsko pro období 2014–2020 (SCLLD) má čtyři základní části:

1)      Popis území a zdůvodnění výběru – základní rámec fungování MAS

2)      Analytická část – zachycení situace v území

3)      Strategická část – stanovení směřování rozvoje a způsobů naplňování rozvoje

4)      Implementační část – stanovení mechanismů a podpory naplňování SCLLD a vazeb mezi programovými rámci

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území JMK 2014―2015 Jihomoravský kraj Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území JMK (dále IPRZÚ) vznikl v rámci projektu „Vytvoření rámce nástrojů vedoucích ke zkvalitnění strategického plánování a k podpoře účasti veřejnosti na rozvoji Jihomoravského kraje“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00047 spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Cílem IPRZÚ je analyzovat klíčové problémy a procesy, které mají zásadní vliv na zaostávání území, a zaměřením návrhové části napomoci Jihomoravskému kraji v efektivním řízení a strategickému rozhodování o podpoře rozvoje území s propojením využitelnosti Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v novém programovém období 2014–2020.

Dokument se skládá ze tří částí:

Analytická část obsahuje zhodnocení současné situace jednotlivých znevýhodněných regionů, rozbor jejich potřeb a problémů. Jsou v ní uvedeny také návaznosti na strategické dokumenty na úrovni národní, krajské i mikroregionální.

V návrhové části je specifikován soubor obsahově a časově provázaných aktivit a projektových záměrů včetně odhadu jejich finanční náročnosti a vazeb na Integrovaný regionální operační program (IROP) a tematické operační programy (TOP). Důraz je kladen na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost.

Implementační část se týká mechanismů naplňování IPRZÚ, tedy nastavení způsobu realizace aktivit. Specifikuje konkrétní nástroje pro realizaci, vhodné způsoby spolupráce i mechanismy sledování a hodnocení naplňování IPRZÚ.

IPRZÚ jsou zpracovány pro devět vymezených znevýhodněných území – jedná se o správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Břeclav, Bučovice, Hodonín, Ivančice, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Veselí nad Moravou a Znojmo. Tato území byla definována na základě Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 (Priority 4). Znevýhodněné části kraje jsou chápány jako množina regionů zasažených různými problémy a „znevýhodněními“. Zahrnují tedy regiony strukturálně postižené, hospodářsky slabé či výrazně periferní.

Vzdělávací kurz „Teorie strategického plánování ve veřejné správě“ 2013 Profaktum, s.r.o. Podnikatelé

V prosinci 2013 se uskutečnil jednodenní vzdělávací kurz „Teorie strategického plánování ve veřejné správě“. Byl uspořádán pro pracovníky společnosti zabývající se strategickým plánováním, tj. pro současné i budoucí zpracovatele strategických dokumentů. V rámci kurzu byly probírány obecné principy strategického řízení a plánování, principy tvorby analytické i návrhové části dokumentů, způsoby zapojování aktérů do procesu strategického plánování (včetně komunikace zpracovatele se zadavatelem), proces naplňování strategických dokumentů a přístupy k jejich monitoringu a hodnocení. Přednášky byly doplněny o praktické aplikace prezentovaných skutečností a o příklady dobré i špatné praxe.

Synergie v přístupu k rozvoji venkova: návrh strukturovaného komplexu postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na venkově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj 2008―2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Cílem tohoto projektu bylo vypracovat strukturované a účelově uspořádané soubory opatření a nástrojů prokazatelně vedoucí ke zlepšení podmínek pro kvalitní život na venkově, k rozvinutí možností podnikání v agrárním sektoru při zlepšení dopadu hospodářských činností na krajinu.

Výsledkem předkládaného projektu je soubor metodických doporučení (nástrojů, opatření a přístupů) pro oživení hospodářských, sídelních a environmentálních funkcí venkova v souladu s principy trvalé udržitelnosti. Doporučení vycházejí z identifikace vzájemných vazeb a možností pozitivního rozvoje vztahu mezi hlavními činiteli v oblasti rozvoje venkova, tj. zejména mezi významnými institucemi, představiteli obcí a podnikateli působícími ve venkovském prostoru.

V rámci projektu bylo provedeno dotazníkové šetření s 1 070 obyvateli regionu Boskovicko. Byly uspořádány čtyři odborné workshopy s aktéry rozvoje venkova. Byly vydávány čtyři odborné monografie „Synergie ve venkovském prostoru“ s dílčími výsledky výzkumu, které jsou distribuovány relevantním aktérům rozvoje venkova.

Rozvojový interaktivní audit – metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech 2007―2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Projekt „Rozvojový interaktivní audit“ si kladl za cíl vypracovat metodiku umožňující regionálním aktérům ve vzájemné součinnosti uspořádat jejich přístup k poznání a pochopení významu regionálních disparit a nastavit vhodné nástroje regionální politiky umožňující žádoucím způsobem dynamizovat rozvoj regionu.

Významnou součástí řešení projektu byla analýza stavu strategického plánování a řízení na úrovni obcí a krajů. Byly analyzovány strategie a programy rozvoje krajů a hodnoceny jejich implementační mechanismy.

Výsledná přístup rozvojového interaktivního auditu stanoví fáze, složky a hlavní oblasti rozvojového interaktivního auditu jako metodického nástroje, efektivně podporujícího regionální rozvoj. Byly navrženy inovace procesu strategického plánování a řízení rozvoje.

V rámci projektu vznikly 4 monografie věnované podpoře regionálního rozvoje, řada odborných článku a 3 certifikované metodiky (metodiky č. 111-ÚÚR-175-2012/01-WD-39-07-1 „RoIA – Inovativní přístup k plánování rozvoje obcí“, č. 14-ÚÚR-200-2012/02-WD-39-07-1 „RoIA – Nastavení implementačních procesů koncepčních dokumentů na krajské a obecní úrovni s cílem snížení implementačních deficitů“, č. 15-ÚÚR-200-2012/03-WD-39-07-1 „RoIA – Přístupy k vymezování regionů vyžadujících specifickou podporu na krajské úrovni“.

Od roku 2010 se projekt v rámci schváleného rozšíření věnoval možnostem podpory ekonomického rozvoje na krajské a obecní úrovni ze strany veřejné správy. V rámci tohoto rozšíření bylo zkoumáno fungování infrastruktury na podporu podnikání, možnosti spolupráce podnikatelů a územní samosprávy a možnosti aktivizace podnikatelského potenciálu.

ROVNĚ do práce! (OP LZZ) 2010 Krajská hospodářská komora jižní Moravy Podnikatelé Neziskové organizace
VW – Vzdělávání Wlach transport 2009 Wlach Transport, s.r.o. Podnikatelé
Expertní stanovisko k posouzení podmínek pro realizaci podnikatelské zóny CTPark Brno South v katastru města Šlapanice 2008 CTP Invest Podnikatelé
Projekt Rekonstrukce a modernizace penzionu Líšenský Dvůr – Program rozvoje venkova 2008 Líšenský Dvůr s.r.o. Podnikatelé
Venkovský prostor a jeho oživení – specifické místní zdroje a možnosti jejich využití a specifické místní problémy a možnosti jejich řešení – aplikace v regionu NUTS 2 Jihovýchod 2004―2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace
Spolupráce obcí jako faktor rozvoje – efektivnost a formy spolupráce obcí při přípravě a zabezpečení rozvojových projektů – aplikace v regionu NUTS 2 Jihovýchod 2005―2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace
Vaňkovka – centrum interaktivního vzdělávání (předběžná studie proveditelnosti pro projekt financovaný z fondů EU cestou programu SROP 2004 Občanské sdružení Vaňkovka Podnikatelé Neziskové organizace
Provozní areál firmy CROSS SPEED, s.r.o. v Branišovicích 2002 CROSS SPEED, s.r.o. Podnikatelé

program SAPARD

Rozbor disponibilního pracovního potenciálu ČKD Blansko 1995 vedení ČKD Blansko Podnikatelé