Publikační činnost

Monografie

monografie garep final s obalkou Integrované nástroje rozvoje území: vývoj, současnost, nové impulzy Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Programové období Evropské unie 2014–2020 s sebou přináší řadu nových přístupů. Jednou z klíčových změn je posílení územní dimenze, tj. územního zacílení jednotlivých rozvojových nástrojů. Součástí územní dimenze je uplatnění tzv. integrovaných nástrojů, které slouží k provázanějšímu rozvoji městských i venkovských regionů.

Česká republika má pro programové období EU 2014–2020 stanoveny tři integrované nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ).

První dva uvedené nástroje vychází přímo z Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1303/2013 o společných ustanoveních evropských strukturálních a investičních fondů. Všechny nástroje jsou potom zakotveny v Dohodě o partnerství pro programové období 2014–2020 uzavřené mezi Českou republikou a Evropskou unií. Vlastní způsob uplatnění nástrojů je rozpracován v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (schválen usnesením vlády ČR č. 682 ze dne 27. srpna 2014, resp. verze 2 z vydané 10. listopadu 2015; dále „MPIN“). V MPIN je stanovena závazná struktura, obsah a mechanismy fungování nástrojů; nicméně plánování a realizace souvisejících či návazných aktivit spolupráce je na zvážení nositelů integrovaných nástrojů (místní akční skupiny v případě CLLD a města v případě ITI a IPRÚ) a aktérů působících na území integrovaných nástrojů.

Publikace soustřeďuje aktuální informace o integrovaných nástrojích. Jejím cílem je širší reflexe související problematiky a zamyšlení nad budoucím využitím integrovaných nástrojů.

První kapitola rekapituluje vývoj integrovaných přístupů a hodnotí jejich fungování. Ve druhé kapitole je zachycena situace ve vybraných státech EU a srovnání jednotlivých národních přístupů. Třetí kapitola charakterizuje přípravu integrovaných nástrojů v podmínkách České republiky, přibližuje nastavení těchto nástrojů a zachycuje způsoby jejich uplatnění. Ve čtvrté kapitole jsou zařazeny podněty a doporučení k dalšímu posílení integrovaných nástrojů a zejména k jejich využití na podporu spolupráce obcí.

Vzor citace: BINEK, J., CHMELAŘ, R., ŠILHAN, Z., SVOBODOVÁ, H., SYNKOVÁ, K., ŠERÝ, O., GALVASOVÁ, I, BÁRTA, D. Integrované nástroje rozvoje území: vývoj, současnost, nové impulzy. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2015. 1. vydání, 128 s., ISBN 978-80-905139-7-6.

Synergie Synergie ve venkovském prostoru Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Publikace byla vytvořena v rámci výzkumného úkolu Ministerstva zemědělství ČR s označením QH82249 „SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova“ řešeného týmem společnosti GaREP, spol. s r. o., v rámci Programu výzkumu v agrárním sektoru 2007–2012, jako čtvrtá a závěrečná ze série publikací rozvíjejících téma synergie.

Zaměřuje se na propojení hlavních témat a poznatků výzkumu s ohledem na „synergické“ působení aktérů rozvoje venkova. Jednou z nosných linií je pohled na venkov z hlediska jeho funkcí a vztahů mezi těmito funkcemi. Zdůrazňuje činnosti, u nichž je potřebné a také reálné rozvíjet synergické přístupy při realizaci rozvojových záměrů ve venkovském prostoru. Reflektuje při tom kompetence veřejné správy i dalších aktérů a zachycuje existující omezení spolupráce, včetně návrhů vybraných řešení.

Vzor citace: SVOBODOVÁ, H., KONEČNÝ, O., BINEK, J., CHABIČOVSKÁ, K., HOLEČEK, J., GALVASOVÁ, I., VĚŽNÍK, A., HYNEK, A. Synergie ve venkovském prostoru. 1. vyd. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011. 114 s. ISBN 978-80-904308-8-4.

Publikace_RIA Rozvojový interaktivní audit Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Publikace je závěrečným výstupem z řešení výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WD-39-07-1 s názvem „Rozvojový interaktivní audit“.

Shrnuje klíčové poznatky projektu týkající se procesu strategického plánování ve formě návodného hodnoticího přístupu. Byla koncipována tak, aby mohla sloužit nejen jako inspirace a zdroj nových informací, ale i jako určitá metodická opora při zlepšování plánovacích procesů. Struktura publikace vychází ze základních fází procesu strategického plánování.

Publikace je určena představitelům obcí, krajů i svazků obcí, úředníkům územních samosprávných celků a široké odborné veřejnosti zabývající se rozvojem obcí a regionů. Představuje modifikovaný přístup k plánování ve veřejné správě s důrazem na procesy na obecní a krajské úrovni.

Vzor citace: BINEK, J., GALVASOVÁ, I., CHABIČOVSKÁ, K., HOLEČEK, J., SVOBODOVÁ, H., HALÁSEK, D., NOVOSÁK, J. Rozvojový interaktivní audit. 1. vyd. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011. 150 s. ISBN 978-80-904308-9-1.

Synergie_Paradoxy Synergie ve venkovském prostoru – Paradoxy rozvoje venkova Obce Kraje Státní správa

Publikace Synergie ve venkovském prostoru – Paradoxy rozvoje venkova představuje třetí z řady monografií publikovaných v rámci výzkumného projektu pro Ministerstvo zemědělství ČR s označením QH82249 „SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova“ řešeného v letech 2008–2011.

Publikace si klade za cíl poukázat na paradoxy, resp. nelogické praktiky, které se ve venkovském prostoru odehrávají, a je směrována především k představitelům řídicích orgánů (ministerstev, krajských úřadů i venkovských obcí), kteří jsou nuceni se s těmito paradoxy vyrovnávat, ale mohou je také změnit.

Vzor citace: BINEK, J., SVOBODOVÁ, H., CHABIČOVSKÁ, K., HOLEČEK, J., GALVASOVÁ, I., MARTÉNEK, J. Synergie ve venkovském prostoru – Paradoxy rozvoje venkova. 1. vyd. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011. 64 s. ISBN 978-80-904308-6-0.

Synergie_Akteri Synergie ve venkovském prostoru – Aktéři a vybrané nástroje rozvoje Obce Kraje Státní správa

Publikace „Synergie ve venkovském prostoru – Aktéři a vybrané nástroje rozvoje“ představuje první z řady dílčích výstupů publikovaných v rámci výzkumného projektu pro Ministerstvo zemědělství ČR s označením QH82249 „SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova“ řešeného v letech 2008–2011.

Venkov je specifickým, různorodým společenským, ekonomickým, kulturním i ekologickým fenoménem. Odrazem pestrosti a mnohovrstevnatosti venkovského prostoru je stejně bohatý počet institucí, subjektů i individuí, ovlivňujících, rozvíjejících či řešících jeho jednotlivé problémy, aktivity či jevy. Rozhodujícím záměrem budoucího rozvoje venkova je zmírňování nepříznivých trendů, které oslabují jeho význam i roli v celkovém rozvoji společnosti (nežádoucí projevy vyklidňování venkova, zhoršování podmínek pro ekonomické i společensko-kulturní aktivity obyvatel, zhoršování kvality kulturní krajiny apod.). Nalézt možnosti účinného řešení nežádoucích problémů vyžaduje velmi dobrou znalost určujících poměrů venkova, poznání a adekvátní pochopení smyslu, fungování i účinků celého komplexu aktivit, realizovaných nejrůznějšími subjekty a aktéry. Na tomto základě je pak možno iniciovat a rozvíjet účinné formy spolupráce všech zainteresovaných aktérů a cestou synergických efektů naplňovat žádoucí cíle rozvoje venkova.

Účelem publikace je vytvoření strukturovaného a uspořádaného přístupu k vymezení venkova, poznání aktérů ovlivňujících rozvoj venkova a specifikace nástrojů vedoucích ke zlepšení podnikání v agrárním sektoru a kvality života na venkově. Důležitým záměrem je rozvinutí synergického přístupu umožňujícího zlepšení funkčnosti a provázání činností zainteresovaných institucí.

Vzor citace: BINEK, J., SVOBODOVÁ, H., HOLEČEK, J., GALVASOVÁ, I., CHABIČOVSKÁ, K. Synergie ve venkovském prostoru – Aktéři a nástroje rozvoje venkova. 1. vyd. Brno: GaREP Publishing, 2009. 96 s. ISBN 978-80-904308-0-8.

RIA_Pristupy Rozvojový interaktivní audit – Přístupy k řešení disparit Kraje Státní správa

Publikace vznikla v rámci řešení výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR s označením WD-39-07-1 „Rozvojový interaktivní audit“.

Shrnuje poznatky o disparitách a regionální politice v České republice i v Evropě. Přináší také ucelený pohled na způsoby vymezování problémových regionů (které jsou předpokladem úspěšného řešení disparit) na různých prostorových úrovních. Zabývá se i zdroji statistických dat a možnostmi a bariérami jejich využití.

Hlavním cílem této publikace je stručná a přehledná prezentace širšího obecného rámce problematiky regionálních disparit v podmínkách rozvoje regionů. V navazujících publikacích budou podrobněji analyzována dostupná data a rozpracovány vazby mezi aktéry v regionech a disponibilní nástroje regionální politiky včetně nových řešení. Jejich zastřešením bude publikace prezentující metodiku rozvojového interaktivního auditu jako inovativní nástroj, pomocí něhož budou moci představitelé municipalit a regionů zhodnotit situaci ve svém území a pochopit příčiny disparit v něm, a tak na tyto disparity účinně reagovat.

Vzor citace: CHABIČOVSKÁ, K., GALVASOVÁ, I., BINEK, J., HOLEČEK, J., PŘIBYLÍKOVÁ, A. Rozvojový interaktivní audit – Přístupy k řešení disparit. Brno: GaREP Publishing, 2009. 72 s. ISBN 978-80-904308-1-5.

Prumysl_CR Průmysl cestovního ruchu Obce Kraje Státní správa

Tato publikace byla vytvořena pro projekt „Odborná školení a vzdělávání pracovníků územní veřejné správy pro oblast cestovního ruchu“ CZ.04.1.03/4.2.00.1/0002 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), Opatření 4.2, Specifické vzdělávání.

Je strukturována do tří základních bloků. První z nich se věnuje cestovnímu ruchu v širších souvislostech, charakterizuje jej jako svébytné hospodářské odvětví existující a rozvíjející se v daném vnějším kontextu a nabývající rozličných podob a forem dle vnějších podmínek. Druhý blok publikace se detailně věnuje jednotlivým složkám a procesům odvětví cestovního ruchu, a to z pohledu dovnitř odvětví (atraktivity, typy cestovního ruchu, infrastruktura služby, management, marketing). Třetí blok vychází vstříc potřebám veřejné správy a nabízí logicky strukturovaný a prakticky uchopitelný soubor znalostí o zapojení jednotlivých kompetenčních úrovní subjektů veřejné správy a dalších subjektů do rozvoje odvětví cestovního ruchu a o disponibilních nástrojích, jejich tvorbě a využití.

Vzor citace: GALVASOVÁ, I., BINEK, J., HOLEČEK, J., CHABIČOVSKÁ, K., SZCZYRBA, Z. a kol. Průmysl cestovního ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2008. 264 s. ISBN 978-80-87147-06-1.

Venkovsky_prostor Venkovský prostor a jeho oživení Obce Kraje Státní správa

Publikace shrnuje základní teoreticko-metodologické poznatky výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR WB-29-04 Venkovský prostor a jeho oživení, realizovaného v letech 2004–2006.

Publikace se s využitím víceoborového pohledu zabývá několika základními oblastmi rozvoje venkova – zejména socioekonomickým rozvojem, lidskými zdroji, dopravou, postavením zemědělství a významem krajiny, hospodařením obcí; analyzuje existující problémy a nastiňuje vybrané přístupy k jejich řešení. Důraz je kladen na poznání vnitřních diferencí venkova a na objektivizaci hodnocení situace venkovských obcí. Obsahuje několik nových metodických přístupů, které umožňují lepší poznání a srovnatelnost situace v jednotlivých obcích, a vytváří argumentační základ pro koncepční řešení problémů. Nastiňuje rozvojové souvislosti mezi venkovem a městy, formuluje možné strategické přístupy k rozvoji venkova a věnuje pozornost několika významným rozvojovým nástrojům, které mohou přispět k oživení venkovského prostoru.

Vzor citace: BINEK, J., GALVASOVÁ, I., TOUŠEK, V., VĚŽNÍK, A., KUNC, J., SEIDENGLANZ, D., HALÁSEK, D., ŘEHÁK, S. Venkovský prostor a jeho oživení. 1. vyd. Brno: Georgetown, 2007. 140 s. ISBN 80-251-19-5.

Metodiky

TB030MMR002 - METODIKA2-Reseni_dusledku_FINAL Metodika předcházení a řešení důsledků zmenšování obcí a měst Obce Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Cílem metodiky je zformulovat opatření, která mohou státní správa a územní samosprávy činit pro řešení či předcházení zmenšování měst. Konkrétním typům opatření souvisejícím se zmenšováním měst jsou přiřazeny typové nástroje. V metodice jsou také uvedeny aktivity realizované v modelových městech, které slouží jako příklady dobré praxe.

Vzor citace: SVOBODOVÁ, Hana, BINEK, Jan, ŠERÝ, Ondřej, BÁRTA Daniel, CHMELAŘ, Roman, ŠILHAN, Zdeněk, GALVASOVÁ, Iva. Metodika předcházení a řešení důsledků zmenšování obcí a měst. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2015. 24. ISBN 978-80-905139-6-9.

TB030MMR002 - METODIKA1-Identif_pricin-FINAL Metodika identifikace příčin procesu zmenšování obcí a měst Obce Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Cílem metodiky je stanovit způsob určení zmenšujících se měst a jejich klasifikace dle intenzity zmenšování a vývoje v zázemí města a zformulovat postup pro určení hlavních příčin zmenšování obcí a měst.

Metodika bude především analytickým nástrojem pro regionální politiku na národní a místní úrovni při realizaci hlavních principů Strategie regionální politiky ČR na období 2014–2020.

Vzor citace: SVOBODOVÁ, Hana, BINEK, Jan, ŠERÝ, Ondřej, BÁRTA Daniel, CHMELAŘ, Roman, ŠILHAN, Zdeněk, GALVASOVÁ, Iva. Metodika identifikace příčin procesu zmenšování obcí a měst. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2015. 28 s. ISBN 978-80-905139-5-2.

Metodika OMEGA Metodika pro zlepšení komplexních podmínek realizace společných rozvojových aktivit (projektů) obcí a měst a zvýšení efektivity jejich spolupráce Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Metodika napomůže spolupracujícím subjektům lépe využít pozitivní efekty spolupráce, protože bude charakterizovat různé mechanismy, které je vhodné aplikovat v určitých situacích – typy spolupracujících subjektů, způsob jejich zapojení a vzájemné komunikace, prostorový dosah spolupráce apod. – a společnými projekty tak výrazněji přispívat k efektivnějšímu rozvoji celého území. Bude obsahovat tři moduly, které budou vycházet z odlišností a zároveň i doplňkovostí jednotlivých integr. nástrojů.

Vzor citace: BINEK, J., CHMELAŘ, R., SVOBODOVÁ, H., ŠILHAN, Z., GALVASOVÁ, I. Metodika pro zlepšení komplexních podmínek realizace společných rozvojových aktivit (projektů) obcí a měst a zvýšení efektivity jejich spolupráce (certifikovaná metodika – osvědčení MMR č. 009/2015). Brno: GaREP, spol. s r.o. 28 s., ISBN 978-80-905139-8-3. 

Metodika-vymezovani Metodika RoIA – Přístupy k vymezování regionů vyžadujících specifickou podporu na krajské úrovni Kraje Státní správa

Cílem metodiky je popsat vhodné přístupy, které mohou kraje uplatnit k vymezování svých regionů vyžadujících specifickou podporu (dále také disparitních regionů), a to diferencovaně v závislosti na účelu, pro který jsou tyto regiony vymezovány. Smyslem je jednak identifikovat data relevantní pro vymezování těchto regionů, jednak specifikovat hlavní metody zpracování dat.

Metodika je určena pro využití zejména při tvorbě krajských strategických dokumentů (strategií a programů rozvoje), případně při další plánovací činnosti krajských úřadů. Jejími uživateli tedy mohou být jak veřejná správa (kraj), tak také různé subjekty, které se tvorbou strategických dokumentů pro veřejnou správu zabývají – rozvojové agentury, neziskové organizace, poradenské firmy a další.

Vzor citace: CHABIČOVSKÁ, K., GALVASOVÁ, I., BINEK, J., HOLEČEK, J., SVOBODOVÁ, H. Metodika RoIA – Přístupy k vymezování regionů vyžadujících specifickou podporu na krajské úrovni s osvědčením č. 15-ÚÚR-200-2012/03-WD-39-07-1 o uznání uplatněné certifikované metodiky v souladu s podmínkami Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Brno: GaREP, spol. s r.o. 2012. 20 s. ISBN 978-80-905139-2-1.

Metodika-implementace Metodika RoIA – Nastavení implementačních procesů koncepčních dokumentů na krajské a obecní úrovni s cílem snížení implementačních deficitů Obce Kraje Státní správa

Cílem metodiky je zlepšit tvorbu implementačních (realizačních) částí krajských a obecních koncepčních dokumentů a přispět tak zároveň ke snížení jejich implementačních deficitů, tzn. rozšířit možnosti uplatnění koncepčních dokumentů a zvýšit jejich praktickou použitelnost pro rozvoj svého území.

Metodika je určena pro využití zejména jednotlivými kraji a obcemi České republiky a případně i svazky obcí či místními akčními skupinami, které také často využívají své specifické koncepční dokumenty. Vedle toho je ale rozsah použití metodiky významně širší, a to zejména odbornými institucemi, jak ze soukromého, tak i neziskového sektoru, které se zabývají strategickým plánováním (např. regionální rozvojové agentury, poradenské společnosti, výzkumné organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace atd.).

Vzor citace: HOLEČEK, J., BINEK, J., GALVASOVÁ, I., CHABIČOVSKÁ, K., SVOBODOVÁ, H. Metodika RoIA – Nastavení implementačních procesů koncepčních dokumentů na krajské a obecní úrovni s cílem snížení implementačních deficitů s osvědčením č. 14-ÚÚR-200-2012/02-WD-39-07-1 o uznání uplatněné certifikované metodiky v souladu s podmínkamiRady pro výzkum, vývoj a inovace. Brno: GaREP, spol. s r.o. 2012. 28 s. ISBN 978-80-905139-3-8.

Sborníky

Obce Kraje Státní správa Neziskové organizace

Svobodová, H., Chabičovská, K. (eds.) Sborník příspěvků z konference „Teorie a metody uplatnitelné v praxi“ uskutečněné 2. 12. 2010 ve Křtinách [CD-ROM]. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-904308-5-3.

Sborník shrnuje příspěvky a vybrané prezentace z konference „Teorie a metody uplatnitelné v praxi regionálního rozvoje“, konané dne 2. 12. 2010 ve Křtinách. Tato konference je v pořadí druhá, která byla uspořádána společností GaREP, spol. s r. o. v rámci řešení výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR WD-39-07-1 Rozvojový interaktivní audit.

Účelem konference bylo konfrontovat různé pohledy odborné veřejnosti na metody a postupy užívané při plánování či realizaci rozvoje regionů. Za účasti odborníků z veřejné, akademické i soukromé sféry byly diskutovány vybrané teoreticko-metodologické aspekty regionálního rozvoje – a to nejen z pohledu teoretického, ale také v souvislosti s jejich uplatňováním v praxi. Pozornost byla věnována také některým specifikům regionálního rozvoje venkovského prostoru.

Obce Kraje Státní správa

Svobodová, H., Galvasová, I. (eds.) Regionální politika v ČR: Efekty a nové výzvy. Brno: GaREP Publishing, 2009. ISBN 978-80-904308-3-9.

Mezinárodní konference pořádaná firmou GaREP, spol. s r.o. ve dnech 5.-6. května 2009 v Jihlavě jako přispění k rozvoji regionů a regionální politiky při příležitosti výročí 15 let působení v dané oblasti. Záštitu nad konferencí převzali náměstek ministra pro místní rozvoj ČR pro regionální, územní a bytovou politiku Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., ředitel Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR RNDr. Josef Postránecký a primátor statutárního města Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal.

Věcné zaměření konference se nacházelo na pomezí teorie a praxe a jejím cílem bylo konfrontovat různé pohledy odborné veřejnosti na rozvoj regionů s konkrétními příklady úspěšných i neúspěšných rozvojových aktivit.

Hlavními tématy konference byly:

  • Účinnost a účelnost současné regionální politiky
  • Současné a budoucí potřeby rozvoje regionů a možnosti jejich podpory
  • Kvalifikovanost a součinnost lidí v regionech jako faktor rozvoje
  • Přínos dosavadních prací firmy GaREP pro regionální rozvoj

Odborné články

Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Binek, J., Chmelař, R., Opravil, Z., Svobodová, H. Cooperation and Mutual Relationships of Cities and their Hinterland with Regard to Functioning of the EU Integrated Development Instruments. Quaestiones geographicae, 35(2), p. 59–69, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016. ISSN 0137–477X. doi: 10.1515/ quageo–2016–0015

Obce Kraje Státní správa

Chmelař, R., Šilhan, Z. Integrované nástroje v zemích EU. Obec & finance. 1/2015. s. 30–31. ISSN 1211-4189.

Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Svobodová, H., Binek, J. Zhodnocení aktuálního vývoje integrovaných nástrojů ITI/IRPÚ. Obec & finance. 1/2015. s. 29–30. ISSN 1211-4189.

Obce Státní správa Neziskové organizace

Binek, J. Integrované přístupy – nová výzva pro meziobecní spolupráci. In Obec a finance, Praha: TRIADA, spol. s r. o., roč. 2014, č. 1. http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6643210

Kraje Státní správa Podnikatelé

Svobodová, H. Vývoj zemědělské výroby v České republice pod vlivem společné zemědělské politiky EU. Acta regionalia et environmentalica, Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, roč. 8, č. 1, od s. 15–21, 7 s. ISSN 1336-9253.  2011.

Obce Kraje Státní správa

Binek, J., Galvasová, I. Prostorovost veřejné správy a regionální politika. In Svobodová, H. (ed): Prostorovost: místa, území, krajiny, regiony, globiny. [CD-ROM]. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011. s. 96 -101. ISBN 978-80-904308-7-7.

Obce Kraje Státní správa

Binek, J., Svobodová, H. Rozvoj venkova a rozvoj regionů: Společná zemědělská politika a regionální politika na jednom hřišti. In: Regionální studia 1/2010. Praha: Vysoká škola ekonomická. ISSN 1803-1471.

Kraje Státní správa

Svobodová, H. Impact of the Common Agricultural Policy on Situation and Possibilities of Agriculture and Rural Development in the Vysočina Region. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010.

Kraje Státní správa

Chabičovská, K. „Tvrdé“ a „měkké“ metody – rozdílná východiska pro plánování rozvoje. In Svobodová, H., Chabičovská, K. (eds.): Teorie a metody uplatnitelné v praxi regionálního rozvoje. [CD-ROM]. Brno: GaREP, spol. s r. o., 2010. s. 19–28. ISBN 978-80-904308-5-3.

Kraje Státní správa

Chabičovská, K. Přístupy k hodnocení disparit. Ostrava: Geografie pro život ve 21. století. XXII. sjezd České geografické společnosti Ostrava 2010.

Obce Kraje Státní správa

Binek, J. Metodické přístupy k prostorovému plánování. In Seminář Den Země. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 192 s. ISBN 978-80-210-4748-8. s. 186-192.

Obce Kraje Státní správa

Binek, J., Galvasová, I.: Regionální politika a rozvoj jsou otázkou koordinace. In Parlamentní zpravodaj 7-8/2008, ročník XII. Praha:  Mladá fronta, 2008. ISSN 1211-037X. s. 27-28.

Kraje Státní správa

Binek, J., Galvasová, I. Strategické plánování v kontextu regionální  politiky – legislativní úpravy. In Právní regulace samosprávy. Kroměříž: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008.