Reference

Zadavatel: označit vše
obec
kraj
státní správa
podnikatel
nezisková organizace
Jihomoravský kraj
Město Choceň
Město Rudná
Město Letovice
ob
dobrovolný svazek obcí
místní akční skupina
Město Tišnov
Obec Pastviny
Statutární město Brno
Obec Opolany
Typ zakázky: označit vše
vzdělávání
strategické plánování
expertní poradenství
výzkum
projekty
vydavatelství
evaluace
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009-2005
2004-1994
Řadit podle:
Název Rok Zadavatel
Mid term evaluace realizace Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI 2019 Statutární město Brno Obce Státní správa

Předmětem zpracování mid-term evaluace strategie bylo

1. Zhodnocení procesů implementace integrované strategie

1.1 Metodický přístup zpracování části 1

1.2 Fungování implementačních struktur integrované strategie

1.3 Řízení změn integrované strategie

1.4 Příprava harmonogramu výzev a výzev nositele

1.5 Sběr, projednání a změny projektových záměrů

1.6 TOP 3 záležitosti ztěžující administraci ITI z pohledu nositele

1.7 TOP 3 záležitosti usnadňující administraci ITI z pohledu nositele

1.8 Shrnutí části 1

2. Zhodnocení realizace integrované strategie

2.1 Metodický přístup zpracování části 2

2.2 Platnost východisek pro realizaci integrované strategie

2.3 Soulad cílů a opatření integrované strategie s aktuálními problémy a potřebami

2.4 Dostatečnost alokace finančních prostředků pro řešení problémů

2.5 Naplnění strategických cílů a vize strategie

2.6 zájem žadatelů o realizaci opatření integrované strategie

2.7 Naplňování integrovanosti na úrovni strategie a projektů

2.8 Shrnutí části 2

3. Případové studie na integrovaná řešení

3.1 Východiska k případovým studiím

3.2 Případové studie

4. Přehled plnění finančních plánů a indikátorů

Závěry a doporučení

Zpracování Strategického plánu pro město Tišnov 2021–2025 2018―2019 Město Tišnov Obce Státní správa

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření strategického dokumentu rozvoje města Tišnova pro období 2021–2025. Strategický plán se skládá z následujících části:

 1. Analytická část

A.1 Charakteristika města

A.2 Východiska pro návrhovou část

A.2.1 Zhodnocení naplňování strategického plánu 2014–2020

A.2.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli

A.2.3 Názory aktérů na rozvoj města

A.2.4 Vazby na koncepce

A.2.5 SWOT analýza

 1. Návrhová část

B.1 Vize rozvoje a strategické cíle

B.2 Specifikace priorit a opatření

B.3 Podpora realizace plánu

Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025 2015―2016 Jihomoravský kraj Kraje Státní správa

V rámci zakázky vznikla Strategie rozvoje lidských zdrojů a její krátkodobý realizační plán na roky 2016-2017.

Strategie obsahuje tyto části:
A. Zhodnocení naplňování „Strategie rozvoje lidských zdrojů 2006-2016“ za období od roku 2006 do 31. 12. 2014
B. Analytická část SRLZ
B.1. Situační analýza
B.2. Problémová analýza – hlavní odvětvové a územní disparity kraje
B.3. SWOT analýza
C. Ekonomický profil kraje z hlediska klíčových odvětví a požadavků zaměstnavatelů
D. Strategická část
E. Finanční rámec a zdroje financování
F. Implementace SRLZ
G. Přílohy
H. Stručná verze SRLZ

Krátkodobý realizační plán obsahuje tyto části:
A. Analytická část
B. Návrhová část – priority, opatření a aktivity
C. Finanční plán KRP SRLZ (do roku 2017)
D. Naplňování a řízení KRP SRLZ
E. Vyhodnocování a monitoring KRP SRLZ (naplňování a řízení)
F. Komunikační akční plán KRP SRLZ
G. Přílohy
H. Stručná verze KRP SRLZ

 

Hodnocení akcí Národního programu podpory cestovního ruchu za rok 2015 – podprogram Cestování dostupné všem (2. výzva) 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa

Hodnocení jednotlivých žádostí (celkem 14):

 • kontrola formálních náležitostí akcí,
 • kontrola přijatelnosti akcí,
 • hodnocení kvality akcí.
Evaluace Národního programu podpory cestovního ruchu za rok 2013 a souhrn výsledků evaluací podprogramu za roky 2011–2013 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa

Evaluace hodnotí:

 • přínosy akcí podpořených dotací NPPCR 2013,
 • výstupy akcí,
 • plnění plánovaných parametrů,
 • efektivnost podprogramu,
 • transparentnost průběhu jednotlivých aktivit podprogramu (hodnocení, výběr akcí atd.),
 • plnění parametrů v dokumentaci Programu,

souhrn výsledků evaluací programu za roky 2011–2013

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území JMK 2014―2015 Jihomoravský kraj Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území JMK (dále IPRZÚ) vznikl v rámci projektu „Vytvoření rámce nástrojů vedoucích ke zkvalitnění strategického plánování a k podpoře účasti veřejnosti na rozvoji Jihomoravského kraje“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00047 spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Cílem IPRZÚ je analyzovat klíčové problémy a procesy, které mají zásadní vliv na zaostávání území, a zaměřením návrhové části napomoci Jihomoravskému kraji v efektivním řízení a strategickému rozhodování o podpoře rozvoje území s propojením využitelnosti Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v novém programovém období 2014–2020.

Dokument se skládá ze tří částí:

Analytická část obsahuje zhodnocení současné situace jednotlivých znevýhodněných regionů, rozbor jejich potřeb a problémů. Jsou v ní uvedeny také návaznosti na strategické dokumenty na úrovni národní, krajské i mikroregionální.

V návrhové části je specifikován soubor obsahově a časově provázaných aktivit a projektových záměrů včetně odhadu jejich finanční náročnosti a vazeb na Integrovaný regionální operační program (IROP) a tematické operační programy (TOP). Důraz je kladen na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost.

Implementační část se týká mechanismů naplňování IPRZÚ, tedy nastavení způsobu realizace aktivit. Specifikuje konkrétní nástroje pro realizaci, vhodné způsoby spolupráce i mechanismy sledování a hodnocení naplňování IPRZÚ.

IPRZÚ jsou zpracovány pro devět vymezených znevýhodněných území – jedná se o správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Břeclav, Bučovice, Hodonín, Ivančice, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Veselí nad Moravou a Znojmo. Tato území byla definována na základě Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 (Priority 4). Znevýhodněné části kraje jsou chápány jako množina regionů zasažených různými problémy a „znevýhodněními“. Zahrnují tedy regiony strukturálně postižené, hospodářsky slabé či výrazně periferní.

Výběr externích hodnotitelů Národního programu podpory cestovního ruchu a hodnocení žádostí o dotaci 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa

Cílem zakázky bylo provést kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti akce u žádostí o dotaci, které byly na MMR ČR doručeny žadateli o dotaci pro 1. výzvu v roce 2014 k Národnímu programu podpory cestovního ruchu.  Dále bylo provedeno hodnocení kvality akcí předložených v rámci 1. kola výzvy k Národnímu programu podpory cestovního ruchu, a to u žádostí o dotace, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti akce.

Metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 2012―2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Státní správa

Zakázka je stěžejní součástí realizace projektu MMR ČR CZ 1.04/4.1.00/62.00008 „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“. Zaměřuje se na analýzu systému plánování rozvoje území, analýzu strategického plánování a řízení obcí, analýzu a návrh implementačního systému pro plánování a řízení rozvoje obce.

Rozdělena je do tří dílčích etap:

I. etapa – Analýza současného stavu plánování rozvoje na obecní úrovni

II. etapa – Návrhy a doporučení – vytvoření komplexní metodiky pro tvorby rozvojových dokumentů obcí, převedení metodiky do interaktivní elektronické aplikace a vypracování související e-learningové aplikace

III. etapa – Praktické ověření výsledků a jejich aplikace, vzdělávací aktivity (zpracování 24 rozvojových dokumentů obcí; příprava a realizace odborných konferencí, vzdělávacích akcí a akcí k podpoře využívání a rozvoje vzniklých aplikací)

Výzkum socioekonomických předpokladů cestovního ruchu 2012―2013 Technologická agentura ČR Státní správa Neziskové organizace

Projekt je založen na poznání a docenění funkčního partnerství jako klíčového kroku k odstranění endogenních bariér rozvoje a posílení významu cestovního ruchu a pro zvýšení konkurenceschopnosti tohoto odvětví.

Hlavním záměrem řešení bylo:

– vypracovat metodický přístup a doporučení k vnitřní organizaci aktérů CR – vymezit jejich role a vztahy a navrhnout mechanismus a ekonomické zajištění jejich spolupráce a to vše formou koncepčních přístupů na úrovni státního a regionálního strategického plánování,

– provést účelový rozbor přístupů k prostorovému a organizačnímu uspořádání jevů, procesů a aktivit a formulovat jejich klíčové rysy a vztahy pro budoucí koordinace rozvoje odvětví CR,

– zformulovat role aktérů CR (místní občané, podnikatelé, pracovníci veřejné správy) při jeho rozvoji, navrhnout zásady jejich vzájemné spolupráce a jejich rozvoje,

– zpracovat organizačně-ekonomický rámec fungování „modelové“ organizace CR a navrhnout systém její spolupráce na bázi partnerství s ostatními aktéry.

Zpracování analýz a podkladových materiálů pro přípravu Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020 2011―2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa

Předmětem projektu bylo zpracování analýz a podkladových materiálů pro přípravu Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020 (dále jen „SRR“). Projekt se skládal z těchto částí:

 • Analytická část (hodnocení SRR 2007–2013, zhodnocení vývojových tendencí a disparit, typologie regionů z hlediska funkcí regionální politiky, SWOT analýza)
 • Návrhová část (dlouhodobá vize regionálního rozvoje ČR, cíle a priority regionální politiky ČR, specifikace priorit, vazby priorit na regionální politiku EU a sektorové politiky ČR, návrh struktury realizačních programů),
 • Implementační část (zabezpečení podpory regionálního rozvoje, vymezení regionů se soustředěnou podporou státu, systém monitoringu a vyhodnocování plnění).
Publikace Rozvojové možnosti obcí 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa
Synergie v přístupu k rozvoji venkova: návrh strukturovaného komplexu postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na venkově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj 2008―2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Cílem tohoto projektu bylo vypracovat strukturované a účelově uspořádané soubory opatření a nástrojů prokazatelně vedoucí ke zlepšení podmínek pro kvalitní život na venkově, k rozvinutí možností podnikání v agrárním sektoru při zlepšení dopadu hospodářských činností na krajinu.

Výsledkem předkládaného projektu je soubor metodických doporučení (nástrojů, opatření a přístupů) pro oživení hospodářských, sídelních a environmentálních funkcí venkova v souladu s principy trvalé udržitelnosti. Doporučení vycházejí z identifikace vzájemných vazeb a možností pozitivního rozvoje vztahu mezi hlavními činiteli v oblasti rozvoje venkova, tj. zejména mezi významnými institucemi, představiteli obcí a podnikateli působícími ve venkovském prostoru.

V rámci projektu bylo provedeno dotazníkové šetření s 1 070 obyvateli regionu Boskovicko. Byly uspořádány čtyři odborné workshopy s aktéry rozvoje venkova. Byly vydávány čtyři odborné monografie „Synergie ve venkovském prostoru“ s dílčími výsledky výzkumu, které jsou distribuovány relevantním aktérům rozvoje venkova.

Rozvojový interaktivní audit – metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech 2007―2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace

Projekt „Rozvojový interaktivní audit“ si kladl za cíl vypracovat metodiku umožňující regionálním aktérům ve vzájemné součinnosti uspořádat jejich přístup k poznání a pochopení významu regionálních disparit a nastavit vhodné nástroje regionální politiky umožňující žádoucím způsobem dynamizovat rozvoj regionu.

Významnou součástí řešení projektu byla analýza stavu strategického plánování a řízení na úrovni obcí a krajů. Byly analyzovány strategie a programy rozvoje krajů a hodnoceny jejich implementační mechanismy.

Výsledná přístup rozvojového interaktivního auditu stanoví fáze, složky a hlavní oblasti rozvojového interaktivního auditu jako metodického nástroje, efektivně podporujícího regionální rozvoj. Byly navrženy inovace procesu strategického plánování a řízení rozvoje.

V rámci projektu vznikly 4 monografie věnované podpoře regionálního rozvoje, řada odborných článku a 3 certifikované metodiky (metodiky č. 111-ÚÚR-175-2012/01-WD-39-07-1 „RoIA – Inovativní přístup k plánování rozvoje obcí“, č. 14-ÚÚR-200-2012/02-WD-39-07-1 „RoIA – Nastavení implementačních procesů koncepčních dokumentů na krajské a obecní úrovni s cílem snížení implementačních deficitů“, č. 15-ÚÚR-200-2012/03-WD-39-07-1 „RoIA – Přístupy k vymezování regionů vyžadujících specifickou podporu na krajské úrovni“.

Od roku 2010 se projekt v rámci schváleného rozšíření věnoval možnostem podpory ekonomického rozvoje na krajské a obecní úrovni ze strany veřejné správy. V rámci tohoto rozšíření bylo zkoumáno fungování infrastruktury na podporu podnikání, možnosti spolupráce podnikatelů a územní samosprávy a možnosti aktivizace podnikatelského potenciálu.

Územní průmět indikátorů podpory regionálního rozvoje v ČR a doporučení pro její zefektivnění 2009―2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa
Inovativní medializace zapojení žen do vědy a výzkumu jako faktor posílení znalostní společnosti a rovných příležitostí, a zvýšení konkurenceschopnosti v podmínkách rozvoje přírodovědných oborů 2008―2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Státní správa Neziskové organizace
Zpracování evaluace a metodiky vzdělávacích potřeb v cestovním ruchu 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa
Katalogizace zákonných ustanovení upravující činnost obcí s rozšířenou působností včetně návrhů inovativních opatření k optimalizaci výkonu veřejné správy 2008 Ministerstvo vnitra ČR Obce Státní správa
Western Balkans on the Path to EU Integration: Strengthening Decentralized Service Delivery 2008 Primavera Consulting (Mgr. Věra Jourová) Obce Státní správa
Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím 2007 Ministerstvo vnitra ČR Obce Státní správa
Socioekonomický rozvoj regionů v ČR – kartografická vizualizace vybraných indikátorů – Katalog 2004―2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa
Venkovský prostor a jeho oživení – specifické místní zdroje a možnosti jejich využití a specifické místní problémy a možnosti jejich řešení – aplikace v regionu NUTS 2 Jihovýchod 2004―2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Kraje Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace
Spolupráce obcí jako faktor rozvoje – efektivnost a formy spolupráce obcí při přípravě a zabezpečení rozvojových projektů – aplikace v regionu NUTS 2 Jihovýchod 2005―2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Státní správa Podnikatelé Neziskové organizace
Přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony v novém plánovacím období Evropské unie 2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní správa
Dopracování regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod 2001―2002 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Kraje Státní správa
Průzkum kvalifikačních potřeb a uplatnění absolventů v okrese Znojmo 1999 Úřad práce Znojmo Státní správa
Průzkum budoucích kvalifikačních potřeb v Brněnském kraji s důrazem na možnosti uplatnění absolventů středních škol 1999 Školský úřad Brno Státní správa Neziskové organizace
Průzkum kvalifikačních potřeb zaměstnavatelů a možnosti uplatnění absolventů středních škol na území okresů Ostravského kraje 1998 Národní vzdělávací fond ČR Státní správa
Průzkum kvalifikačních potřeb a uplatnění absolventů v okrese Břeclav 1998 Školský úřad Břeclav Státní správa
Diagnóza působnosti Školského úřadu Brno – venkov při ovlivňování situace na trhu práce 1996 Školský úřad Brno-venkov Státní správa
Diagnóza působnosti Školského úřadu v Blansku při ovlivňování situace na trhu práce 1995 Školský úřad Blansko Státní správa