Demografická studie města Tišnov a jeho zázemí (2021)

ORP Tisnov_Zmena poctu obyv 2010-2019

Vybrané výsledky prognózy

  • Z kohortně-komponentní prognózy vývoje počtu obyvatel města Tišnova vyplývá, že počet obyvatel Tišnova se bude ještě dalších 10 let zvyšovat, ale stále pomaleji.
  • Mezi roky 2019 a 2030 by se dle prognózy měl počet obyvatel Tišnova zvýšit o 1,8 %. V případě zázemí je předpokládán celkový nárůst o 13,8 %. Dle obdobné prognózy za celé území SO ORP Tišnov by mělo dojít ke zvýšení počtu obyvatel o 8 %.
  • Z propočtů na základě stávající věkové struktury dětí v Tišnově a v zázemí vyplývá pro následujících 5 školních roků postupné zvyšování počtů žáků, nicméně v poměrně malém tempu (cca celkem 50 žáků za 5 let). Je třeba v co nejkratší době navýšit kapacitu základních škol.
  • Z propočtů na základě věkové struktury dětí v Tišnově a v zázemí vypočítané v rámci prognózy počtu obyvatel do roku 2030 vyplývá pro školní roky následující po roce 2030 snižování počtů žáků. 

Demografická studie města Tišnov je analytický dokument, který slouží jako podklad pro plánování kapacit a dostupnosti veřejných služeb, zejména z oblasti školství a sociálních služeb.

Studie je dostupná na webu města Tišnova zde.

Cílem studie bylo:

  • provést prognózu budoucího vývoje počtu obyvatel v Tišnově a také rámcově v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov;
  • zjistit kapacitní požadavky na mateřské školy v Tišnově s ohledem na vývoj počtu dětí v městě a spádových obcích;
  • zjistit kapacitní požadavky na základní školy v Tišnově s ohledem na vývoj počtu dětí ve městě a spádových obcích;
  • odhadnout kapacitní požadavky na sociální služby pro seniory (zejména pobytové služby);
  • připravit podklady pro vybrané oblasti územního plánování – zejména bydlení.

Ve východiscích studie je představen metodický postup a také zachycen základní rámec hlavních analyzovaných oblastí veřejných služeb, tj. školství a sociálních služeb (zejména pobytových).

Druhá kapitola zachycuje vývoj celkového počtu obyvatel i proměny struktury obyvatel v městě Tišnově i v správním obvodu ORP Tišnov, resp. jeho částech.

Třetí kapitola uvádí údaje o bytové výstavbě v Tišnově a ve správním obvodu ORP Tišnov v posledních deseti letech. Dále přibližuje možnosti bytové výstavby v Tišnově a v blízkém okolí na základě analýzy územních plánů.

Čtvrtá kapitola na základě dat shromážděných v předchozích kapitolách odhaduje pravděpodobný vývoj celkového počtu obyvatel města Tišnova a počtu obyvatel ve vybraných věkových skupinách s vazbou na řešené veřejné služby. V případě širšího spádového území daných služeb jsou analyzována data za relevantní území.

V páté kapitole jsou zařazeny hlavní závěry z analýzy podkladových dat a klíčové výsledky demografické prognózy.

 

Zavřít
Loading...