Hlavní doporučení pro MAS

Doporučení k zapojení partnerů MAS

 • Posílit osobní komunikaci se partnery (členy) s nízkou aktivitou. S jednotlivými partnery si prodiskutovat jejich představy o zapojení do činnosti MAS.
 • Vyjasnit si představu partnerů o rolích a rozdělení činností mezi kancelář/manažery MAS a řídicí orgány MAS.
 • Hledat cesty k využití potenciálu svých partnerů. Partner by měl cítit, že je užitečný (ne že jen tvoří orgány MAS tak, aby MAS splnila formální požadavky na činnost). Klíčové jsou myšlenky a podněty partnerů.
 • Motivovat partnery, aby sami přinášeli nové myšlenky. Vysvětlit jim, že jsou cenným zdrojem inspirace. Zaměřit se na získávání podnětů od partnerů přímo během setkání (ne osobně po skončení).
 • Z hlediska komunikace s partnerskou základnou je nezbytné podporovat a motivovat zástupce mikroregionů k předávání informací kolegům/starostům, kteří jsou součástí mikroregionu, ale nejsou přímo partnery MAS. Pokud nejsou informace předávány, MAS nemá v regionu vytvořeno jméno, obyvatelé a významní aktéři ji neznají.
 • Podpořit spolupráci mezi různými kategoriemi partnerů. Motivací pro MAS by mělo být propojit partnery napříč tematickými oblastmi (např. prostřednictvím společných setkání, prací v průřezových zájmových skupinách, projektech).
 • Vysvětlit partnerům (zejména obcím), že realizací vlastních projektů se finanční prostředky vložené do MAS znásobí.

Doporučení k fungování MAS

 • Zvážit změnu právní formy MAS – řešení „zbytečné“ duplicity orgánů u právní formy o. p. s., pokud o. p. s. nemá jiné aktivity než zastřešení složky MAS. Ošetřit riziko ztráty historie organizace potřebné do individuálních projektů MAS.
 • Činnosti pracovníků striktně nerozdělovat mezi jednotlivé programové rámce nebo činnosti, i když určitá specializace je logická. Kancelář pak bude akceschopnější a může flexibilněji reagovat na aktuální personální vytíženost. Pracovníci se mohou vzájemně lépe inspirovat, spolupracovat, využívat synergických efektů.
 • Stavět na tom, kde jsou činnosti MAS nezastupitelné. Propojovat a vytvářet „produkty“ založené na spolupráci.
 • Je třeba posílit vnitřní spolupráci a síťovací roli, která je dosud poměrně slabá.
 • U animační role se inspirovat projekty MAP.
 • Za účelem rozvoje síťování iniciovat konání neformálních akcí (např. snídaně starostů, setkání se spolky, vzdělávací akce v určité tematické oblasti).
 • Jako účinný nástroj inspirace a aktivizace pořádat výjezdy/exkurze do jiných MAS či za úspěšnými žadateli.
 • Hledat cesty ke spolupráci s centry společných služeb svazků obcí (pokud na území MAS existuje).
 • Hledat možnosti zajištění financí a lidských zdrojů prostřednictvím vlastní projektové činnosti
 • Úžeji spolupracovat se svazky obcí a podporovat a inspirovat jejich činnost. Svazek obcí je jednou z důležitých rozvojových sítí v území.
 • Spolupracovat s jinými organizacemi, které jsou v území (např. hospodářská komora atd.), při pořádání setkávání s důležitými aktéry v území.
 • Mapovat rozvojové záměry obcí (např. dle programů rozvoje obcí) i dalších významných aktérů.
 • Podporovat projednávání možných propojení projektů a tvorby integrovaných projektů.
 • Vyhledávat a iniciovat nejvhodnější nositele projektů k řešení problémů území a podporovat je při realizaci projektů.

Doporučení k image a propagaci MAS

 • Průběžně aktualizovat webové stránky MAS, doplňovat nové materiály, opravovat nedostatky.
 • Kalendář akcí MAS umístit na webové stránky partnerských měst/obcí, ideálně přidat akce MAS do kalendáře akcí jednotlivých měst/obcí.
 • Zajistit, aby partneři MAS na své webové stránky umístili logo s odkazem na MAS a krátkou zmínkou o svém partnerství.
 • Do zpravodajů partnerských měst/obcí přispívat krátkým článkem o připravovaných nebo již proběhlých akcích a projektech MAS.
 • MAS by se měla snažit aktivně budovat obraz důležitého aktéra v rozvoji území také prostřednictvím pořádání akcí pro veřejnost a vzdělávacích akcí.
 • Pro spoluutváření image MAS má velký potenciál realizace tzv. malého Leaderu, popř. projektů, jejichž nositelem je MAS a mají potenciál činnost MAS zviditelnit a oslovit veřejnost a důležité aktéry v území.
 • Využít aktivit v projektech místních akčních plánu rozvoje vzdělávání (MAP) jako nástroje public relations MAS.

Doporučení k plánování MAS

 • Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS pojmout jako dokument pro řízení činnosti MAS při rozvoji území (např. u opatření zakotvit témata/činnosti, které bude řešit přímo MAS).
 • Nespokojit se minimalistickou verzí strategie, ale vytvořit verzi, která bude MAS pomáhat při plnění všech jejích rolí (i když v obecnější podobě dle rámce stanoveného MMR).
 • Role MAS a rámec činnosti MAS by měly být ve stručnosti zakotveny i v animačních aktivitách a v popisu inovativních rysů.
 • Vedle akčního plánu pro CLLD by měla MAS zpřesnit způsob realizace dalších činností v rámci akčního plánu pro ostatní činnosti MAS (zpřesnění strategie organizace MAS).
 • Problémy lze zjistit diskuzí v komunitě, ale je potřebné je i ověřit a doložit fakty.
 • Strategie CLLD musí zejména vyjasnit role MAS, pro které se partneři rozhodnou, a jak bude MAS přistupovat k jejich naplnění. Nejde pouze o strategii rozvoje území, ale i o strategii, jak MAS přispěje k rozvoji území.
 • Pravidelně hodnotit, co se z plánovaných činností povedlo/stihlo, co ne a proč. Výsledky hodnocení důsledně využívat při zpracovávání nové strategie, resp. při možných změnách platné strategie. Pro každý rok připravit konkrétní plán aktivit.
 • Mít stabilní tematické pracovní skupiny.
Zavřít
Loading...