Integrované nástroje rozvoje území: vývoj, současnost, nové impulzy

Programové období Evropské unie 2014–2020 s sebou přináší řadu nových přístupů. Jednou z klíčových změn je posílení územní dimenze, tj. územního zacílení jednotlivých rozvojových nástrojů. Součástí územní dimenze je uplatnění tzv. integrovaných nástrojů, které slouží k provázanějšímu rozvoji městských i venkovských regionů.

Česká republika má pro programové období EU 2014–2020 stanoveny tři integrované nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ).

První dva uvedené nástroje vychází přímo z Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1303/2013 o společných ustanoveních evropských strukturálních a investičních fondů. Všechny nástroje jsou potom zakotveny v Dohodě o partnerství pro programové období 2014–2020 uzavřené mezi Českou republikou a Evropskou unií. Vlastní způsob uplatnění nástrojů je rozpracován v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (schválen usnesením vlády ČR č. 682 ze dne 27. srpna 2014, resp. verze 2 z vydané 10. listopadu 2015; dále „MPIN“). V MPIN je stanovena závazná struktura, obsah a mechanismy fungování nástrojů; nicméně plánování a realizace souvisejících či návazných aktivit spolupráce je na zvážení nositelů integrovaných nástrojů (místní akční skupiny v případě CLLD a města v případě ITI a IPRÚ) a aktérů působících na území integrovaných nástrojů.

Publikace soustřeďuje aktuální informace o integrovaných nástrojích. Jejím cílem je širší reflexe související problematiky a zamyšlení nad budoucím využitím integrovaných nástrojů.

První kapitola rekapituluje vývoj integrovaných přístupů a hodnotí jejich fungování. Ve druhé kapitole je zachycena situace ve vybraných státech EU a srovnání jednotlivých národních přístupů. Třetí kapitola charakterizuje přípravu integrovaných nástrojů v podmínkách České republiky, přibližuje nastavení těchto nástrojů a zachycuje způsoby jejich uplatnění. Ve čtvrté kapitole jsou zařazeny podněty a doporučení k dalšímu posílení integrovaných nástrojů a zejména k jejich využití na podporu spolupráce obcí.

Vzor citace: BINEK, J., CHMELAŘ, R., ŠILHAN, Z., SVOBODOVÁ, H., SYNKOVÁ, K., ŠERÝ, O., GALVASOVÁ, I, BÁRTA, D. Integrované nástroje rozvoje území: vývoj, současnost, nové impulzy. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2015. 1. vydání, 128 s., ISBN 978-80-905139-7-6.

Zavřít
Loading...