Program rozvoje městyse Černá Hora na období 2024–2030

2023 Černá_Hora_detail

Program rozvoje bude mít následující obsah:

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika městyse
Komplexní zachycení situace v městysi na základě objektivních faktů od roku 2015 – tedy v návaznosti na PRM 2016–2023.

1. Území (poloha, historické souvislosti)

2. Obyvatelstvo a bydlení (vývoj, struktura obyvatel, domovní a bytový fond – aktuální data dle sčítání lidu 2021)

3. Hospodářství (trh práce, podnikatelská činnost a plochy pro podnikání, cestovní ruch)

4. Doprava (dopravní infrastruktura, bezpečnost dopravy, dopravní obslužnost)

5. Technická infrastruktura (inženýrské sítě, odpadové hospodářství)

6. Vybavenost (školství, sociální a zdravotní služby, komerční služby)

7. Kultura, sport, společenský život a volný čas (zázemí, spolky/organizace, akce)

8. Životní prostředí (stav, problémy, ochrana, veřejná zeleň a veřejná prostranství)

9. Správa městyse (fungování samosprávy, organizace městyse, hospodaření, bezpečnost, členství v organizacích a spolupráce)

A.2 Východiska pro návrhovou část
Syntéza informací potřebných pro volbu přístupu k rozvoji obce.
1. Vyhodnocení programu rozvoje městyse 2017–2023
2. Názory obyvatel na rozvoj obce (výsledky dotazníkového šetření)
3. SWOT analýza (silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení)

B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Vize a dlouhodobé cíle
B.2 Opatření a aktivity
B.3 Podpora realizace programu rozvoje
 

Součástí zpracování jsou diskuze s obyvateli a v rámci pracovní skupiny.

Zavřít
Loading...