Program rozvoje obce Drahelčice 2024+

Drahelčice náves

Program rozvoje bude mít následující obsah:

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
Komplexní zachycení situace v obci na základě objektivních faktů.

1. Územní předpoklady a limity (poloha, historické souvislosti)

2. Obyvatelstvo a bydlení (vývoj, struktura obyvatel, domovní a bytový fond – aktuální data dle sčítání lidu 2021)

3. Hospodářství (trh práce, podnikatelská činnost a plochy pro podnikání, cestovní ruch)

4. Doprava (dopravní infrastruktura, bezpečnost dopravy, dopravní obslužnost)

5. Technická infrastruktura (inženýrské sítě, odpadové hospodářství)

6. Vybavenost (školství, sociální a zdravotní služby, komerční služby)

7. Kultura, sport, společenský život a volný čas (zázemí, spolky/organizace, akce)

8. Životní prostředí (stav, problémy, ochrana, veřejná zeleň a veřejná prostranství)

9. Správa obce (fungování samosprávy a státní správy, organizace obce, hospodaření, bezpečnost, členství v organizacích a spolupráce)

A.2 Východiska pro návrhovou část
Syntéza informací potřebných pro volbu přístupu k rozvoji obce.
1. Názory obyvatel na rozvoj obce (výsledky dotazníkového šetření)
2. Názory dalších aktérů na rozvoj obce 
3. SWOT analýza (silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení)

B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Vize a hlavní cíle do roku 2040 (dlouhodobá strategie)
B.2 Dílčí cíle, opatření a aktivity (činnosti na období 4–7 let)
B.3 Podpora realizace programu rozvoje (implementace)
 

Součástí zpracování jsou diskuze s obyvateli a v rámci pracovní skupiny.

Zavřít
Loading...