Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2018

2018 PZ JMK
Pro prognózu vývoje do roku 2023 byla zvolena metoda jednoduché lineární regrese (v programu MS Excel), což je matematická metoda používaná pro proložení souboru bodů v grafu přímkou (spojnicí trendu). Lineární regrese představuje aproximaci daných hodnot přímkou metodou nejmenších čtverců. Vzhledem k malému počtu výchozího souboru bodů (13 bodů/let – výše sledované období 2014–2018 bylo prodlouženo do roku 2006) je však v některých případech hodnota spolehlivosti R2 relativně nízká (R2 může nabývat hodnoty 0 až 1, čím je vyšší, tím větší je spolehlivost modelu). Dále byla využita statistická funkce FORECAST, prostřednictvím níž lze odhadnout budoucí hodnotu lineárního trendu pomocí existujících hodnot.

Souhrnný analytický materiál o situaci na trhu práce v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2018.

Dokument obsahuje následující informace:

Vývoj situace na trhu práce v Jihomoravském kraji

 • Vývoj zaměstnanosti a její struktury dle sektorů a odvětví v období 2014–2018
 • Vývoj nezaměstnanosti v období let 2009–2018
 • Vývoj struktury uchazečů o zaměstnání 2009–2018
 • Vybrané skupiny uchazečů o zaměstnání v Jihomoravském kraji
 • Cizinci na trhu práce v Jihomoravském kraji
 • Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví v Jihomoravském kraji v období 2013–2017
 • Situace na trhu práce v Jihomoravském kraji v roce 2018

 

Výsledky dotazníkového šetření

(zpracování informací od 2791 zaměstnavatelů)

 • Struktura zaměstnanosti podle pohlaví pracovníků v sektorech a odvětvích ekonomiky
 • Struktura zaměstnanosti podle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání pracovníků v sektorech a odvětvích ekonomiky
 • Struktura zaměstnanosti pracovníků ve věku 55 a více let v sektorech a odvětvích ekonomiky
 • Struktura zaměstnanosti podle kategorií zaměstnání (CZ-ISCO)
 • Struktura zaměstnanosti podle cizí státní příslušnosti
 • Struktura zaměstnanosti podle druhu vlastnictví ekonomických subjektů
 • Struktura zaměstnanosti podle velikostních kategorií ekonomických subjektů
 • Struktura zaměstnanosti pracovníků zaměstnaných na zkrácený pracovní úvazek
 • Vývoj struktury zaměstnanosti v Jihomoravském kraji v roce 2018
 • Vývoj struktury zaměstnanosti v zemědělství a ve vybraných průmyslových odvětvích v období 2014–2018
 • Požadavky zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji na absolventy škol
 • Struktura zaměstnavatelů spolupracujících se středními a vysokými školami dle oblastí spolupráce
 • Struktura zaměstnavatelů zapojených do výzkumu a vývoje dle odvětví
 • Hodnocení predikce počtu zaměstnanců a její skutečný stav s ročním odstupem (k 31. 12. 2018)
 • Předpokládaný pohyb na trhu práce v Jihomoravském kraji v roce 2019 ve vazbě na aktuální data z roku 2018
 •  Prognóza zaměstnanosti v zemědělství a ve vybraných průmyslových odvětvích v období 2019–2023
 • Přehled významných zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji, u nichž se počítá v roce 2019 s významnými změnami v zaměstnanosti (zvyšování/snižování počtu pracovníků)
 • Stav a očekávaný vývoj počtu agenturních zaměstnanců
Zavřít
Loading...