Souhrnné výsledky za rok 2021

Projekt reaguje na několik trendů v obslužnosti venkova.

 •  Individuální automobilová doprava zvyšuje dostupnost služeb pro obyvatele s automobilem.
 • Změny nákupního chování směrem k většímu využívání nákupních center a rozšiřování sítě velkých obchodů i do menších měst vedou často ke snižování udržitelnosti služeb v menších obcích.
 • Obyvatelé, kteří mají sníženou dopravní mobilitu (senioři, ale i např. osoby na rodičovské dovolené), se potom musí vypořádávat s důsledky ukončení činnosti různých služeb v jejich bydlišti.

V příměstských oblastech je úbytek služeb kompenzován vyšší intenzitou veřejné dopravy, v odlehlejších územích je veřejná doprava pro denní dojížďku za základními službami nedostatečná. Obyvatelé menších venkovských obcí tak musí volit různé přístupy k zajištění denních nákupů. Neexistence základních služeb potom má různé dopady.

Vedle snížené atraktivity obce a hrozby vylidňování obce se projevují i další společenské, ekonomické či environmentální důsledky této situace.

 • Zhoršují se podmínky pro soběstačnost seniorů, což vytváří zátěž systému sociálních služeb.
 • Dochází k vyvolání dopravních toků, které zatíží životní prostředí více, než kdyby bylo podpořeno udržení obchodu.
 • Rušení obchodů v malých obcích má i dopady na lokální ekonomiku.

Projekt se proto zaměřuje na zkoumání dostupnosti zásobování základními potravinami. Chce přispět ke zvýšení rovnosti podmínek v přístupu k základním životním potřebám – zajištění denních nákupů základních potravin. 

 

V roce 2021 byly uskutečněny následující činnosti:

 • Shromáždění a utřídění plošných dat o maloobchodu, souvisejících službách a o charakteristikách venkovských obcí.
 • Prostorová analýza dat o maloobchodu v obcích do 3000 obyvatel, identifikace a kvantifikace lokalizačních faktorů s ohledem na potřebnou kupní sílu pro udržitelnost obchodu.
 • Řízené rozhovory se starosty obcí (prověření interpretace vybraných aspektů lokalizace).
 • Zpracování souboru map zachycujících výskyt jednotlivých zkoumaných jevů (obchody, hospody, sítě, služby).
 • Workshop s názvem Obchody na venkově: souvislosti lokalizace.

Detailní informace jsou ke stažení níže ve výzkumné zprávě za rok 2021.

 

Zavřít
Loading...