Strategie rozvoje územního obvodu Pardubického kraje 2021–2027

castle-gfcf3b3a75_1920

Způsob zpracování

Zpracování strategie rozvoje Pardubického kraje probíhalo v úzké součinnosti s pracovníky oddělení regionálního rozvoje. GaREP zpracovával zejména analytickou část a v návrhové části se posunul více do roviny metodické. Sestavení návrhové části zajišťovalo oddělení regionálního rozvoje na základě konzultací a podkladů jednotlivých odboru Krajského úřadu Pardubického kraje. 

 

Struktura dokumentu

A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE
A.2 TEMATICKÁ ANALÝZA
A.2.1 Analýza sociálního prostředí
A.2.2 Analýza ekonomického prostředí
A.2.3 Analýza environmentálního prostředí
A.2.4 Analýza prostorového uspořádání území a vztahů rozhodujících subjektů
A.3 REGIONÁLNÍ ANALÝZA dle SO ORP
A.4 PARDUBICKÝ KRAJ V MEZIKRAJSKÉM SROVNÁNÍ
A.5 VÝVOJOVÉ TRENDY NA GLOBÁLNÍ A EVROPSKÉ ÚROVNI
A.6 SWOT ANALÝZA 
 

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Vize
B.2 Specifikace opatření
B.2.1 Metodický přístup
B.2.2 Přehled rozvojových oblastí, priorit a opatření
B.2.3 Popis realizace opatření
 • A. LIDSKÉ ZDROJE
 • A.1 Zlepšení znalostí a dovedností obyvatel kraje
 • A.2 Zajištění dostupnosti a kvality veřejných služeb
 • A.3 Zajištění podmínek pro kultivaci lidského potenciálu
 • B. EKONOMIKA
 • B.1 Vytváření příznivého podnikatelského prostředí
 • B.2 Posilování znalostní ekonomiky
 • B.3. Zvýšení využití potenciálu cestovního ruchu
 • B.4. Zlepšení dopravního systému kraje
 • C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 • C.1 Snižování negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí
 • C.2. Efektivní využití zdrojů kraje
 • C.3. Energetika
 • D. ROZVOJ ÚZEMÍ A SPOLUPRÁCE
 • D.1 Zkvalitnění systému řízení rozvoje území kraje
 • D.2. Využití potenciálu spolupráce
B.3 Implementace a monitoring 
B.3.1 Principy implementace a monitoringu
B.3.2 Implementace aktivit kraje
 
Zavřít
Loading...